swopdoc logo
Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 1.46 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
569 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user Benjamin K. . on
Networking:
  0/1/0/1/11

More documents
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD IME I PREZIME:
Photographie Nom de l’artiste : Gabor Szilasi. This graphic has been erased automatically Gabor Szilasi, Motocyclistes au lac Balaton 1954. J’aime la façon dont l’image a été prise, avec l’accent sur les deux personnes et non sur l’arrière-pl­an, qui est flou.

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD


Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo


Sadržaj:

1 Uvod

2 . Šta je emocijalna inteligencija?

3 Emocionalna inteligencija u liderestvu

4 Kako se meri emocionalna inteligencija

5 Da li se emotivna inteligencija može naučiti?


Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.


Šta je emocionalna inteligencija?


Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti EI model

-          EI model osobina


EI model sposobnosti

EI model sposobnosti gleda na emocije kao na koristan izvor informacija koji pomaže u razumevanju i u navigaciji kroz društveno okruženje. Po ovom modelu, pojednici se razlikuju u njihovoj sposobnosti da obrade informacije emotivne prirode i da poruke iz tih informacija primene u svom okruženju. Takođe, ovaj model pravi razliku između četiri vrste sposobnosti.

Uočavanje emocija

Uočavanje emocija predstavlja sposobnost da se otkriju i dešifruju emocije u licima, slikama, glasovima, kulturnim tvorevinama i takođe, a možda i najvažnije, sposobnost uočavanja sopstvenih emocija. Uočavanje emocija predstavlja osnovni aspekt emocionalne inteligencije jer čini sve druge obrade emocionalnih informacija mogućim.


Korišćenje emocija

Korišćenje emocija predstavlja sposobnost da se emocije koriste za olakšavanje raznih kognitivnih aktivnosti, kao što su razmišljanje i rešavanje problema.

Razumevanje emocija

Razumevanje emocija predstavlja sposobnost da se shvati jezik emocija i da razumemo komplikovane odnose među raznim emocijama.  

Upravljanje emocijama

Upravljanje emocijama predstavlja sposobnost da se reguliše i upravlja emocijama u sebi i u drugima (pozitivnih i negativnih) radi postizanja željeno.....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞†


4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† {∞ ⊥+=; ⊥∞† ⊥+∞⊇≈†∋=;+ ⊥≈;++†+⊥ 8∋≈;∞† 6+†∞∋∋≈ ; +≈ †+∂∞≈;+∋ 91 ∂∋+ š;++∂ ≈⊥∞∂†∋+ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; =∞š†;≈∋ ∂+{∞ ≈∞ ⊥+∂+∞†∋2∂∋ ≈≈∋⊥∋ †;⊇∞+≈†=∋. 0⊥+∋=+ +=∋{ ∋+⊇∞† {∞ ≈∋{=∋≈†∞⊥†{∞≈;{; ; ≈∋{2∞š2∞ ≈∞ ∂++;≈†;.

6+†∞∋∋≈-+= ∋+⊇∞† ;=⊇=∋{∋ 2∞†;+; ⊥†∋=≈∞ ∂+∋⊥+≈∞≈†∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.

3∋∋+≈=∞≈†

3∋∋+≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ 2;†∋{∞ ≈+⊥≈†=∞≈∞ ∞∋+≤;{∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊥+∞⊥+=≈∋ ≈{;++= ∞†;≤∋{ ≈∋ ⊇+≈+š∞≈{∞ ≈+⊥≈†=∞≈;+ +⊇†∞∂∋.

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞ ⊥+⊇+∋=∞∋∞=∋ ∂+≈†++†;≈∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ; ;∋⊥∞†≈;=≈+≈†; ; ≈{;++=+ ⊥+;†∋⊥+2∋=∋≈{∞ ≈+=+≈∋≈†∋†;∋ ≈;†∞∋≤;{∋∋∋ ; +∂+†≈+≈†;∋∋.

3+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈†

3+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +≈∞†;, +∋=∞∋∞ ; +∞∋⊥∞{∞ ≈∋ ∞∋+≤;{∞ ⊇+∞⊥;+ ; ∞∋+≤;{∋ ≈+≤;{†∋≈∞ ∋+∞ž∞.

0⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋

0⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞ †+∂∞ ∂+≈††;∂†∋ ∞†;2∞ ≈∋ ⊇+∞⊥∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊇+∞⊥; ;≈≈⊥;+;š∞ =∋ +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.


91 ∋+⊇∞† +≈++;≈∋


91 ∋+⊇∞† +≈++;≈∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ∂+≈≤∞⊥†∞†∋≈∞ +∋=†;∂∞ ;=∋∞⊇{∞ 91 ∋+⊇∞†∋ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; 91 ∋+⊇∞†∋ +≈++;≈∋. 0+ 91 ∋+⊇∞†∞ +≈++;≈∋, ∞∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ “≈∋==∞ž2∞” ∞∋+≤;+≈∋†≈;+ ≈∋∋+⊥∞+≤∞⊥≤;{∋ †+≤;+∋≈;+ ∞ ⊥+⊇≈=∞≈†; ; ∞ ≈;ž;∋ ≈;=+;∋∋ †;≤≈+≈†;. 0 š;+∞∋ ≈∋;≈†∞, 91 ∋+⊇∞† +≈++;≈∋ ≈∞ +⊇≈+≈; ≈∋ ;≈⊇;=;⊇∞†∋≈∞ ⊥+∞+≤∞⊥≤;{∞ ⊥+{∞⊇;≈≤∋ + ≈{;++=+{ ∞∋+≤;.....

Ova definicija emocionalne inteligencije isključivo obuhvata sposobnosti koju smo sposobni sami da primetimo za razliku od naših objektivnih sposobnosti koje nismo u stanju uvek da prepoznamo i koje su teško naučno merljive upravo zbog toga sto različiti ljudi vide naše osobine različito.


Emocionalna inteligencija u liderstvu


Emocionalna inteligencija je sine qua non u liderstvu


Kada razmišljamo o pojmu “savršeni lider” šta nam prvo padne na pamet?

Da li je “savršeni lider” autoritativna osoba, koja bezkompomisno upravlja ljudima i daje im egzaktne direktive, neobazirući se na mišljenja zaposlenih i ljudi oko sebe? Da li je lider osoba koja će na bilo kakave znake napada na njega reagovati burno i često na svaki nacin pokušati da iskaže svoju moć kako bi stvari stavio pod svoju kontrolu?

Istina je da je “savrseni lider” sušta suprotnost od gore navedenog.

“Savršeni lider” je osoba koja nikada ne gubi kontrolu nad sobom, bez obzira u kojoj se situaciji nalazi. Takodje ima potpuno poverenje u svoje zaposlene i u svoj tim, uvek je ljubazan prema njima, uvek ih sluša i uvek je otvoren za predloge i saradnju.

Svi ovi kvaliteti “savršenog lidera” su velikim delom zasluga emocionalne inteligencije.

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


9∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ +⊇ ≈∞š†;≈≈∂+⊥ =≈∋≤∋{∋ =∋ ≈=∞ †;⊇∞+∞. 0 +=+∋ ⊇∞†∞ 2∞∋+ ⊥++š;+;†; ∋∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† ⊇∋ +;≈∋+ ++†{∞ ∞=;⊇∞†; =≈∋2∋{ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ; ∞=;⊇∞†; ∂∋∂+ {∞ ∋+ž∞∋+ ⊥+;∋∞≈;†; ∞ ⊥+≈†+=≈+∋ ≈=∞†∞.


1.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 3∋∋+≈=∞≈†


4∂+ ≈∋+ ≈∋∋+≈=∞≈†≈;, ∞=∞∂ =≈∋∋+ ∂∋∂+ ≈∞ +≈∞2∋∋+ ; ∂∋∂+ 2∞ ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞ ; ∋∂≤;{∞ ∞†;≤∋†; ≈∋ †{∞⊇∞ +∂+ ≈∋≈. 3;†; ≈∋∋+≈=∞≈†∋≈ ∂∋⊇∋ ≈∋+ ∞ ⊥+=;≤;{; †;⊇∞+∋ †∋∂+2∞ =≈∋≤; ⊇∋ 2∞∋+ ;∋∋†; {∋≈≈∞ ≈†;∂∞ + ≈∋š;∋ ⊥+∞⊇≈+≈†;∋∋ ; ∋∋≈∋∋∋, š†+ {∞ ;=∞=∞†≈+ =∋=≈+.


Š†∋ ∋+ž∞∋+ ∞+∋⊇;†; ⊇∋ +;≈∋+ ⊥+=∞2∋†; ≈;=+ ≈=∞≈†; + ≈∞+;?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 2+⊇;†; ⊇≈∞=≈;∂

8≈∞=≈;≤; ⊥+∋∋ž∞ ∞ ⊥+=∞2∋≈{∞ ≈∋∋+≈=∞≈†; ∋∂+ ≈∋+ =+†{≈; ⊇∋ ;=⊇=+{;∋+ ⊥∋+ ∋;≈∞†∋ ⊇≈∞=≈+ ⊇∋ ⊥;š∞∋+ ≈∋š∋ +∋=∋;š†{∋≈{∋ ; ∞∋+≤;{∞.

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 0≈⊥++;†;

9∋⊇∋ ≈∋∋ ≈∞ {∋=∞ +∞≈, †{∞†≈{∋ ;†; {∋∂∞ ∞∋+≤;{∞, ∋++∋∋+ ⊇∋ ∞≈⊥++;∋+ ; ⊇∋ ;≈†+∋ž;∋+ =∋š†+ ;∋∋∋+ †∋∂=∞ ∞∋+≤;{∞. 7+ 2∞ ≈∋∋ ⊥+∋+2; ⊇∋ ⊥+⊇;⊥≈∞∋+ ≈=∞≈† + ≈∋∋+∋ ≈∞+;. 7∋∂+2∞ {∞ =∋ž≈+ ⊇∋ =∋⊥∋∋†;∋+ ⊇∋ ∞=∞∂ ∋+ž∞∋+ ∂+≈†++†;≈∋†; ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞, ≈.....


2.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞ (≈∋∋++∞⊥∞†∋≤;{∋)


7;⊇∞+; ∂+{; ∞†;∂∋≈≈+ ∞⊥+∋=†{∋{∞ ≈+++∋ ; +∞⊥∞†;š∞ ≈∞+∞ +∞†∂+ =∞++∋†≈+ ≈∋⊥∋⊇∋{∞ ⊇+∞⊥∞, ⊥+∋=∞ ;≈+;†+∞≈∞ ; ∞∋+†;=≈∞ +⊇†∞∂∞, ≈†=∋+∋{∞ ≈†∞+∞+†;⊥∞ + †{∞⊇;∋∋ ;†; ∂+∋⊥++∋;†∞{∞ ≈{;++=∞ =+∞⊇≈+≈†;. 3∞š†;≈∋ ≈∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∋ {∞ =∋⊇+ž∋†; ∂+≈†++†∞ ≈∋⊇ ≈∋∋;∋ ≈+++∋.


0=∋{ ∞†∞∋∞≈† ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ⊥+∂+;=∋ ††∞∂≈;+;†≈+≈† †;⊇∞+∋ ; ⊥+=∞2∋=∋ ⊥+≈=∞2∞≈+≈† ≈∋ †;2≈∞ +⊇⊥+=++≈+≈†.


9∋∂+ ∋+ž∞∋+ ⊥+++†{š∋†; ≈∋š∞ ≈⊥+≈++≈+≈† ≈∋∋++∞⊥∞†∋≤;{∞?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 5≈∋†; ≈+⊥≈†=∞≈∞ =+∞⊇≈+≈†;

8∋ †; =≈∋∋+ ≈∋ ∂+{;∋ ⊥+†{;∋∋ ≈;≈∋+ ≈⊥+∞∋≈; ≈∋ ∂+∋⊥++∋;≈∞? 8∋ †; =≈∋∋+ ∂+{∞ ≈∞ =+∞⊇≈+≈†; ∂+{∞ ≈∞ ≈∋∋ ≈∋{=∋=≈;{∞?  4++∋∋+ +∋=∋;≈†;†; + +=;∋ ⊥;†∋≈{;∋∋ ; ;≈†+∋ž;†; ≈∋š “∞†;2∂; ∂+⊇” {∞+ ∋∂+ =≈∋∋+ š†∋ ≈∋∋ {∞ =∋ž≈+ ; ∞ ∂+{+{ ∋∞+;, †∋∂š∞ 2∞∋+ ≈∞ ⊥+≈†∋=;†; ∂∋⊇∋ +∞⊇∞ +;†+ ⊥+†+∞+≈+ ⊇∋ ≈∞ ⊇+≈∞≈∞ ∋++∋†≈∋ ;†; ∞†;2∂∋ +⊇†∞∂∋.

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 3∋∋†+∋†; ≈∞ +⊇⊥+=++≈;∋

4∂+ ≈∋+ ≈∂†+≈; ⊇∋ ∂+;=;∋+ ⊇+∞⊥∞ ∂∋⊇∋ ≈∞š†+ ∂+∞≈∞ ≈∋+⊥†∋∂+, †+ {∞ =≈∋∂ ⊇∋ ≈†∋≈∞∋+. 0 +=+{ ≈;†∞∋≤;{; ∋++∋∋+ ++∞2∋†; ≈∋∋+∋ ≈∞+; ⊇∋ 2∞∋+ ∞=∞∂ +;†; +⊇⊥+=++≈; ; ⊥+;=≈∋†; ⊥+∞š∂∞. 0≈;∋ š†+ 2∞∋+ ++†{∞ ≈⊥∋=∋†;, ≈†;2∞∋+ ; ⊥+š†+=∋≈.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents