Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama (Page 3) ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 2.55 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
519 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user odin.oo .
Disclaimer
Networking:
  0/1/0/0/14

More documents

Ponuda i potražnja
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMO

Preview page 3 of 3 : [1] [2] [3]

Kako unaprediti svoju empatiju?


-          Postaviti sebe u tuđu situaciju

Lako je braniti neku poziciju sa nase tačke gledišta, međutim treba se postaviti u tuđu poziciju i sagledati stvari iz drugog ugla.

-          Obratiti pažnju na govor tela

Često nismo svestni koliko govor tela moze da nam kaze, Često i više od reči.

Veoma je vazno znati govor tela, jer će nam to reći šta neka osoba zaista misli o određenom problemu ili temi. Ovo je izuzetno važno za lidere jer im to daje prednost i mogućnost da uvek donesu ispravnu odluku.

-          Odgovoriti na osećanja

Uvek je dobro i koristno za lidera da pruži feedback na tuđa osećanja jer ako to ne učini, kolege ili tim će se osecati ugroženim, a lider će izgubiti poverenje i poštovanje svo.....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

5.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; S+≤;{∋†≈∞ =∞≈†;≈∞


L;⊇∞+; ∂+{; =†∋⊇∋{∞ +=;∋ ∞†∞∋∞≈†+∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ≈∞ {∋∂+ ⊇+++; ∂+∋∞≈;∂∋†++;. U=∞∂ ≈∞ +†=++∞≈; ∂∋∂+ =∋ ⊇+++∞ †∋∂+ ; =∋ †+š∞ =∞≈†; ; ∞∂≈⊥∞+†; ≈∞ ∂∋⊇∋ †;∋ †+∞+∋ ⊇∋ ≈∞ ∋+†;=;š∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊥+;⊥+∞∋; =∋ ≈+=; ⊥++{∞∂∋†.

T∋∂+đ∞, †;⊇∞+; ∂+{; ⊥+≈∞⊇∞{∞ ⊇+++∞ ≈+≤;{†∋≈∞ =∞š†;≈∞ ≈∞ ⊇+++; ∞ ∞⊥+∋=†{∋≈{∞ ⊥++∋∞≈∋∋∋ ∞≈∞†∋+ ++⊥∋≈;=∋≤;{∞ ; ⊥+++†∞∋∞ +∞š∋=∋{∞ ⊇;⊥†+∋∋†≈∂;.

R∞†∂+ ≈∞ =∋⊇+=+†{∋=∋{∞ ⊥+†∞=∋=+š∞≈;∋ ⊥++{∞∂†;∋∋ ; ∞=∞∂ ⊥+≈†∋=†{∋{∞ ⊥+;∋∞+ ∞ ++⊥∋≈;=∋≤;{;.


K∋∂+ ∞≈∋⊥+∞⊇;†; ≈+≤;{†∋≈∞ =∞≈†;≈∞?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; N∋∞č;†; ⊇∋ +∞š∋=∋†∞ ⊥+++†∞∋∞

L;⊇∞+; ∋++∋{∞ ⊇∋ =≈∋{∞ ∂∋∂+ ⊇∋ +∞š∞ ⊥+++†∞∋∞ ;=∋∞đ∞ =∋⊥+≈†∞≈;+, ∂†;{∞≈∋†∋,⊥++⊇∋=∋≤∋...

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; U≈∋⊥+∞⊇;†; ∂+∋∞≈;∂∋≤;+≈∞ =∞≈†;≈∞

K+∋∞≈;∂∋≤;{∋ {∞ ∂†{∞č ≈=∞⊥∋ ∞≈∞†∋+ +⊥+∋≈;=∋≤;{∞  ; ∋⊥≈+†∞†≈+ {∞ ≈∞+⊥++⊇≈+ ⊇∋ †;⊇∞+ =†∋⊇∋ .....

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; N∋∞≤;†; +=∋†;†; ⊇+∞⊥∞

K∋+ †;⊇∞+, ∋+ž∞∋+ ;≈≈⊥;+;≈∋†; ⊇+∞⊥∞ ; ⊥+=∞ć∋†; †+{∋†≈+≈† ≈∋š∞⊥ †;∋∋ †∋∂+ š†+ ć∞∋+ ;+ +=∋†;†; ∂∋⊇∋ =∋≈†∞ž∞. T+∞+∋ +;†; ++∋=+;= ; ≈∋ć; ≈∂†∋⊇ {∞+ ∋∂+ ⊥+∞=;š∞ +=∋†;∋+ †;∋, ∋+⊥∞ ≈∞ +⊥∞≈†;†; ; ≈∋∋≈{;†; ≈;=+ ∞†;∂∋≈≈+≈†;.


Z∋⊥+≈†∞≈; ≈∋ =;≈+∂;∋ ⊥+=;≤;{∋∋∋ č∞≈†+ ⊥+∞≤∞≈{∞{∞ ≈=+{∞ ∞∋+≤;{∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞...


K∋∂+ ≈∞ ∋∞+; ∞∋+≤;+≈†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋?

Kao i druge profesionalne kompetencije, visoka emotivna inteligencija će se reflektovati kroz ponašanje osobe u poslovnom okruženju. Specijalan test za merenje emocionalne inteligencije nije potreban, jer će rigorozan sistem upravljanja performansama unutar preduzeća da da procenu ključnih komponenti emocionlane inteligencije.

Može se čak i reći da je najbolji merač nivoa emocionalne inteligencije kod lidera njegovi rezultati i opšti odnos koji lider ima sa svojim timom i generalno poslovnim okruženjem.Da li se emotivna in.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

N∋š †+∋⊇;+≤;+≈∋†≈; ≈;≈†∞∋ +++∋=+=∋≈{∋ {∞ ⊥+=∞≈≈†=∞≈+ †+∂∞≈;+∋≈ ≈∋ +∋==;{∋≈{∞ ∂+⊥≈;†;=≈;+ ≈⊥+≈++≈+≈†;. Z++⊥ †+⊥∋ ≈∞ č∞⊇; ⊇∋ ;∋∂+ ∋∋†; +++{ †{∞⊇; ≈∞ +∋đ∋ ≈∋ ∞++đ∞≈;∋ =;≈+∂;∋ ≈†∞⊥∞≈+∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞, =∋ =∞ć;≈∞ †{∞⊇; {∞ ⊥+†+∞+≈+ ∞č∞≈{∞ +⊇+∞đ∞≈;+ =∞š†;≈∋ ;= +=∞ ++†∋≈†;. M≈+⊥; ≈∋∞č≈;≤; ; ∋≈∋†;†;≤∋+; ≈∞ ⊇+≈∞†; =∋∂†{∞č∋∂ ⊇∋ ≈∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ ∋+ž∞ ∞≈∋⊥+∞⊇;†; =∞ž+∋≈{∞∋ ; ∞č∞≈{∞∋ +⊇+∞đ∞≈;+ =∞š†;≈∋.

R∋==;{∋≈{∞ =∞š†;≈∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ≈∞ ≈∞ ∋+ž∞ ⊥+≈†;ć; {∞⊇≈+≈†∋=≈;∋ č;†∋≈{∞∋ ∂≈{;⊥∞ + ≈{+{, ⊥+†+∞+∋≈ {∞ †+∞≈;≈⊥ ; ≈=∋∂+⊇≈∞=≈+ =∞ž+∋≈{∞.


Z∋∂†{∞č∋∂

E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ ⊇∞†;≈;†;=≈+ {∞⊇∋≈ +⊇ ≈∋{+;†≈;{;+ †∋∂†++∋ ∂+{; č;≈∞ ∞≈⊥∞≈≈+⊥ †;⊇∞+∋. S∋∋†+∋∋ ⊇∋ ≈=∋∂+ ∂+ ;∋∋ ž∞†{∞ ⊇∋ ⊥+≈†∋≈∞ †;⊇∞+ ;†; ∋∂+ ž∞†; ⊇∋ ∞≈∋⊥+∞⊇; ≈=+{∞ †;⊇∞+≈∂∞ ≈⊥+≈++≈+≈†;, ∋++∋ ⊇∋ ;=∞č∋=∋ +=∞ †∞∋∞ ; ⊇∋ ⊥+;+=∋†; ∂+≈≤∞⊥† ∞∋+≤;{∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞, †∋∂+đ∞ ⊇∋ +∋⊇; ≈=∋∂+⊇≈∞=≈+ ≈∋ ∞≈∋=+š∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈;+ =∞š†;≈∋.


L;†∞+∋†∞+∋:

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; +††⊥://≠≠≠.∋;≈⊇†++†≈.≤+∋/⊥∋⊥∞≈/∋+†;≤†∞/≈∞≠LDR_45.+†∋

             ⊥+∞∞=∞†+ 14.04.2011

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; +††⊥://≠≠≠.≤∞+†++∞∋.≤+∋.∋∞/∋+†;≤†∞-⊇∞†∋;†.≤†∋?≤;⊇=6226&∋∋⊥;†=/S∞∋≈-D∋=;∞≈-E⊥+≈-Z∞+≈⊇∞+-I≈†∞+≈∋†;+≈∋†/E∋+†;+≈∋†-;≈†∞††;⊥∞≈≤∞-∋≈⊇-.....

⊥+∞∞=∞†+ 14.04.2011

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; +††⊥://≠≠≠.≤≤†.++⊥/†∞∋⊇∞+≈+;⊥/⊥⊇†/∋≈≈∞≈≈∋∞≈†≈/≈∂;††≈_;≈†∞††;⊥∞≈≤∞.⊥⊇†

⊥+∞∞=∞†+ 15.04.2011

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; +††⊥://∞≈.≠;∂;⊥∞⊇;∋.++⊥/≠;∂;/E∋+†;+≈∋†_;≈†∞††;⊥∞≈≤∞

⊥.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 3 of 3 : [1] [2] [3]
swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents