Essay

3.816 Words / ~21 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.11 $
Document category

Essay
Linguistics

University, School

Polytechnic University of the Philippines

Grade, Teacher, Year

3rd year

Author / Copyright
Text by Emmerich T. ©
Format: PDF
Size: 0.32 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|2/3More documents
Содержание Введение.......­...­........­....... 3Предпереводчес­кий анализ текста оригинала......­...­..5Перев­од текста.........­...­........­.. 14Заключение...­...­........­......... .29Список использованной литературы.....­...­..... 32 Введение Одним из важнейших заданий, предусмотренных учебным планом, является практика. Практика подразумевает первое «общение» с реалиями, которые будут актуальными для студента в будущем. Для студента-перево­дчи­ка это одна из ступеней взросления и приобщения к будущей специфике работы. Немаловажным является тот факт, что переводческая практика является подготовительны­м этапом к написанию диплома. И именно этим обуславливается актуальность данной работы – получение новых знаний и навыков, которые будут востребованы при написании дипломной работы и получении первого реального рабочего опыта. В ходе переводческой практики студент имеет дело с такими составляющими работы профессионально­го переводчика как предпереводческ­ий анализ, лингвопереводче­ски­е комментарии, с которыми студент был знаком поверхностно, и, конечно, сам перевод текста. Таким образом, целью переводческой практики является реализация полученных теоретических знаний, умений и навыков, а также получение представления о практической деятельности профессионально­го переводчика. Для достижения поставленной цели при прохождении
24 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ Індивідуальне науково-дослідн­е завдання з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю» Виконав: студент 12 групи Макєєв Євгеній Перевірив: викладач МРДХК Пінчук С.І. Харків, 2013 План: Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції Сутність Мета Завдання Функції Структурні елементи ДХК і фактори, що їх утворюють Класифікація ДХК Динаміка розвитку колективу по А.С. Макаренко Стадії розвитку ДХК через систему А.Н. Лутошкіна Шляхи згуртування ДХК Список джерел Додатки та висновки: Доповнення про поняття ДХК СБТ і його функції [1; 1.2] Класифікація ДХК [3] Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції Що представляє собою дитячий хореографічний (творчий) колектив? В даний час в Україні існує велика кількість різних форм обєднань любителів бальних танців, які називаються студіями, клубами, школами, але не колективами. Ця тенденція, яку можна вважати негативною, в основному повязана з соціально-еконо­міч­ними чинниками розвитку нашої країни. І, тим не менше, кожна студія або клуб є потенційною базою для створення творчого колективу – більш досконалої організаційної форми, що дозволяє

22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови


Реферат

з дисципліни «Історія англійської мови»

на тему: Розвиток і піднесення Лондонського діалекту
і відбір діалектних варіантів


Роботу виконав:

студент групи ЛА-61

факультету лінгвістики

Шульженко Дмитро

Перевірила:


Київ 2018

Зміст


ВСТУП 4

2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКУ КОКНІ 9

3. ДІАЛЕКТ ESTUARY ENGLISH ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НОРМАТИВНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 12

4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ MULTICULTURAL LONDON ENGLISH 14

ВИСНОВКИ 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18


Вступ…………………………………….………………………………… 3

1. Історичні аспекти розвитку та піднесення лондонського діалекту……………………………………………… 4

2. Характерні особливості лондонського діалеку кокні……………………………………………………………………………8

3. Діалект estuary english та його вплив на нормативну англійську мову……………….………………………………………….11

4. Особливості та поширення multicultural london english……………………………………………………………………… .13

Висновки…………………………………………………………………… 14

Список використаних джерел……………………………………….17

Додатки……………………………………………………………………… 19


A language is a dialect that has an army and a navy

Max Weinreich

ВСТУП

Найбільш поширеною мовою у світі за кількістю людей, що нею розмовляють після китайської є англійська мова. Вона належить до германської гілки індоєвропейської родини мов та є державною, або другою державною у 45 країнах світу. Більше мільярда людей вивчає англійську мову, однак відвідуючи Лондон, вони можуть не зрозуміти певні слова чи в.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

У групі діалектів англійської мови лондонський діалект займає особливе місце. Адже діалект кожної країни є невід’ємною частиною мови та відображає культуру, своєрідність та побут населення. Актуальність даної роботи полягає в необхідності дослідження особливостей лондонського діалекту для кращого розуміння англійської мови в цілому як мови міжнародного спілкування. Лінгвістична значущість проблеми зумовили вибір такої теми роботи: &⊥∞+†;Розвиток і піднесення Лондонського діалекту і відбір діалектних варіантів&⊥∞+†;.

Метою роботи є дослідження особливостей появи, становлення та розвитку лондонського діалекту та його діалектних варіантів.

Об’єктом дослідження є лондонський діалект, а предметом є його особливості.

Мета роботи обумовила такі завдання: 1. Дослідити історію появи та розвитку лондонського діалекту 2. Проаналізувати його місце серед інших діалектів англійської мови 3. Вивчити його діалектні варіанти та їхні особливості.


  1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПІДНЕСЕННЯ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ

Слово “діалект” походить від грецького ⊇;∋†∞∂†+≈ що означає розмову, говір та є різновидом мови, що вживається як засіб спілкування на обмеженій території та характеризується відносною єдністю його особливостей. Великобританія не є однорідною державою, а до її складу входять: Англія, Шотландія, Північна Ірландія та Уельс.

Історично, давньоанглійська мова складалася з різноманітних діалектів, котрі поширились на території Британії завдяки давньогерманським племенам саксів, англів, ютів та фризів, котрі туди переселились у 221 століттях з континенту. Існувала складна взаємодія між давньогерманськими племінними діалектами, котрі були принесені до Британії, населеної кельтськими племенами (бритами та галами), та англійської народності. Це все, у свою чергу, призвело до появи територіальних діалектів на старій пле.....

Склалось так, що у ХІ-ХІІ столітті в Англії співіснувало три мови, а саме англійська, англо-французька (або англо-нормандска) та латинь. Корінне населення розмовляло на англійських діалектах, котрі були рівноправні між собою. Однак у якості державної мови у той період англійська не застосовувалась, а використовувалась англо-французька. Латинь же була мовою церкви та науки. Однак внаслідок асиміляції нормандської частини населення, англійська мова все більше поширюється, поступово замінюючи французьку. Першим державним документом, котрий був написаний англійською мовою, була Прокламація Генріха ХІІІ (звернення до жителів Лондона), датована 1258 роком. Цей державний акт був написаний саме на лондонському діалекті. Наступним етапом у розвитку мови було те, що у 1362 році король Едуард 111 звернувся до парламенту англійською мовою. З цього часу встановлено звичай промовляти тронну промову англійською” [8, С.220]. Також в 1362 році лондонські купці подали петицію про ведення судочинства англійською, котра була схвалена. Разом з цим, у школах навчання починає вестись англійською та вона вперше починає звучати в парламенті. Так, з 1363 року англійська мова вживається в парламентських дебатах.

А вже до кінця 512 століття англійська мова остаточно стає державною. Скасування в 1477 році французької мови як мови шкільного навчання остаточно закріпило перемогу англійської мови над французькою. З цього часу помітним є зміна співвідношення діалектів між собою, а особливого значення набуває лондонський.

Різноманітні економічні та суспільно-політичні обставини у Англії 511-5111 століття сприяли перетворенню Лондона на великий культурний та економічний центр Англії, політичне значення якого безперервно зростало. Він стає осередком торгівлі та ремісничого виробництва та починає притягувати населення з різних районів країни. У цей період лондонський діалект має риси різних діалектів, однак його основою і по теперішній час є східно-центральний діалект. Також він має багато південно-західних рис, а найменше на нього вплинув західно-центральний діалект.

Таким чином, у Лондоні у 5111 столітті створився особливий лондонський діалект, котрий був покладений у основу англійської національної мови. О.В. Холоденко зазнечає, що культурно-економічне підґрунтя зробило лондонський діалект основою, на щаблі якого стала розвиватися англійська національна мова [8, С.222].

У 512 столітті лондонський діалект представлений у творах А. Деві, Дж. Гауера, Дж. Чосера та Дж. Вікліфа.

Зокрема поширенню письмової форми лондонського діалекту сприяли твори відомого англійського поета Дж. Чосера, котрі переписувались у багатьох екземплярах та поширювались по всій країні. Деякі дослідники XIX століття надзвичайно високо розцінювали роль цього поета у створенні англійської національної мови та стверджували, що Чосер вперше об’єднав у єдине ціле різні елементи, що і дало початок національній мові. Однак, пізніші дослідження показують, що він лише в майстерно використав лондонський діалект, а не створив його.

Також важливу роль у розвитку лондонського діалекту відіграв Джон Вікліф, котрий перевів Біблію на англійську мову. А цей переклад розійшовся п.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

52 століття позначилося великими змінами у державному устрої Англії. Війни Червоної і Білої Троянди (1455-1485) призвели до встановлення абсолютної монархії династії Тюдорів, що сприяло централізації влади та відділенню державної мови від діалектів, котрі перейшли у стан безписемних діалекттів або усних говірок.

Питання щодо поширення англійської мови у церковній та науковій сферах було вирішене королем Генріхом 2111, котрий почав насаджувати протестантство. Передумовою цьому була його суперечка із папою Климентом 211, а сама реформація в Англії відбувалася мирно. Внаслідок цього було перекладено на англійську всі церковні тексти, а богослужіння почали проводити англійською.

До 521 століття лондонський діалект посів особливе місце та став основою національної мови, а саме складання національної мови закінчилося до кінця 521 століття.

В кінці 521-го на початку 5211 століття починається викладання рідної мови в школах, що зумовлює необхідність вироблення універсальних мовних норм. “Перші граматики англійської мови будувалися за зразком латинських; зокрема, перші граматисти орієнтувалися на латинську граматику. Серед них можна назвати імена У. Буллокара, Б. Джонсона, Ч. Джонсона, Ч. Батлера, Дж.Уолліса та ін.” [5, С.65]

Протягом 521 століття латинська мова була повністю витіснена з усіх сфер її функціонування, а значна частина її термінології була запозичена. Так, серед 20-ти тисяч найбільш уживаних англійських слів близько 10400 – це слова латинсько.....

У другій половині 52111 століття граматисти, маючи на меті «вдосконалити» мову, встановлюють певні правила, заборони та рекомендації.

У 1758 році Р. Лаут видає книгу Короткий всуп до англійської граматики («4 ≈+++† ;≈†++⊇∞≤†;+≈ †+ 9≈⊥†;≈+ 6+∋∋∋∋+»). А у 1761 році виходить книга Прістлі Основи англійської граматики.

У 1795 році виданий перший підручник – «Англійська граматика» Ліндлі Мюррея, котрий став основоположним у граматиці англійської мови. Ця книга мала величезний авторитет, та багато поколінь використовували її при навчанні в ХІХ.

Також у період кінця 52111 – початку 515 було створені граматики та словники, котрі складали навчально-довідковий апарат.

Універсальний етимологічний словник” 1721 року, складений Н.Бейлі, був першим тлумачним словником.

Однак найбільш визначною подією в історії словників була публікація у 1755 році Великого Оксфордського Словника Семюеля Джонсона (A Dictionary of the English Language, in which the words are duced from their originals and illustrated in their different signification by examples from the best writers”), котрий став універсальним довідником для письменників XIX століття.

Таким чином, у кінці XVIII – на початку XIX століття була повністю сформована норма національно-літературної мови.

У сучасному світі умови розвитку англійської мови значно змінилися. Вона поширилась в різних місцях земної кулі. Також зросла кількість людей, які говорять цією мовою” [6.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Сучасній англійській мові притаманна відсутність статичних норм, також постійно з’являються неологізми, а деякі слова відходять у минуле. Найбільш популярними є різні діалекти та говірки, у яких відрізняються не лише вимова слів на фонетичному рівні, але й присутні абсолютно різні слова, що позначають одне і те ж поняття.

М.Ю. Нікітюк зазначає, що “однією з основних особливостей сучасних англійських територіальних діалектів (як і діалектів інших мов) є їх консерватизм. Ті чи інші відхилення від літературного стандарту обумовлені в своїй більшості не еволюцією, а саме відсутністю еволюції: у діалектах зберігаються багато мовних явищ різних періодів історії мови, а також різного роду іншомовні нашарування – скандинавські, норманські та інші [4].

Отже, сучасним англійським діалектам характерний консерватизм. А також їм притаманна варіативність у фонетиці, граматиці, а особливо у лексиці.

Однак, крім приналежності до певної території діалект також може бути пов’язаним і з соціально-професійною приналежністю людей. Наприклад, професійні діалекти – різновид соціального діалекту, котрий об’єднує людей однієї професії або ж одного роду занять; жаргони являють собою діалекти, яким характерно використання специфічної, експресивної лексики, заміна синонімами слів загального вжитку, а також використання фразеології, інколи жаргонам властиві особлив.....

2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКУ КОКНІ

Найбільш раннім варіантом лондонського діалекту є діалект кокні. Він найбільш поширений серед нижчого соціального прошарку людей та асоціюється із східною частиною Лондона, котра на відміну від західної, вважається не зовсім благополучною.

Кокні був видуманий, як кодова мова, для того, щоб розмовляти на виду у поліції, а вони нічого не могли зрозуміти. Його винайшли злочинці Лондону, щоб ускладнити розуміння своєї мови.

Характерним є особлива вимова, неправильність мови та рифмований сленг. Так, замість самого слова використовувались фрази, котрі рифмуються з ним. Наприклад, слово &⊥∞+†;≈†∋;+≈” ставало “∋⊥⊥†∞≈ ∋≈⊇ ⊥∞∋+≈”, замість “⊥++≈∞” використовували фразу “⊇+⊥ ∋≈⊇ ++≈∞”, а замість “≠++⊇” – “⊇;≤∂+ +;+⊇”.

За походженням слово кокні означає півняче яйце. Цей середньовічний термін застосовувався для позначення маленького, деформованого яйця та XIV столітті застосовується до жителів Лондона. Вперше він зустрічається у творі Вільяма Ленгланда “Орач” 1362 року. Потім, у XIVXV столітті термін став застосовуватися у значенні “побалувати дитину” або “мамин синок”(англійське слово cocker “балувати”) [2, С.191]. У цьому значенні застосовується до жителів бідних районів Лондона.

Oxford Dictionary дає визначення слову “cockney” як слабкий, нещасний мешканець міста (a town-dweller regarded as affected or puny). Найімовірніше назва діалекту походить від цього визначення. Він є найстарішим діалектом та виник у XVII столітті.

У кінці XVII століття, справжнім кокні позначається людина, котра народилася під звуки дзвонів церкви святої Марії-ле-Бау, Чіпсайд. Таким чином, назва “сockney” означає не лише діалект, а й самих жителів певної частини Лондона. East Enders, тобто жителі східної частини міста, це переважно представники робочого класу, а назву кокні не вважають образливою, а навіть п.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

На початку ХХ століття кокні поширюється далеко за межі традиційних кордонів Іст-Енда, як у інших частинах Лондона, так і у сусідніх округах. В 1938 році В. Метьюз писав, що діалект сучасний діалект кокні є різноманітним внаслідок багатьох причин, а зокрема, через те, що Лондон є занадто великим, а населення занадто змішане для будь-якої єдиної системи вимови, а освіта надала багато модифікацій та навіть характерні звуки.

В даний час все більше почав розвиватись рифмований сленг (0+≤∂≈∞+ 5++∋;≈⊥ 3†∋≈⊥). Носії мови виділяють 3 вида кокні: 1. Класичний – широко використовується та визнається ще з часів Роберта Піля, котрий на початку 515 століття сформував перші поліцейські загони на вулиці Бау в Лондоні (поліцейських тоді називали 3+≠ 3†+∞∞† 5∞≈≈∞+≈, 0∞∞†∞+≈, 3+++;∞≈ (5++∞+†3++)); 2. Сучасний – ті лексичні одиниці, котрі вигадують та вводять у використання сучасні носії мови; 3. Мокні (∋+≤∂≈∞+) – фальшивий, видозмінений кокні, наслідування кокні людиною із середнього або верхнього класу в Англії.

О.П. Єфімова зазначає, що сучасний сленг кокні, котрий розробляється сьогодні, прагне рифмувати слова з іменами знаменитостей а відомих людей: 4† 0∋⊥+≈∞†∞†∞⊥++≈∞, 4†∋≈ 4;≈†∞+⊥+;≈†∞+, 0∋†=;≈ 9†∞;≈≠;≈∞, 0+≈∋≈ 8++†∞++;†, 0+≈⊇+†∞∞==∋ 5;≤∞⊥+;≤∞, 3∋+∋≤∂ 0+∋∋∋†∋+∋∞+ (≤+∋+∋∞+, ⊥+{∋∋∋≈), 3+∋⊇ 0;†††;†, 3+;†≈∞+ 3⊥∞∋+≈∞∋+≈ (+∞∞+≈, †∞∋+≈), 3+∞≤∞ 7∞∞∂∞+, 6∞++⊥∞ 3∞≈+∋∞≈+, 1∋≤∂;∞ 0+∋≈⊥†∋≈ (≤∋≈). [2, С.195].

Також О.П. Єфімова стверджує, що більшість лексичних одиниць, котрі використовують сучасні кокні, не мають історичного характеру, а використовуються у якості гри мови.

Так, наприклад, типовою фразою для кокні є 7+∋† +† ++∞∋⊇, що дослівно означає буханку хліба, однак насправді у діалекті кокні означає голову. Фраза &⊥∞+†;5∋+∞†+ ∞≈;≈⊥ +;≈ †+∋† +† ++∞∋⊇&⊥∞+†;
позначає людину, котра зовсім втратила голову. Однак, у розмові, слово-рима може пропускатись, наприклад носії лондонського діалекту скажуть: 8∞ +∋+∞†+ ∞≈∞≈ +;≈ †+∋†.

Словосполучення &⊥∞+†;+∋++;† ∋≈⊇ ⊥++∂&⊥∞+†; означає †∋†∂ (говорити), хоча часто звучить лише як &⊥∞+†;+∋++;†&⊥∞+†;. А
∋⊥⊥†∞≈ ∋≈⊇ ⊥∋;+≈
(або просто ∋⊥⊥†∞≈) означає
≈†∋;+≈ (сходи).

Також словосполучення +∞†≤+∞+ +++∂ (†++∂) – крюк м’ясника (погляд), у контексті звучить так: 7∋∂∞ +∞†≤+∞+ ∋† †+∋†! – Подивись на це!, а 8∞††+ ∋∞ +†⊇ 0+;≈∋! – Привіт, друже! (замість С+;≈∋ ∋≈⊇ ⊥†∋†∞ (∋∋†∞) – фарфор і тарілка (друг).

Для кокні характерним є й певні фонетичні особливості. Наприклад, звуки [θ] та [ð], які на письмі передаются як буквосполучення †+ замінюється, відповідно, на [†] та [=].

Також для кокні властивим є пропускання звуку [+] на початку слова. наприклад, ++∋∞ вимовляється як ‘+∋∞, а ++†∞ – ‘+†∞. Яущо звукові [†], передує голосний, тоді він замінюється на [≠]. Таким чином, замість †∋††[†ɔː†] виходить [†ɔː≠], а замість ≈;†∂ — [≈ɪ≠∂]. Звук [∞ɪ] (як у слові +∋;≈) замінюється на [∋ɪ]: ≈†∋;≈ [≈†∞ɪ≈] вимовляється як [≈†∋ɪ≈], ≈∋+ [≈∞ɪ] – [≈∋;], ⊇∋+ [⊇∞ɪ] – [⊇∋;].

У кокні використовується “∋;≈” замість“;≈≈” або “∋∋ ≈+†”.

Завдяки телешоу та серіалам діалект кокні у теперішній час стає досить популярним.

У становленні кокні як окремого діалекту важливу роль відіграла й інтонація. Так, звуки кокні, на відміну від інших лондонських діалектів є більш глибокими та навіть різкими.

Отже, феномен кокні полягає в тому, що для спілкування використовується певний код, котрий замінює звичайне слово цілою або скороченою формою відомої фрази або висловлювання, котра римується з цим словом. Кокні вважається родзинкою Лондона та є темою для жартів. Існують навіть банкомати, котрі використовують цей діалект. Так, наприклад, клієнтам для початку потрібно ввести “Гекльберрі Фінна” (“HuckleberryFinn” означає PIN, пін-код), після чого подивитись баланс на “Чарлі Шині” (“CharlieSheen” = screen, екран) або ж вибрати, скільки “сосисок з пюре” їм потрібно (“sausageandmash” = cash, готівка), потім дані про запит відправляются до “баку” (“tank” = bank, .....

Дослідник Брайан Мотт у своїй праці “Традиційний кокні та популярна лондонська говірка” (7+∋⊇;†;+≈∋† ≤+≤∂≈∞+ ∋≈⊇ ⊥+⊥∞†∋+ 7+≈⊇+≈ ≈⊥∞∞≤+), дає повний опис фонетики та фонології традиційного кокні та 0+⊥∞†∋+ 7+≈⊇+≈, а також визначає ці дві говірки як сукупність, а не як два окремі діалекти [9].


3. ДІАЛЕКТ 9370455 9467138 ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НОРМАТИВНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

У 1984 році англійський лінгвіст Девід Роузварн перше заявив про появу нового діалекту з особливими фонетичними та маркованими характеристиками, якому він дав назву 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+. Роузварн відмітив, що молоде покоління Великобританії намагаючись відрізнятися від старшого покоління з їх упередженнями, надає перевагу 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ (99).

9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ зародився у басейні річки Темза та являється сумішшю простого кокні та престижної англійської мови. Він є безкласовою, неформальною англійською мовою, популярним у Лондоні, південному Ессексі та у пів.....

Представники 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ також ковтають голосні, а звук [] часто замінюють на []. Слово ∋+∞†+ вимовляють якк “∋+∞†”, а слово ∋≈+†+;≈⊥ як “∋≈+†+;≈∂”. Також замість “†+∋≈∂ ++∞” вони кажуть “≤+∞∞+≈!”, а друг (†+;∞≈⊇) у них “∋∋†∞”. Для цього діалекту характерним є також вокалізація [], котра подібна за звучанням до [], наприклад, ∋;†∂ ++†††∞ вимовляється як ∋;≠∂ [ı+∂] ++††++, а †++†+∋†† як †++'+∋≠, ≠∞†† – [≠∞+]. Також особливістю є скасування звуку [] (замість ⊥∞;†∞ ≈;≤∞ звучить [∂≠∋;' ≈∋;≈]). 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ на сьогоднійшній день є основним типом лондонського діалекту. Його використовують як відомі політики, спортсмени та ведучі різноманітних телепрограм, так і молодший син Англійської Королеви – принц Едвард. Також на ньому говорила у неофіційній обстановці принцеса Діана, а зараз його використовують також принц Гаррі.

Також властивим є дотриманням основних граматичних правил, але, тим не менше, існують й певні розбіжності. У цьому діалекті зустрічаються форми заперечення, такі як ≈∞=∞+, які відносяться до події, котра трапилася лише один раз. Наприклад, 1 ≈∞=∞+ ⊇;⊇ (я ніколи не робив), ≈+, 1 ≈∞=∞+ (ні, я ніколи); часто пропускається закінчення -†+: ++∞'+∞ †∞+≈;≈⊥ ;† †++ ≈†+≠ (ти повертаєш занадто повільно); 7+∞+ †∋†∂∞⊇ =∞++ ⊥∞;∞† †++ ∋ ≠+;†∞ (вони розмовляли дуже тихо протягом деякого часу). Характерно незвичайне вживання деяких прийменників, наприклад 1 ⊥+† +†† +† †+∞ ≠;≈⊇+≠ (я відійшов від вікна), 1 †++∂∞⊇ +∞† †+∞ ≠;≈⊇+≠ (я виглянув з вікна). Використовуються також конфронтаційні розчленовані питання, такі як 1 ≈∋;⊇ 1 ≠∋≈ ⊥+;≈⊥, ⊇;⊇ ≈+† 1? (Я сказав, що я піду, чи не правда?).

Існує думка, що 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ є противагою британській нормативній вимові
(5∞≤∞;=∞⊇ 0++≈∞≈≤;∋†;+≈, (50)), а молоді англійці віддають перевагу саме цьому акценту. [1, С.9] У зв’язку з демократизацією суспільства стало непрестижно розмовляти дуже правильною англійською, а в деяких випадках перехід на 5∞≤∞;=∞⊇ 0++≈∞≈≤;∋†;+≈ (50) також розцінюється як спроба дистанціюватися від співрозмовника. Все це призвело до поширення та популяризації 9≈†∞∋++ 9≈⊥†;≈+ далеко за межі Лондона.


4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ MULTICULTURAL LONDON ENGLISH

Джейсон Теелінг вважає, що загроза нормативні англійській вимові (Received Pronunciation) почалася з 1980-х років у формі Estuary English. А сучасна і, можливо, більш потужна атака відбувається у формі багатокультурної лондонської англійської мови Multicultural London English (MLE) [11]. Він являє собою діалект певного соціального класу. Ним користуються переважно молоді люди робітничого класу в багатокультурних кварталах Лондона та його околицях. Цей діалект виник в кінці ХХ століття. Окремі його елементи поширились по всій південній Англії.

Multicultural London English поєднує у собі кокні, бангладешські та західно-індійські акценти. Він є одним із найновіших тенденцій вимови в анг.....

Дослідження показують, що протягом 30 років 4∞††;≤∞††∞+∋† 7+≈⊇+≈ 9≈⊥†;≈+ замінить кокні. [10].

Цьому діалекту характерна є специфічна та унікальна вимова та певні граматичні особливості. Наприклад, дієслово “†+ +∞” в минулому часі відмінюється за правилами правильних дієслів; форма ≠∋≈ стає єдиною для всіх стверджувальних речень, а ≠∞+∞ ≈+† - для всіх негативних. Таким чином виходять форми 1 ≠∋≈, ++∞ ≠∋≈, +∞ ≠∋≈ та 1 ≠∞+∞ ≈+†, ++∞ ≠∞+∞ ≈+†, +∞ ≠∞+∞ ≈+†. Також, 4∞††;≤∞††∞+∋† 7+≈⊇+≈ 9≈⊥†;≈+ має свій словниковий запас: 4+ +++– найкращий друг; 3∋†∞ – висловлювання схвалення, також використовується як прощання; 4++∞ +∞††∞+ – порівняльна ступінь, замість +∞††∞+; 5∋+⊇ – дім; 9≈⊇= – район; 6;† – привабливий та інші.

Також особливістю 4∞††;≤∞††∞+∋† 7+≈⊇+≈ 9≈⊥†;≈+ є:

  1. 7+;≈ ;≈ + 3⊥∞∋∂∞+ та далі пряма мова. Наприклад:

  • 7+;≈ ;≈ ∋∞ “1’∋ †++∋ ∞∋≈† 7+≈⊇+≈”;

  • 7+;≈ ;≈ ∋+ ∋∞∋ “3+∋† ∋+∞ ++∞ ⊇+;≈⊥? 1 ≠∋≈ ;≈ †+∞ ⊥∞∞∞∞ +∞†++∞ ++∞”

  1. 3++ .†++ в питаннях:

  • 1 ≈∋;⊇3++ ++∞ ≈∞∋+≤+;≈⊥ ∋∞ {∋≤∂∞† †++?

Крім того, що характерні особливості вимови набувають іноземці, самі корінні носії англійської мови також поступово пристосовуються до нових тенденцій.

ВИСНОВКИ


Отже, англійська мова пройшла дуже довгий шлях розвитку і склалася внаслідок різноманітних історичних процесів, а сам лондонський діалект увібрав в себе риси різних діалектів, однак його основною діалектною базою і до цього часу залишається східно-центральний діалект. Звернення до жителів Лондона Генріха ХІІІ 1258 року є першим державним документом, котрий був написаний англійською мовою, зокрема на лондонсь.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23