<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 17.19 $
Document category

Bachelor thesis
Journalism

University, School

University of Durres

Grade, Teacher, Year

Departamenti i Gazetarise

Author / Copyright
Text by Renato E. ©
Format: PDF
Size: 0.30 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0]|0/1

More documents
Russian grammar practice Exerciţiul . Traduceţi în limba română propoziţiile şi urmăriţi ce însuşire denumesc adjectivele. 1. Отец подарил маме золотой браслет. 2. В комнате брата квадратный стол, а в комнате
Universitatea „Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Umaniste Specializarea: Limbă şi literatură română - limbă şi literatură engleză LIMBAJUL LUI EMINESCU lucrare de seminar Istoria literaturii române CUPRINS

A ka ndonjë përmirësim lidhur me të drejtat e minoritetit rom në Shqipëri (një nga kriteret e Copenhagen-it)

TABELA E PËRMBAJTJES

Shkurtime .fq. 5

Hyrje fq. 6

Metodologjia .fq. 8

 1. Situata e Minoritetit Rom në Shqipëri fq. 10

  1. Vështrim i shkurtër historik

  2. Të dhëna demografike mbi popullsinë rome

  3. Gjendja sociale dhe ekonomike e komunitetit rom

  4. Përfaqësimi i Romëve në shoqërinë civile dhe në administratën publike

 2. Baza Ligjore për Minoritetet në Shqipëri .fq.16

  1. Dokumentacioni ndërkombëtar për mbrojtjen e minoriteteve ku bën pjesë Shqipëria

  2. Kuadri ligjor dhe institucional kombëtar për mbrojtjen e minoriteteve

 3. Rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian fq. 30

  1. Impakti i kritereve të BE fq. 31

  2. Progresi i Shqipërisë në mbrojtjen e minoriteteve fq. 33

   1. Progresi Raporti i vitit 2005

   2. Progresi Raporti i vitit 2006

   3. Progresi Raporti i vitit 2007

   4. Progresi Raporti i vitit 2008

   5. Progresi Raporti i vitit 2009

   6. Progres Raporti i vitit 2010

   7. Progres Raporti i vitit 2011

   8. Progres Raporti i vitit 2012

   9. Progres Raporti i vitit 2013

   10. A ka arritur Shqipëria përmirësime në fushën e mbrojtjes së minoritetit rom? .fq. 41

 4. Konkluzion dhe Rekomandime. .fq. 44

 5. Bibliografia .fqSHKURTIME

BB Banka Botërore

BE Bashkimi Europian

MPÇSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara

OSBE Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Europë

PNUD = UNDP Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

PKV Plani Kombëtar i Veprimit

TBE Traktati i Bashkimit Europian

UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

UNESCO

VKM Vendim i Këshillit të MinistraveHYRJE

Ky studim ka për qëllim hulumtimin rreth situatës se minoritetit Rom në Shqipëri, në kuadër të integrimit në Bashkimin Europian, në 10 vitet e fundit.

Pyetja kryesore që shtrohet në këtë punim është ‘A ka ndonjë përmirësim lidhur me të drejtat e minoritetit rom në Shqipëri (një nga kriteret e Copenhagen-it)’ në kuadër të integrimit europian?

Kështu, synohet të ofrohet një panoramë e kushteve të minoritetit Rom në Shqipëri, e kuadrit ligjor për mbrojtjen e minoriteteve dhe nismat e ndryshimet legjislative për përmirësimin e situatës së minoritetit rom, dhe progresi i arritur nga Shqipëria në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të minoritetit Rom.

Fillimisht do të trajtohet Metodologjia, ku do të tregohet çfarë metodash janë përdorur për realizimin e këtij punimi, pse janë zgjedhur ato metoda, kufizimet e hasura gjatë punimit dhe kap.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadA ka ndonjë përmirësim lidhur me të drejtat e minoritetit rom në Shqipëri (një nga kriteret e Copenhagen-it)
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9∋⊥;†∞††;≈ ∞ 0∋+ë ; †;†∞††∞∋+ ‘3;†∞∋†∋ ∞ 4;≈++;†∞†;† 5+∋ ≈ë 3+⊥;⊥ë+;’ ⊇+ †ë †+∋{†++∞† ≈{ë =ë≈+†+;∋ ; ≈+∂∞+†ë+ +;≈†++;∂ ∋+; =∞≈⊇+≈{∞≈ ⊇+∞ {∞†∞≈ë≈ ∞ ++∋ë=∞ ≈ë 3+⊥;⊥ë+;, ⊇+ †ë {∞⊥∞≈ †ë ⊇+ë≈∋ ⊇∞∋+⊥+∋†;∂∞ ⊥ë+ ⊥+⊥∞††≈;≈ë ++∋∞, ⊥{∞≈⊇{∋ ∞ †++∞ ≈+≤;∋†∞ ⊇+∞ ∞∂+≈+∋;∂∞, ∞ †+∂∞≈;∋; =∞ç∋≈ë+;≈+† ≈ë †∞≈+ë≈ ∞ ∋+≈;∋;†, ⊥∞≈ë≈;∋;†, ≈†+∞+;∋;† ∞ ≈+ë≈⊇∞†ë≈;≈ë, ≈; ⊇+∞ ⊥ë+†∋⊥ë≈;∋; ; †++∞ ≈ë ≈++⊥ë+;≈ë ≤;=;†∞ ⊇+∞ ∋⊇∋;≈;≈†+∋†ë≈ ⊥∞+†;∂∞, ⊥ë+ ⊥∋≈∞+ ∂ë≈+†∞ ≈{ë ⊥∋≈++∋∋ë †ë ⊥∋+†ë †ë ∂∞≈+†∞=∞ †ë =ë≈+†;+∋ †ë {∞†∞≈ë≈ ≈ë ∋+≈++;†∞†;† ∋ë †ë =∋+†ë+ ∞ ∋ë †ë ⊇;≈∂+;∋;≈∞∋+ ≈ë =∞≈⊇.

9∋⊥;†∞††;≈ ∞ ⊇+†ë ; †;†∞††∞∋+ ‘3∋=∋ 7;⊥{++∞ ⊥ë+ 4;≈++;†∞†∞† ≈ë 3+⊥;⊥ë+;’ ⊇+ †ë †+∋{†++∞† ≈{ë †;≈†ë ∞ ⊇+∂∞∋∞≈†∋=∞ ≈⊇ë+∂+∋+ë†∋+∞ †ë +∋†;†;∂∞∋+ ≈⊥∋ 3+⊥;⊥ë+;∋, ⊥ë+∂∋†ë≈;≈+† ≈⊥∋ 093, 0339 ⊇+∞ 9ë≈+;††; ; 9∞++⊥ë≈.

0+ ∋≈+†∞ ⊇+ †ë †+∋{†++∞† ∂∞∋⊇+; †;⊥{++ ⊇+∞ ;≈≈†;†∞≤;+≈∋† ∂+∋+ë†∋+ ⊥ë+ ∋;≈++;†∞†∞†, ⊥ë+∂∋†ë≈;≈+† 9∞≈+†∞†∞†∋; 9+⊇; 0∞≈∋†; 9+⊇; ; 0++ç∞⊇∞+∋=∞ 4⊇∋;≈;≈†+∋†;=∞; 9+⊇; ; 0∞≈ë≈; 7∞⊥{;≈†∋≤;+≈; ≈ë †∞≈+ë≈ ∞ 4. ∋;†; 9+∋;†∞†; 3+†∞†ë+++ ; 4;≈++;†∞†∞=∞; 9+∋;≈;+≈∞+; ⊥ë+ 4+++{†{∞≈ ≈⊥∋ 8;≈∂+;∋;≈;∋;; 4=+∂∋†; ; 0+⊥∞††;†, ⊇+∞ ;≈;≤;∋†;=∋† ⊥ë {∋≈ë ∋∋++ë ⊥ë+ ⊥ë+∋;+ë≈;∋;≈ ∞ ∂∞≈+†∞=∞ †ë {∞†∞≈ë≈ ≈ë ∋;≈++;†∞†;† 5+∋, ∂∞ †+∞∂≈++∞≈ ‘3†+∋†∞⊥{;∋ 9+∋+ë†∋+∞ ⊥ë+ 0ë+∋;+ë≈;∋;≈ ∞ 9∞≈+†∞=∞ †ë 1∞†∞≈ë≈ ≈ë 4;≈++;†∞†;† 5+∋’, 0†∋≈; 9+∋+ë†∋+ ; 2∞⊥+;∋;† ≈ë 8∞∂∋⊇ë≈ ∞ 0ë+†≈+;+{∞≈ 5+∋∞ ∞ ⊇;≈∋ +∋⊥∋ †ë †{∞+ë †ë +ë≈⊇ë≈;≈+ë∋.

9∋⊥;†∞††;≈ ∞ †+∞†ë ; †;†∞††∞∋+ ‘5+∞⊥∋ ∞ 3+⊥;⊥ë+;≈ë ⊇+∞{† 3∋≈+∂;∋;† 9∞++⊥;∋≈’ ⊇+ †ë †+∋{†++∞† ;∋⊥∋∂†; ; ∋⊥†;∂;∋;† ⊥ë+ ∋≈ë†∋+ë≈;∋ ≈ë 3+⊥;⊥ë+;, ⊇+∞ ⊥++⊥+∞≈; ; ∋++;†∞+ ≈⊥∋ 3+⊥;⊥ë+;∋ ≈ë †∞≈+ë≈ ∞ ∋+++{†{∞≈ ≈ë ∋;≈++;†∞†∞=∞, ∂∞ ⊇+ †ë =;{≈ë ≈ë ≈⊇;+∋ë 0++⊥+∞≈ 5∋⊥++†∞† ∞ 9+∋;≈;+≈;† 9∞++⊥;∋≈ ≈ë 9∞∋⊇ë+ †ë 3†+∋†∞⊥{;≈ë ≈ë 5⊥{∞+;∋;† ⊇+∞ 3†;⊇∋=∞ 9++∞≈++∞, 5∋⊥++†∞† +∋=∞∋+ ≈ë +∞∋†;=;∋;≈ ∞ ⊇∞†++;∋∞=∞ †ë 9+≈=∞≈†ë≈ 9∞∋⊇ë+ ⊥ë+ 4+++{†{∞≈ ∞ 4;≈++;†∞†∞=∞ 9+∋+ë†∋+∞, .†{∞†∞+ .

9+ ∂∋⊥;†∞†† ⊇+ †ë ∋++††∞† ∋∞ ⊥ë+⊥{;⊥{∞≈ ⊥ë+ ⊥+∞†{∞≈ ∂++∞≈++∞ ≈∞ “4 ë≈+†ë ∋++;†∞+ ⊥ë+∋;+ë≈;∋ ≈ë 3+⊥;⊥ë+; ≈ë ∋+++{†{∞≈ ∞ †ë ⊇+∞{†∋=∞ †ë ∋;≈++;†∞†;† 5+∋?”.

4ë ⊥{∞≈ë≈ ∞ †∞≈⊇;† ⊇+ †ë ⊥ë+†≈+;+∞≈ 9+≈∂†∞=;+≈∞† ∞ ≈≠{∞++∋ ≈⊥∋ ∂+ ⊥∞≈;∋, ⊇+∞ ⊇;≈∋ 5∞∂+∋∋≈⊇;∋∞ ∋+; ⊥ë+∋;+ë≈;∋;≈ ∞ ≈;†∞∋†ë≈ ≈ë ∋;≈++;†∞†;† 5+∋.497080706114

4∞†+⊇+†+⊥{;∋ ∞ ⊥ë+⊇++∞+ ≈ë ∂ë†ë ≈†∞⊇;∋ †+∂∞≈++∞† ≈ë †+∞ †∋=∋: +;≈+;∂;∋;≈ ∞ †;†∞+∋†∞+ë≈, ∋+†∞⊇+{∞≈ ∞ †ë ⊇+ë≈∋=∞, ∞ ∋≈∋†;=;∋;≈ ∞ †ë ⊇+ë≈∋=∞; ⊇∞∂∞ ≈∋ ⊇+ë≈ë ∋∞≈⊇ë≈;≈ë †ë ∂∞∋; ≈{ë ∂∞⊥†∞∞≈+∋ë+; ∋ë †ë †+∞††ë †ë ⊥{∞≈⊇{∞≈ ∋∂†∞∋†∞ †ë ∋;≈++;†∞†∞=∞, †ë ≈;≈∋∋=∞ †ë ≈⊇ë+∋∋++∋ ≈ë ≈⊇;+∋ë †ë ∂ë†;{ ⊥+∞⊥; †ë ⊥∋†∋=++;=∞∋+, †ë ⊥ë+≤∞⊥†;∋∞=∞, ⊥ë≈⊇+;∋∞=∞ ⊇+∞ ≈{∞††{∞=∞ {+ =∞†ë∋ †ë ∂+∋∞≈;†∞†;† ++∋, ⊥++ ∞⊇+∞ †ë 9+∋∞≈;†∞†;† 9∞++⊥;∋≈ ⊇+∞ 0∞=∞+;≈ë 3+⊥;⊥†∋+∞, ≈; ⊇+∞ +∞=∞††∋†;≈ ∞ ∂ë†++∞ ≈;≈∋∋=∞ ∂∞ ≈∋ =;{≈ë ≈ë ≈⊇;+∋ë 0++⊥+∞≈ 5∋⊥++†∞.....

Punimi ka karakter: deskriptiv, duke dhënë detaje mbi historinë e këtij minoriteti, bashkëjetesën me popullsinë vendase, masat e marra për mbrojtjen e të drejtave të tyre si në kuadrin kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar; analitik, duke u përpjekur të bëhet një analizë bazuar në fakte konkrete që sigurojnë raportimet e disa institucioneve kryesore mbi ecurinë e politikave për mbrojtjen e minoriteteve në Shqipëri, si Komisioni Europian, Avokati i Popullit, UNICEF, UNDP, SOROS etj; dhe normativ, duke parë aplikimin e politikave e konventave të Bashkimit Europian në Shqipëri, si dhe ligjet e politikat e ndërmarra në Shqipëri në ndihmë të komunitetit rom, gjithmonë në kuadër dhe në përshtatje të kritereve për anëtarësimin në BE.

Kryesisht jam përqëndruar në shqyrtimin e një literature shkencore - dokumenteve dhe strategjive zyrtare, raporteve egzistuese, publikimeve të autorëve të ndryshëm dhe të organizatave të këtij komuniteti, studimeve dhe të dhënave mbi politikat e BE dhe situata e romëve në Shqipëri.

Kërkimi asnjëhërë nuk duhet të nisë pa rishikimin e literaturës, pasi ka rrezik përsëritjeje të panevojshme. Kështu janë klasifikuar dhe përzgjedhur ato më të përshtatshmet.

Kam shfrytëzuar këtë metodë të rishikimit të literaturës së botuar mbi romët, ku përfshihen të gjitha studimet dhe vlerësimet e bëra nga UNDP, UNICEF, ERRC, REF, Fondacioni SOROS për gjendjen e romëve në Shqipëri.

Gjithashtu kam rishikuar Planin Kombëtar për Popullatën Rome në Shqipëri dhe dokumente të tjera zyrtare. Përveç kësaj, CESS ka një bibliografi të pasur mbi historinë, kulturën, traditën dhe gjendjen social-ekonomike të romëve në vende të ndryshme europiane, dhe të Shqipërisë në këtë rast, si dhe të dhëna sasiorë e cilësore të mbledhura nga hulumtime dhe studime të mëparshme për romët.

Kam zgjedhur këtë metodë:

 • për të marrë ndihmë nga kërkimet e mëparshme që i adresohen të njejtit problem (atij të të drejtave të minoritetit rom), duke parë ngjashmëritë dhe diferencat;

 • të jep ide dhe drejtim si ti qasemi problemeve të hasura, teknikave, burimeve të të dhënave, dhe qasjeve të reja për kërkimin;

 • të ndihmon në shmangien e përsëritjeve të asaj që është bërë tashmë, po ashtu edhe në përdorimin e informacionir të nevojshëm që mund të kontribuojë në kërkimin e ri;

 • ndihmon në zhvillimin e ideve dhe skemave për studimin duke sygjeruar ide konceptuale dhe hipoteza të mundshme.

Kufizimet e hasura me këtë lloj .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadA ka ndonjë përmirësim lidhur me të drejtat e minoritetit rom në Shqipëri (një nga kriteret e Copenhagen-it)
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • ∋∋≈⊥ë≈; †ë ≈+∞∋†∋ †ë †;†∞+∋†∞+ë≈, ++†;∋∞=∞, ≈†∞⊇;∋∞=∞ †ë ∋ë⊥∋+≈+∋∞

 • ⊥ë+⊇++;∋ ; ∂∞†;=∞∋+ ; ⊇+∂∞∋∞≈†∋≤;+≈∞=∞ ⊇+∞ ≈†∋†;≈†;∂∋=∞ =++†∋+∞, ⊥ë ≈≠{∞++;≈ ≈ë ⊥∋+ ∋∞≈⊥∞≈ë≈ ∞ †ë ⊇+ë≈∋=∞ †ë ≈∋∂†∋ ∋+; 9+∋∞≈;†∞†;≈ 5+∋

 • ∋∞≈⊥∞≈∋ ∞ ++⊥∋≈;=∋†∋=∞ ∞ ≈++⊥∋†∋=∞ †ë ++⊥∋≈;=∞∋+∋ ⊥+∞{ †++∞, ∂∋ +ë+ë ⊥ë ∋+≈ †ë ∂∞∋; ;≈†++∋∋≤;+≈∞ ≈⊥∋ +∞+;∋∞† =∞≈⊇∋≈∞ †;⊇+∞+ ∋∞ ⊥ë≈⊇+;∋∞† ∞ ⊥∞+≤∞⊥†;∋∞† ∞ ≈++⊥ë+;≈ë ≤;=;†∞

 • ≈⊇+⊇+ ⊥ë †ë ≈+⊥++†++∞≈ +∞+;∋∞ ⊇+†ë≈++∞ †ë ≤;†∋† ∋∞≈⊇ †ë ⊥ë+∋+∋{≈ë ∞⊇+∞ ;≈†++∋∋≤;+≈∞ †ë ⊥∋=ë+†∞†∋.

0ë+ ∂∋⊥ë+≤;∋;≈ ∞ =ë≈+†;+ë≈;=∞ †ë ≈+∞∋†∋ ∂∋≈ë ≈+ë+++∞+ +∋⊥++†∞† ∞ ⊥∞+†;∂;∋∞† ≈⊥∋ ≈†+∞∂†∞+∋ †ë +∞∋{∋ ⊥ë +⊥∞++{≈ë ≈ë 3+⊥;⊥ë+; ≈; 0480, 041096, 8∞∂∋⊇∋ ∞ 0ë+†≈+;+{∞≈ 5+∋∞ ∞†{, ⊇∞∂∞ ≈+†++†ë=∞∋+ †∋⊥∞† ∞ †++∞ =++†∋+∞ †ë ;≈†∞+≈∞†;†.

3;⊥∞+;≈+† ∞⊇+∞ ++†;∋∞ †ë ∋∞†++ë=∞ †ë +∞∋{ †ë ∂ë≈∋{ †∞≈+∞, ⊥ë ∞ ∂∋≈ë ⊥ë+†≈+;+ë 3+⊥;⊥ë+;≈ë ≈ë ≈†∞⊇;∋∞† ∞ †++∞ ⊥ë+ 9∞++⊥ë≈ 1∞⊥†;≈⊇++∞ ∋⊥+ 3∋††∂∋≈;≈ 0ë+ë≈⊇;∋++. 0+ ∋≈+†∞ ∞⊇+∞ ⊇;≈∋ ++†;∋∞ †ë ∋∞†++ë=∞ ≈+⊥;⊥†∋+ë, +∋⊥++†∞† ∞ ⊥∞+†;∂;∋∞† ∞ 4=+∂∋†;† †ë 0+⊥∞††;†, 9+∋;≈;+≈∞+;† ⊥ë+ 4+++{†{∞≈ ≈⊥∋ 8;≈∂+;∋;≈;∋;, 9ë≈+;††;† 9∞++⊥;∋≈, ∞†{. 1. 0Ë5389514 1 317047Ë3 3Ë 90404179717 504 4Ë 38010Ë51  1. 2ë≈+†+;∋ +;≈†++;∂

5+∋ë† ≈ë 3+⊥;⊥ë+; (†ë ≈{++∞+ ∞⊇+∞ ≈; ≤;⊥∋≈ë, ∋+;≠+;≈{, ⊥∋+∞†ë – †ë ⊥ë+⊇++∞+∋ ∞⊇+∞ ≈ë ∂+≈†∞∂≈† ≈∞⊥∋†;=) ≈∞∂ ∂+≈≈;⊇∞+++∞≈ ≈{ë ⊥∋∂;≤ë ∂+∋+ë†∋+∞ ⊥++ ⊥∋∂;≤ë ⊥{∞+ë≈++∞, ∋∞ ∋+⊥∞∋∞≈†;≈ ≈∞ ≈∞∂ ∂.....

0++, ≈†∞⊇;∋∞† †;≈⊥∞;≈†;∂∞ ∂∋≈ë =ë+∞{†∞+ ≈⊥{∋≈+∋ë+; ∋;⊇;≈ ⊥{∞+ë≈ ++∋∞ ⊇+∞ ⊇;≈∋ ⊥+∞{ ⊇;∋†∞∂†∞=∞ †ë ⊥{∞+ë≈ ;≈⊇;∋≈∞, †ë ≤;†∋† ⊇ë≈+∋+{≈ë ++;⊥{;≈ë≈ 1≈⊇;∋≈∞ †ë 5+∋ë=∞1.

4∞≈⊇++∞† ≈∞ ++∋ë† ∋∞≈⊇ †ë {∞≈ë =∞≈⊇+≈∞+ ≈ë †∞++;†++;≈ ≈+⊥;⊥†∋+ ++∞†+ ≈+∞∂.

52 +≈∞ ++∞†+ 600 ={∞† ∋ë ⊥∋+ë, †ë ∋+⊇+∞+ ≈⊥∋ 1≈⊇;∋ 2∞+;-⊥∞+ë≈⊇;∋++∞ 2. 6{∋†ë ⊥∞+;∞⊇+ë≈ +†+∋∋≈∞, ≈{ë≈+{ ≈; ⊥{∞≈∋ †{∞†ë+ ∞ ⊥+⊥∞††≈;≈ë, 5+∋ë† ∞ ∂+≈=∞+†∞∋≈ ≈ë †∞≈ë ;≈†∋∋∞, ⊇+∞ ∋∞⊥{;†+ë≈∞ †+∋{†++∞≈+;≈ ≈; ⊥+⊥∞††≈; ∞ “∂†∋≈ë≈ ≈ë ⊇+†ë”, ∋†∋ +∋≈+∂ë{∞†∞∋≈ ≈ë ⊥∋⊥∞ ∋∞ ⊥+∞⊥∞† ∞ †{∞+∋ ∞†≈;∂∞3.

6{∋†ë 7∞††ë≈ ≈ë 8+†ë 3+†ë+++∞, ≈ë 3+⊥;⊥ë+; ≈∞∂ ∂∋ ⊥∋≈∞+ ∂∋∋⊥∞ ⊥ë+⊥∞≈⊇+;∋; ∋⊥+ ≈⊥∋≈†+;∋ ∞†≈;∂ ≈⊇∋{ 5+∋ë=∞, ⊥++ ∋∋⊇{∞ ⊇;≈∋ ⊥+∞{ †++∞ ∋++ë≈ ⊥{∞≈ë ≈ë 7∞††ë≈ 4∋≤;+≈∋†-dž;+;∋†∋+∞.

4+∋≈ †∞††ë≈ ≈+†∞†; ≈+⊥;⊥†∋+ ≈⊇+⊥; ⊥+†;†;∂ë≈ ∞ ∋≈;∋;†;∋;† ⊇+∞ †ë ++∋+⊥{∞≈;=;∋;† †ë ∂+∋+;† ≈+⊥;⊥†∋+ ⊇∞∂∞ ∞ ∂+≈≈;⊇∞+∞∋+ ∂ë†ë ∂+∋∞≈;†∞† ≈; ⊥{∞≈ë ∞ ⊥+⊥∞††≈;≈ë ≈+⊥;⊥†∋+∞, ⊥{ë ⊥ë ≈+††; ⊥ë+∋;+ë≈;∋∞ †ë ⊇∞∂≈+∋∞ ⊥ë+ †∋ ≈ë ≈†+∞+;∋, ∋+≈;∋;∋, ∂∞{⊇∞≈;≈ ≈+ë≈⊇∞†ë≈++ ⊇+∞ ≈+ë++;∋∞† ≈+≤;∋†∞. 4≈+†∞ ≈; ⊇+∞ ≈+⊥;⊥†∋+ë†, 5+∋ë† ⊥ë=∞∋≈ ⊥∞≈ë≈;∋ †ë ⊥†+†ë4.

5+∋ë† ;≈+;≈ †ë ⊥∋+ë† ⊥ë +∞∋+ë≈ ⊥∞≈ë≈ ≈⊥∋ ⊥ë+∋++≈{∋ ∞ ∂+∋∞≈;=∋;† ⊇+∞ †;††;∋; ; ≈⊇++≈+;∋∞=∞ ⊇∞∋+∂+∋†;∂∞.

7ë ≈⊇;∂∞∋+ ∞⊇+∞ ≈⊥∋ ∂∋+∋∂†∞+; ; ≈{ë∋≈≈+ë∋ ⊥++†∞≈;+≈∋† ; †++∞, ∋+≈;∋;∋; ; ∞†ë† ⊇+∞ ⊇;≈∂+;∋;≈;∋;, 5+∋ë† ∂∋†∞∋≈ ≈⊥∋ ≈{ë ∋;+ë⊥∞≈;∞ +∞†∋†;=∞ ≈ë ≈{ë =∋+†ë+; ∞∂≈†+∞∋∞. 4†∋ {∋≈ë ∋∂†∞∋†;≈+† ⊥+∞⊥; ∋ë ; =∋+†ë+ ⊇+∞ ∋ë ; ∋∋+⊥{;≈∋†;=∞∋+ ≈ë 3+⊥;⊥ë+;, ⊥ë ∂∋≈ë =ë≈+†;+ë≈; †ë ≈+∞∋†∋ ≈ë ∂∞≈+†∞† ∞ {∞†∞≈ë≈ ∞ ≈ë ≈†+∞+;∋, ≈ë ⊥∞≈ë≈;∋, ∋+≈;∋;∋, ∋+++{†{∞ ≈.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadA ka ndonjë përmirësim lidhur me të drejtat e minoritetit rom në Shqipëri (një nga kriteret e Copenhagen-it)
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents