<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 13.33 $
Document category

Abstract
Management / Administration

University, School

Dh Kinh te

Grade, Teacher, Year

DH Kinh te, teacher, 2017

Author / Copyright
Text by Ida U. ©
Format: PDF
Size: 10.39 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0]|0/16

More documents
STARBUCKS VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ Case study – International Business Management BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Môn: Quản trị Kinh doanh Quốc tế Lớp IeMBA S02 Ng y 21/10/2012 Thời gian: 180 phút Chủ đề: STARBUCKS VÀ HO T ĐỘNG KINH DOANH
Quản trị thương hiệu - Công ty cổ phần thực phẩm Phú Hiệp Mục lục. I. Lời nói đầu. 1. Giới thiệu dự án 2. Cơ sở pháp lý lập luận dự án. 3. Sự nhất thiết phải đầu tư v mục tiêu đầu tư. II.

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 1: KINH TẾ LƯƠNG ỨNG DỰNG TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường kinh tế” (A.K.R.

Frisch, 1930)

 • Kinh tế lượng ứng dụng là sự kết hợp giữa số liệu thực tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm:

 • Ước lượng các mối quan hệ kinh tế

VD: Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng cung/cầu hàng hóa, dịch vụ

Công ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng của các mức độ quảng cáo đến doanh thu và lợi nhuận

Chính quyền địa phương quan tâm đến tác động của một công ty đặt tại địa phương (nhu cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ công cộng…) • Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định các giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế

VD: Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu hay không

Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay không co giãn theo giá và thu nhập

Các nhà kinh tế học vĩ mô muốn đánh giá hiệu quả của các chính sách nhà nước

 • Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế

VD: Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết

Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, thương mại2. Quy trình nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu => Thiết kế nghiên cứu => Chọn mẫu nghiên cứu => Thu thập số liệu => Xử lý và phân tích số liệu => Kết luận và báo cáo kết quả nghiên cứu

3. Thu thập dữ liệu

Thu thập số liệu:

 • Có ứng dụng quy trình biên tập và mã hoá số liệu theo tiêu chuẩn không?

 • Số liệu được phân loại như thế nào?

 • Bạn sẽ lập các bảng số liệu bằng vi tính hay bằng tay?

Phân loại dữ liệu

 • Dữ liệu định tính: Phản ánh tính chất, sự hơn kém, không tính được trị trung bình.

 • Dữ liệu định lượng: Phản ánh mức độ, mức độ hơn kém, tính được trị trung bình.

Các thang đo

 • Thang đo danh nghĩa (thang đo phân loại) – nominal scale: Đó là các con số dùng để phân loại các đối tượng, chúng không ý nghĩa nào khác.

 • Thang đo thứ bậc – ordinal scale: Các con số dùng để quy ước thứ bậc (sự hơn kém).

 • Thang đo khoảng cách – interval scale: Là thang đo thứ bậc và cho biết được khoảng .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

7+ô≈⊥ †+ườ≈⊥ †+∋≈⊥ 2+ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ ≤ó ⊇ạ≈⊥ †à ≤á≤ ⊇ã+ ≤á≤ ≤+ữ ≈ố †;ê≈ †ụ≤ =à 2ề∞ 2ặ≈ †ừ 1 2ế≈ 5 ++ặ≤ †ừ 1 2ế≈ 7.

 • 7+∋≈⊥ 2+ †ỉ †ệ - +∋†;+ ≈≤∋†∞: 2ó †à †+∋≈⊥ 2+ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ ≤++ ⊥+é⊥ †í≈+ †+á≈ †ỉ †ệ 2ể ≈+ ≈á≈+.  3ử ⊇ụ≈⊥ †+∋≈⊥ 2+ ≈à+ ∂+; ∂+∋; +á+ +;ế≈ †++≈⊥ 3033

  2ố; =ớ; +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+:

  • 4ế∞ +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ≤+ỉ ⊥+ả≈ ả≈+ †í≈+ ≤+ấ†: ≈ử ⊇ụ≈⊥ 4++∋;≈∋† (⊥;ớ; †í≈+, ≈⊥+ề ≈⊥+;ệ⊥)

  • 4ế∞ +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ⊥+ả≈ á≈+ ≈ự +ơ≈ ∂é∋: ≈ử ⊇ụ≈⊥ 0+⊇;≈∋† (2ộ †∞ổ;, †+ì≈+ 2ộ +ọ≤ =ấ≈, †+∞ ≈+ậ⊥ +à≈⊥ †+á≈⊥)

  2ố; =ớ; +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥


  • 3033 ≤+ỉ ≈ử ⊇ụ≈⊥ ∂;ể∞ 2+ †ườ≈⊥ †ỉ †ệ (3≤∋†∞).

   8+ 2ó ∂+; ≈+ậ⊥ †;ệ∞ ≤á≤ +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥ ≤+ú≈⊥ †∋ ≈ử ⊇ụ≈⊥ 3≤∋†∞.

  0ử∋ ≈ổ †à∋ =;ệ≤ =ớ; 3033

  1. 6;†∞: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7ạ+ ∋ớ; ⊇ữ †;ệ∞, 4ở ⊇ữ †;ệ∞ †ừ ≤á≤ †ậ⊥ †;≈ ≤ủ∋ 3033 =à ≤ủ∋ ≤á≤ ⊥+ầ≈ ∋ề∋ ∂+á≤, 7ư∞ †+ữ ⊇ữ †;ệ∞, 1≈ ấ≈ =à 7++ᆠ∂+ỏ; 3033,…

  2. 9⊇;†: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7+ự≤ +;ệ≈ †ạ; ++ặ≤ +ủ+ +ỏ ∋ộ† †+∋+ †á≤ =ừ∋ ∋ớ; †+ự≤ +;ệ≈, ≈∋+ ≤+é⊥,=à ≤ắ† ⊇á≈ ⊇ữ †;ệ∞, 0+ỉ≈+ ≈ử∋ ∋ộ† ≈ố ≈ộ; ⊇∞≈⊥ †ù+ ≤+ọ≈ ≤+∞≈⊥ (0⊥†;+≈≈),…

  3. 2;∞≠: 0++ +;ệ≈ ⊇ò≈⊥ †+ạ≈⊥ †+á;, †+∋≈+ ≤ô≈⊥ ≤ụ, …

  4. 8∋†∋: 0á≤ †ự∋ ≤+ọ≈ ⊥+ụ≤ =ụ =ề ≤ô≈⊥ †á≤ ⊇ữ †;ệ∞ ≈+ư ≤+è≈ †+ê∋ +;ế≈, ≠ế⊥ †+ứ †ự ≤á≤ ⊥∞∋≈ ≈á†,…

  5. 7+∋≈≈†++∋: 6ồ∋ ≤á≤ †ệ≈+ ⊥;ú⊥ ≤+∞+ể≈ 2ổ; ⊇ữ †;ệ∞, †í≈+ †+á≈, ∋ã +ó∋ †ạ; ≤á≤ +;ế≈,…

  6. 4≈∋†+=∞: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả, 7ậ⊥ +ả≈⊥ +;ể∞, ≤+ạ+ ≤á≤ †+ạ; +ồ; ⊥∞+,…

  7. 6+∋⊥+≈: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 2ẽ 2ồ †+ị,…  4⊥∞+ê≈ †ắ≤ ∋ã +ó∋ =à ≈+ậ⊥ †;ệ∞

  • 0á≤+ †+ứ ≈+ấ†: ≈+ậ⊥ †+ự≤ †;ế⊥ ≈ố †;ệ∞ =à+ +ả≈⊥ †í≈+ 3033.

   • 4ở 3†∋+† 4∞≈∞ &⊥†; 0++⊥+∋∋ &⊥†; 3033

  • 2∋+;∋+†∞ 4∋∋∞: 7ê≈ +;ế≈ (⊇à; 8 ∂í †ự =à ∂+ô≈⊥ ≤ó ∂í †ự 2ặ≤ +;ệ†)

  • 7+⊥∞: 9;ể∞ ≤ủ∋ +ộ ∋ã +ó∋

  • 7∋+∞†≈: 4+ã≈ ≤ủ∋ +;ế≈, †++≈⊥ ⊥+ầ≈ ≈à+ ≤+ú≈⊥ †∋ ≤ó †+ể ≈+ậ⊥ ≈+;ề∞ ⊥;á †+ị ≤ủ∋ ≈+ã≈ ⊥+ù +ợ⊥ =ớ; †+;ế† ∂ế ≤ủ∋ +ả≈⊥ ≤â∞ +ỏ;.

   3∋∞ ∂+; ≈+ậ⊥ ≠+≈⊥ ∋ỗ; †+ị ≤ủ∋ ∋ã ++á, ≈+ấ≈ 4⊇⊇ 2ể .....

 • 2∋†∞∞: 6;á †+ị ≤ủ∋ †ừ≈⊥ ⊥;á †+ị ∋ã +ó∋ (=∋†∞∞) †ươ≈⊥ ứ≈⊥ =ớ; ≈+ã≈ ⊥;á †+ị (=∋†∞∞ †∋+∞†) ≤ủ∋ ≈ó

 • 4;≈≈;≈⊥: 9ý +;ệ∞ ≤â∞ †+ả †ờ; 2ú≈⊥ +∋ ⊥+ả; †+ả †ờ; ≈+ư≈⊥ +ị +ỏ ⊥∞∋ (†ỗ;), ≤+ú ý †à ⊥;á †+ị ≈à+ ⊥+ả; ≤ó ≈é† 2ặ≤ †+ù +;ê≈⊥ +;ệ† ≈+ =ớ; ⊥;á †+ị ∂+á≤ 2ể ⊇ễ ⊇à≈⊥ ⊥+â≈ +;ệ† †++≈⊥ ⊥∞á †+ì≈+ †í≈+ †+á≈

 • 0+†∞∋≈: 7+;ế† 2ặ† 2ộ †ớ≈ ≤ủ∋ ≤ộ† ∋∋≈⊥ †ê≈ +;ế≈ =à =ị †+í ≈+ậ⊥ †;ệ∞ ≤ủ∋ +;ế≈ ≈à+

 • 4∞∋≈∞+∞: 7+∋≈⊥ 2+ †ườ≈⊥.

  7+ê≈ ≤ơ ≈ở 4 ≤ấ⊥ 2ộ †+∋≈⊥ 2+ †ườ≈⊥ (⊇∋≈+ ≈⊥+2∋, †+ứ +ậ≤, ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ =à †ỉ †ệ), 3033 ≈ẽ ⊥+â≈ +∋ †+à≈+ 3 †+∋≈⊥ 2+ (⊇∋≈+ ≈⊥+2∋ (≈+∋;≈∋†), †+ứ +ậ≤ (++⊇;≈∋†) =à ≈≤∋†∞ (∂++ả≈⊥ ≤á≤+ =à †ỉ †ệ)

  0á≤+ †+ứ +∋;: †+∞+ ≠∞ấ† ⊇ữ †;ệ∞ †ừ ∞≠≤∞†

  4ã +ó∋ †ạ; +;ế≈

  • 4∞ố≈ ⊥;ả∋ ≈ố +;ể∞ +;ệ≈ ≤ủ∋ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ≠∞ố≈⊥ ≤+ỉ ≤ò≈ 2 +∋+ 3 †+ạ; +;ể∞ +;ệ≈ ≤ơ +ả≈

  • 4∞ố≈ ≤+∞+ể≈ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥ †+à≈+ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+

  4. 7à∋ ≈ạ≤+ ⊇ữ †;ệ∞

  3ự ≤ầ≈ †+;ế†

  • 0+ấ† †ượ≈⊥ ≤∞ộ≤ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈: 0+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ +;ể∞ ≈∋; ≤â∞ +ỏ; =à †+∞ †+ậ⊥ ⊇ữ †;ệ∞ ≈∋;, ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ ≤+ọ≈ ≈∋; 2ố; †ượ≈⊥ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ ++ặ≤ ⊥+; ≤+é⊥ ≈+ầ∋, …

  • 4+ậ⊥ ⊇ữ †;ệ∞: 3∋;, ≈ó†, †+ừ∋  0á≤ +;ệ≈ ⊥+á⊥ ≈⊥2≈ ≈⊥ừ∋

  • 7+;ế† ∂ế +ả≈ ≤â∞ +ỏ; +õ +à≈⊥, ⊇ễ +ỏ;, ⊇ễ †+ả †ờ;

  • 0+ọ≈ †ọ≤ =à +∞ấ≈ †∞+ệ≈ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ ∂ỹ †ưỡ≈⊥, 2;ề∞ †+∋ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ †+ử †+ướ≤ ∂+; ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ †+ậ† ⊇ễ +;ể∞,…

 • Các bản câu hỏi sau khi phỏng vấn xong phải được kiểm tra lại

 • Việc mã hóa phải được tiến hành tập trung với một số ít cá nhân phụ trách việc nhập liệu chứ không nên phân tán để tránh việc rối loạn do thiếu thống nhất

  Các phương pháp làm sạch dữ liệu

  Dùng bảng tần số

  • Tìm các giá trị lạ như thay vì giới tính nữ thì mã hóa là 2 như trong quá trình đánh máy thì đánh là 12

  Dùng bảng phối hợp 2 biến hay 3 biến

  • Lập bảng nhiều biến rồi dựa vào các quan hệ hợp lý để phát hiện ra lỗi.

  Ví dụ, kết hợp biến tuổi và nghề nghiệp, ta phát hiện tuổi 13, nghề giáo viên Biến tuổi hoặc nghề nghiệp đã bị nhập sai

  Cách tìm lỗi đơn giản .....

 • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  • 3ử ⊇ụ≈⊥ †ệ≈+ 3++† 0∋≈∞ 2ể †ì∋ ≈+ữ≈⊥ †ỗ; 2ơ≈ ⊥;ả≈ ≈⊥∋+ †+ê≈ ≤ử∋ ≈ổ ⊇ữ †;ệ∞

  • 2í ⊇ụ =ớ; †ì≈+ +∞ố≈⊥ ⊥;ớ; †í≈+  08ƯƠ46 2: 78Ố46 9Ê 4Ô 7Ả

  4ụ≤ 2í≤+

  • 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả&≈+≈⊥;2ượ≤ ≈ử ⊇ụ≈⊥ 2ể ∋ô †ả ≈+ữ≈⊥ 2ặ≤ †í≈+ ≤ơ +ả≈ ≤ủ∋&≈+≈⊥;⊇ữ †;ệ∞&≈+≈⊥;†+∞ †+ậ⊥ 2ượ≤ †ừ ≈⊥+;ê≈ ≤ứ∞ †+ự≤ ≈⊥+;ệ∋ ⊥∞∋ ≤á≤ ≤á≤+ †+ứ≤ ∂+á≤ ≈+∋∞.

  • 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả ≤∞≈⊥ ≤ấ⊥ ≈+ữ≈⊥ †ó∋ †ắ† 2ơ≈ ⊥;ả≈ =ề&≈+≈⊥;∋ẫ∞&≈+≈⊥;=à ≤á≤ †+ướ≤ 2+.

   0ù≈⊥ =ớ; ⊥+â≈ †í≤+ 2ồ +ọ∋ 2ơ≈ ⊥;ả≈, ≤+ú≈⊥ †ạ+ +∋ ≈ề≈ †ả≈⊥ ≤ủ∋ ∋ọ; ⊥+â≈ †í≤+ 2ị≈+ †ượ≈⊥ =ề ≈ố †;ệ∞

  0ử∋ ≈ổ 0∞†⊥∞†

  • 7á≤ ⊇ụ≈⊥: ∂+; †+ự≤ +;ệ≈ ≤á≤ ⊥+é⊥ ⊥+â≈ †í≤+ †++≈⊥ 3033, ≤ử∋ ≈ổ +∞†⊥∞† ≈ẽ 2ượ≤ ≈;≈+ +∋ 2ể †ư∞ ∂ế† ⊥∞ả ⊥+â≈ †í≤+.

  • 0ử∋ ≈ổ +∞†⊥∞† ≤ó 2 ⊥+ầ≈: ⊥+ầ≈ +ê≈ ⊥+ả; †à ≤á≤ †ệ≈+ ⊥+â≈ †í≤+ 2ã †+ự≤ +;ệ≈, ⊥+ầ≈ +ê≈ †+á; †à ≤á≤ +ả≈⊥, +;ể∞

  • 7ư∞ †;†∞ +∞†⊥∞†:

  6;†∞ 3∋=∞ ∋≈

  1. 0+ươ≈⊥ ⊥+á⊥ =à ≤ô≈⊥ ≤ụ

  • 3ả≈⊥ †ầ≈ ≈ố

  • 0á≤ 2ạ; †ượ≈⊥ †+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả, +;ể∞ 2ồ †ầ≈ ≈ố

  • 3ả≈⊥ ∂ế† +ợ⊥ ≈+;ề∞ +;ế≈

  • 2ồ †+ị

  7á≤ ⊇ụ≈⊥: †í≈+ †ầ≈ ≈∞ấ† ≠∞ấ† +;ệ≈ ≤ủ∋ †ừ≈⊥ +;ế≈ ≈ố

  2ố; †ượ≈⊥: á⊥ ⊇ụ≈⊥ ≤++ †ấ† ≤ả ≤á≤ †+ạ; +;ế≈ †+ừ +;ế≈ †;ê≈ †ụ≤ (≤ấ≈ ∋ã +ó∋ †ạ; +;ế≈)

  0â∞ †ệ≈+ †+ự≤ +;ệ≈:

  4≈∋†+=∞ 8∞≈≤+;⊥†;=∞ 3†∋†;≈†;≤≈ 6+∞⊥∞∞≈≤+

  0á≤+ 2ọ≤ +ả≈⊥ ≈ố †;ệ∞  3ả≈⊥ †ầ≈ ≈ố 2ơ≈ ⊥;ả≈

  3ả≈⊥ †ầ≈ ≈ố +;ế≈ ⊥;ớ; †í≈+

  2. 0á≤ 2ạ; †ượ≈⊥ †+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả

  • 4∞∋≈: 7+∞≈⊥ .....

 • 4∞⊇;∋≈: ⊥;á †+ị ≈ằ∋ ≤+í≈+ ⊥;ữ∋ (†+∞≈⊥ =ị)

 • 4+⊇∞: 6;á †+ị ≤ó †ầ≈ ≈ố †ớ≈ ≈+ấ†

 • 3∞∋: 7ổ≈⊥ ≤ộ≈⊥ ≤á≤ ⊥;á †+ị †++≈⊥ †ậ⊥ ⊇ữ †;ệ

 • 3†⊇.8∞=;∋†;+≈: 2ộ †ệ≤+ ≤+∞ẩ≈

 • 4;≈;∋∞∋: 6;á †+ị ≈+ỏ ≈+ấ†

 • 4∋≠;∋∞∋: 6;á †+ị †ớ≈ ≈+ấ†

 • 39 ∋∞∋≈: 3∋; ≈ố ≤+∞ẩ≈ ∂+; ướ≤ †ượ≈⊥ ⊥;á †+ị †+∞≈⊥ +ì≈+

  • 9∞+†+≈∞≈ +∋+ 3∂∞≠≈∞≈≈

  • 0+ỉ ⊇à≈+ ≤++ +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥

  2∋†;⊇: ⊥∞∋≈ ≈ᆠ+ợ⊥ †ệ

  4;≈≈;≈⊥: ∂+ô≈⊥ +ợ⊥ †ệ

  3†⊇ 9++++ +† ≈∂∞≠≈∞≈≈: ≈∋; †ệ≤+

  2⊇: 7+ê≈ +ả≈⊥ ∂+ả+ ≈ᆠ≤ủ∋ ≤+ú≈⊥ †∋, 4∋∋ ∂+ả+ ≈ᆠ249 ≈⊥ườ; ≤+;ế≈ 49.8%, 4ữ ∂+ả+ ≈ᆠ251 ≈⊥ườ; ≤+;ế≈ 50.2%.

  6;ả; †+í≤+ †ý ⊇+ †ạ; ≈∋+ ≈+ư =ậ+? (†ù+ =à+ =;ệ≤ ∋ụ≤ 2í≤+ ≤ủ∋ +à; ∂+ả+ ≈ᆠ=&⊥†; †ý ⊇+ ≈à+ ≤+é∋ ⊥;ó ≈+∋∂)

  0á≤+ ≈+ậ≈ +;ế≈ ⊥+â≈ ⊥+ố; ≤+∞ẩ≈

  1. 4∞∋≈ = 4∞⊇;∋≈; 3∂∞≠≈∞≈≈ ⊥ầ≈ +ằ≈⊥ 0 (-1 2ế≈ 1)

  2. 3;ể∞ 2ồ 8;≈†+⊥+∋∋ +ì≈+ ≤+∞ô≈⊥ 2ố; ≠ứ≈⊥, †ầ≈ ≈∞ấ† ≤∋+ ≈+ấ† ≈ằ∋ ≤+í≈+ ⊥;ữ∋

  3. 3;ể∞ 2ồ ≠á≤ ≈∞ấ† ≤+∞ẩ≈ (4++∋∋† 0-0 ⊥†+†)

  4. 9;ể∋ 2ị≈+ 9+†∋+⊥+++=-3∋;+≈+= ∂+; ∋ẫ∞ †ớ≈ +ơ≈ 50 ++ặ≤ 3+∋⊥;++-3;†∂ ∂+; ∋ẫ∞ ≈+ỏ +ơ≈ 50. 0+â≈ ⊥+ố; ≤+∞ẩ≈ ∂+; 3;⊥&⊥†;0.5

  7í≈+ ≤á≤ ⊥;á †+ị 73

  • 7á≤ ⊇ụ≈⊥: †í≈+ ⊥;á †+ị †+∞≈⊥ +ì≈+ ≤ủ∋ ≤á≤ +;ế≈ ≈ố

  • 2ố; †ượ≈⊥ : ≤á≤ +;ế≈ †;ê≈ †ụ≤ ++ặ≤ †+∋≈⊥ 7;∂∞+† †ừ 5 ⊥;á †+ị †+ở †ê≈.

  • 0â∞ †ệ≈+: 4≈∋†+=∞ 8∞≈≤+;⊥†;=∞ 3†∋†;≈†;≤ 8∞≈≤+;⊥†;=∞≈

  • 0á≤+ 2ọ≤ ≈ố †;ệ∞

  7í≈+ ≤á≤ ⊥;á †+ị +ằ≈⊥ †ệ≈.....

 • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  Preview page 1 of 7 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents