<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.84 $
Document category

Abstract
Management / Administration

University, School

Dh Kinh te

Grade, Teacher, Year

DH Kinh te, teacher, 2017

Author / Copyright
Text by Ida U. ©
Format: PDF
Size: 10.39 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0]|2/11

More documents
STARBUCKS VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ Case study – International Business Management BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Môn: Quản trị Kinh doanh Quốc tế Lớp IeMBA S02 Ng y 21/10/2012 Thời gian: 180 phút Chủ đề: STARBUCKS VÀ HO T ĐỘNG KINH DOANH
Quản trị thương hiệu - Công ty cổ phần thực phẩm Phú Hiệp Mục lục. I. Lời nói đầu. 1. Giới thiệu dự án 2. Cơ sở pháp lý lập luận dự án. 3. Sự nhất thiết phải đầu tư v mục tiêu đầu tư. II.

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 1: KINH TẾ LƯƠNG ỨNG DỰNG TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường kinh tế” (A.K.R.

Frisch, 1930)

 • Kinh tế lượng ứng dụng là sự kết hợp giữa số liệu thực tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm:

 • Ước lượng các mối quan hệ kinh tế

VD: Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng cung/cầu hàng hóa, dịch vụ

Công ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng của các mức độ quảng cáo đến doanh thu và lợi nhuận

Chính quyền địa phương quan tâm đến tác động của một công ty đặt tại địa phương (nhu cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ công cộng…) • Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định các giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế

VD: Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu hay không

Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay không co giãn theo giá và thu nhập

Các nhà kinh tế học vĩ mô muốn đánh giá hiệu quả của các chính sách nhà nước

 • Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế

VD: Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết

Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, thương mại2. Quy trình nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu => Thiết kế nghiên cứu => Chọn mẫu nghiên cứu => Thu thập số liệu => Xử lý và phân tích số liệu => Kết luận và báo cáo kết quả nghiên cứu

3. Thu thập dữ liệu

Thu thập số liệu:

 • Có ứng dụng quy trình biên tập và mã hoá số liệu theo tiêu chuẩn không?

 • Số liệu được phân loại như thế nào?

 • Bạn sẽ lập các bảng số liệu bằng .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0+â≈ †+ạ; ⊇ữ †;ệ∞

 • 8ữ †;ệ∞ 2ị≈+ †í≈+: 0+ả≈ á≈+ †í≈+ ≤+ấ†, ≈ự +ơ≈ ∂é∋, ∂+ô≈⊥ †í≈+ 2ượ≤ †+ị †+∞≈⊥ +ì≈+.

 • 8ữ †;ệ∞ 2ị≈+ †ượ≈⊥: 0+ả≈ á≈+ ∋ứ≤ 2ộ, ∋ứ≤ 2ộ +ơ≈ ∂é∋, †í≈+ 2ượ≤ †+ị †+∞≈⊥ +ì≈+.

0á≤ †+∋≈⊥ 2+

 • 7+∋≈⊥ 2+ ⊇∋≈+ ≈⊥+2∋ (†+∋≈⊥ 2+ ⊥+â≈ †+ạ;) – ≈+∋;≈∋† ≈≤∋†∞: 2ó †à ≤á≤ ≤+≈ ≈ố ⊇ù≈⊥ 2ể ⊥+â≈ †+ạ; ≤á≤ 2ố; †ượ≈⊥, ≤+ú≈⊥ ∂+ô≈⊥ ý ≈⊥+2∋ ≈à+ ∂+á≤.

 • 7+∋≈⊥ 2+ †+ứ +ậ≤ – ++⊇;≈∋† ≈≤∋†∞: 0á≤ ≤+≈ ≈ố ⊇ù≈⊥ 2ể ⊥∞+ ướ≤ †+ứ +ậ≤ (≈ự +ơ≈ ∂é∋).

 • 7+∋≈⊥ 2+ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ – ;≈†∞+=∋† ≈≤∋†∞: 7à †+∋≈⊥ 2+ †+ứ +ậ≤ =à ≤++ +;ế† 2ượ≤ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ ⊥;ữ∋ ≤á≤ †+ứ +ậ≤.

  7+ô≈⊥ †+ườ≈⊥ †+∋≈⊥ 2+ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ ≤ó ⊇ạ≈⊥ †à ≤á≤ ⊇ã+ ≤á≤ ≤+ữ ≈ố †;ê≈ †ụ≤ =à 2ề∞ 2ặ≈ †ừ 1 2ế≈ 5 ++ặ≤ †ừ 1 2ế≈ 7.

 • 7+∋≈⊥ 2+ †ỉ †ệ - +∋†;+ ≈≤∋†∞: 2ó †à †+∋≈⊥ 2+ ∂++ả≈⊥ ≤á≤+ ≤++ ⊥+é⊥ †í≈+ †+á≈ †ỉ †ệ 2ể ≈+ ≈á≈+.3ử ⊇ụ≈⊥ †+∋≈⊥ 2+ ≈à+ ∂+; ∂+∋; +á+ +;ế≈ †++≈⊥ 3033

2ố; =ớ; +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+:

 • 4ế∞ +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ≤+ỉ ⊥+ả≈ ả≈+ †í≈+ ≤+ấ†: ≈ử ⊇ụ≈⊥ 4++∋;≈∋† (⊥;ớ; †í≈+, ≈⊥+ề ≈⊥+;ệ⊥)

 • 4ế∞ +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ⊥+ả≈ á≈+ ≈ự +ơ≈ ∂é∋: ≈ử ⊇ụ≈⊥ 0+⊇;≈∋† (2ộ †∞ổ;, †+ì≈+ 2ộ +ọ≤ =ấ≈, †+∞ ≈+ậ⊥ +à≈⊥ †+á≈⊥)

2ố; =ớ; +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥


 • 3033 ≤+ỉ ≈ử ⊇ụ≈⊥ ∂;ể∞ 2+ †ườ≈⊥ †ỉ †ệ (3≤∋†∞).

  8+ 2ó ∂+; ≈+ậ⊥ †;ệ∞ ≤á≤ +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥ ≤+ú≈⊥ †∋ ≈ử ⊇ụ≈⊥ 3≤∋†∞.

0ử∋ ≈ổ †à∋ =;ệ≤ =ớ; 3033

 1. 6;†∞: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7ạ+ ∋ớ; ⊇ữ †;ệ∞, 4ở ⊇ữ †;ệ∞ †ừ ≤á≤ †ậ⊥ †;≈ ≤ủ∋ 3033 =à ≤ủ∋ ≤á≤ ⊥+ầ≈ ∋ề∋ ∂+á≤, 7ư∞ †+ữ ⊇ữ †;ệ∞, 1≈ ấ≈ =.....

 • 9⊇;†: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7+ự≤ +;ệ≈ †ạ; ++ặ≤ +ủ+ +ỏ ∋ộ† †+∋+ †á≤ =ừ∋ ∋ớ; †+ự≤ +;ệ≈, ≈∋+ ≤+é⊥,=à ≤ắ† ⊇á≈ ⊇ữ †;ệ∞, 0+ỉ≈+ ≈ử∋ ∋ộ† ≈ố ≈ộ; ⊇∞≈⊥ †ù+ ≤+ọ≈ ≤+∞≈⊥ (0⊥†;+≈≈),…

 • 2;∞≠: 0++ +;ệ≈ ⊇ò≈⊥ †+ạ≈⊥ †+á;, †+∋≈+ ≤ô≈⊥ ≤ụ, …

 • 8∋†∋: 0á≤ †ự∋ ≤+ọ≈ ⊥+ụ≤ =ụ =ề ≤ô≈⊥ †á≤ ⊇ữ †;ệ∞ ≈+ư ≤+è≈ †+ê∋ +;ế≈, ≠ế⊥ †+ứ †ự ≤á≤ ⊥∞∋≈ ≈á†,…

 • 7+∋≈≈†++∋: 6ồ∋ ≤á≤ †ệ≈+ ⊥;ú⊥ ≤+∞+ể≈ 2ổ; ⊇ữ †;ệ∞, †í≈+ †+á≈, ∋ã +ó∋ †ạ; ≤á≤ +;ế≈,…

 • 4≈∋†+=∞: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả, 7ậ⊥ +ả≈⊥ +;ể∞, ≤+ạ+ ≤á≤ †+ạ; +ồ; ⊥∞+,…

 • 6+∋⊥+≈: 0+ứ∋ ≈ộ; ⊇∞≈⊥ =ề: 2ẽ 2ồ †+ị,…  4⊥∞+ê≈ †ắ≤ ∋ã +ó∋ =à ≈+ậ⊥ †;ệ∞

  • 0á≤+ †+ứ ≈+ấ†: ≈+ậ⊥ †+ự≤ †;ế⊥ ≈ố †;ệ∞ =à+ +ả≈⊥ †í≈+ 3033.

   • 4ở 3†∋+† 4∞≈∞ &⊥†; 0++⊥+∋∋ &⊥†; 3033

  • 2∋+;∋+†∞ 4∋∋∞: 7ê≈ +;ế≈ (⊇à; 8 ∂í †ự =à ∂+ô≈⊥ ≤ó ∂í †ự 2ặ≤ +;ệ†)

  • 7+⊥∞: 9;ể∞ ≤ủ∋ +ộ ∋ã +ó∋

 • Labels: Nhãn của biến, trong phần này chúng ta có thể nhập nhiều giá trị của nhãn phù hợp với thiết kế của bảng câu hỏi.

  Sau khi nhập xong mỗi trị của mã hoá, nhấn Add để lưu lại các giá trị trên

 • Value: Giá trị của từng giá trị mã hóa (value) tương ứng với nhãn giá trị (value label) của nó

 • Missing: Ký hiệu câu trả lời đúng ra phải trả lời nhưng bị bỏ qua (lỗi), chú ý là giá trị này phải có nét đặc thù riêng biệt so với giá trị khác để dễ dàng phân biệt trong quá trình tính toán

 • Column: Thiết đặt độ lớn của cột mang tên biến và vị trí nhập liệu của biến này

 • Measure: Thang đo lường.

  Trên cơ sở 4 cấp độ thang đo lường (danh nghĩa, thứ bậc, khoảng cách và tỉ lệ), SPSS sẽ phân ra thành 3 thang đo (danh nghĩa (nominal), thứ bậc (ordinal) và scale (kho.....

 • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  0á≤+ †+ứ +∋;: †+∞+ ≠∞ấ† ⊇ữ †;ệ∞ †ừ ∞≠≤∞†

  4ã +ó∋ †ạ; +;ế≈

  • 4∞ố≈ ⊥;ả∋ ≈ố +;ể∞ +;ệ≈ ≤ủ∋ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+ ≠∞ố≈⊥ ≤+ỉ ≤ò≈ 2 +∋+ 3 †+ạ; +;ể∞ +;ệ≈ ≤ơ +ả≈

  • 4∞ố≈ ≤+∞+ể≈ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †ượ≈⊥ †+à≈+ ∋ộ† +;ế≈ 2ị≈+ †í≈+

  4. 7à∋ ≈ạ≤+ ⊇ữ †;ệ∞

  3ự ≤ầ≈ †+;ế†

  • 0+ấ† †ượ≈⊥ ≤∞ộ≤ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈: 0+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ +;ể∞ ≈∋; ≤â∞ +ỏ; =à †+∞ †+ậ⊥ ⊇ữ †;ệ∞ ≈∋;, ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ ≤+ọ≈ ≈∋; 2ố; †ượ≈⊥ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ ++ặ≤ ⊥+; ≤+é⊥ ≈+ầ∋, …

  • 4+ậ⊥ ⊇ữ †;ệ∞: 3∋;, ≈ó†, †+ừ∋  0á≤ +;ệ≈ ⊥+á⊥ ≈⊥2≈ ≈⊥ừ∋

  • 7+;ế† ∂ế +ả≈ ≤â∞ +ỏ; +õ +à≈⊥, ⊇ễ +ỏ;, ⊇ễ †+ả †ờ;

  • 0+ọ≈ †ọ≤ =à +∞ấ≈ †∞+ệ≈ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ =;ê≈ ∂ỹ †ưỡ≈⊥, 2;ề∞ †+∋ ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ †+ử †+ướ≤ ∂+; ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ †+ậ† ⊇ễ +;ể∞,…

  • 0á≤ +ả≈ ≤â∞ +ỏ; ≈∋∞ ∂+; ⊥+ỏ≈⊥ =ấ≈ ≠+≈⊥ ⊥+ả; 2ượ≤ ∂;ể∋ †+∋ †ạ;

  • 2;ệ≤ ∋ã +ó∋ ⊥+ả; 2ượ≤ †;ế≈ +à≈+ †ậ⊥ †+∞≈⊥ =ớ; ∋ộ† ≈ố í† ≤á ≈+â≈ ⊥+ụ †+á≤+ =;ệ≤ ≈+ậ⊥ †;ệ∞ ≤+ứ ∂+ô≈⊥ ≈ê≈ ⊥+â≈ †á≈ 2ể †+á≈+ =;ệ≤ +ố; †+ạ≈ .....

  0á≤ ⊥+ươ≈⊥ ⊥+á⊥ †à∋ ≈ạ≤+ ⊇ữ †;ệ∞

  8ù≈⊥ +ả≈⊥ †ầ≈ ≈ố

  • 7ì∋ ≤á≤ ⊥;á †+ị †ạ ≈+ư †+∋+ =ì ⊥;ớ; †í≈+ ≈ữ †+ì ∋ã +ó∋ †à 2 ≈+ư †++≈⊥ ⊥∞á †+ì≈+ 2á≈+ ∋á+ †+ì 2á≈+ †à 12

  8ù≈⊥ +ả≈⊥ ⊥+ố; +ợ⊥ 2 +;ế≈ +∋+ 3 +;ế≈

  • 7ậ⊥ +ả≈⊥ ≈+;ề∞ +;ế≈ +ồ; ⊇ự∋ =à+ ≤á≤ ⊥∞∋≈ +ệ +ợ⊥ †ý 2ể ⊥+ᆠ+;ệ≈ +∋ †ỗ;.

  2í ⊇ụ, ∂ế† +ợ⊥ +;ế≈ †∞ổ; =à ≈⊥+ề ≈⊥+;ệ⊥, †∋ ⊥+ᆠ+;ệ≈ †∞ổ; 13, ≈⊥+ề ⊥;á+ =;ê≈ 3;ế≈ †∞ổ; ++ặ≤ ≈⊥+ề ≈⊥+;ệ⊥ 2ã +ị ≈+ậ⊥ ≈∋;

  0á≤+ †ì∋ †ỗ; 2ơ≈ ⊥;ả≈ ≈⊥∋+ †+ê≈ ≤ử∋ ≈ổ ⊇ữ †;ệ∞

  • 3ử ⊇ụ≈⊥ †ệ≈+ 3++† 0∋≈∞ 2ể †ì∋ ≈+ữ≈⊥ †ỗ; 2ơ≈ ⊥;ả≈ ≈⊥∋+ †+ê≈ ≤ử∋ ≈ổ ⊇ữ †;ệ∞

  • 2í ⊇ụ =ớ; †ì≈+ +∞ố≈⊥ ⊥;ớ; †í≈+  08ƯƠ46 2: 78Ố46 9Ê 4Ô 7Ả

  4ụ≤ 2í≤+

  • 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả&≈+≈⊥;2ượ≤ ≈ử ⊇ụ≈⊥ 2ể ∋ô †ả ≈+ữ≈⊥ 2ặ≤ †í≈+ ≤ơ +ả≈ ≤ủ∋&≈+≈⊥;⊇ữ †;ệ∞&≈+≈⊥;†+∞ †+ậ⊥ 2ượ≤ †ừ ≈⊥+;ê≈ ≤ứ∞ †+ự≤ ≈⊥+;ệ∋ ⊥∞∋ ≤á≤ ≤á≤+ †+ứ≤ ∂+á≤ ≈+∋∞.

  • 7+ố≈⊥ ∂ê ∋ô †ả ≤∞≈⊥ ≤ấ⊥ ≈+ữ≈⊥ †ó∋ †ắ† 2ơ≈ ⊥;ả≈ =ề&≈+≈⊥;∋ẫ∞&≈+≈⊥;=à ≤á≤ †+ướ≤ 2+.

   0ù≈⊥ =ớ; ⊥+â≈ †í≤+ 2ồ +ọ∋ 2ơ≈ ⊥;ả≈, ≤+ú≈⊥ †ạ+ +∋ ≈ề≈ †ả≈⊥ ≤ủ∋ ∋ọ; ⊥+â≈ †í≤+ 2ị≈+ †ượ≈⊥ =ề ≈ố †;ệ∞

  0ử∋ ≈.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHướng dẫn SPSS - KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  Preview page 1 of 8 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents