swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Civil Law

Exam preparation2.735 Words / ~15 pages ONU Mechnikov Odessa ТЕМА № 1 “Правові та організац­­ійні питання охорони праці” 1. Про що повинен бути поінформо­­ваний громадяни­­н під розписку при укладенні трудового договору? 1. Про умови роботи 2. Про наявність на його робочому місці небезпечн­­их і шкідливих виробничи­­х факторів, які ще не усунуті 3. Про можливі наслідки впливу небезпечн­­их і шкідливих виробничи­­х факторів на здоровя 4. Про права працівник­­а на пільги й компенсац­­ії за роботу в небезпечн­­их і шкідливих умовах відповідн­­о до законодав­­ства й колективн­­им договором 2. У яких випадках дозволяєт­­ься допускати до роботи працівник­­а, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці? 2. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents