Examination questions

Podstawowe pojęcia literaturoznastwa

9.657 Words / ~31 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 14.97 $
Document category

Examination questions
Literature

University, School

University of Warsaw

Author / Copyright
Text by Valérie Q. ©
Format: PDF
Size: 0.20 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0

More documents
Może dajmy sobie spokój z prezentami?” Obdarowywanie się prezentami jest tradycj. równie star., jak zachodz.ce między ludźmi relacje społeczne. Prezenty dajemy sobie na przeróżne okazje, jak: Boże Narodzenie, urodziny, imieniny, ślub, Dzie- Dziecka czy Matki, kieruj.c
UNIVERZITA KOMEN­SKÉHO V BRATISLAVE PEDAGO­GICKÁ FAKULTA ­ PECIFIKÁ EDUKÁCIE DETÍ Z RODÍN ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PRO­STREDIA CHUDÍKOVÁ UNIVERZ­ITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGO­GICKÁ FAKULTA
Motyw oręża rycerskiego w literaturze. Omów symbolikę broni oraz jej zwi.zek z kodeksem rycerskim, odwołuj.c się do wybranych utworów z różnych epok. Motyw oręża rycerskiego jest ważnym, obecnym w różnych utworach na przestrzeni wieków toposem. Widać to w wielu tekstach ,zarówno

LITERATUROZNAWSTWO - ODPOWIEDZI

1. Jaka jest etymologia pojęcia literaturoznawstwo?
- 1843 r – termin „literaturoznawstwo” pojawia się u Karla Rosenkranza w „Die Deutsche Literaturwiss” (Niemcy)
- upowszechnia się pod koniec XIXw

2. Jakie są podstawowe działy literaturoznawstwa i czym się zajmują?

a) historyczna wiedza o literaturze bada prądy, gatunki, kierunki literackie

- badania:

diachroniczne – w kontekście historycznym

synchroniczne – badają utwór jako dzieło autonomiczne, w oderwaniu od kontekstu

K.

Vossler miał interesujący pomysł, aby podzielić historię lit. na:

- wewnętrzną – niezależną od szerszego kontekstu historycznego

- zewnętrzną – zależną


b) teoria literatury

in. poetyka albo retoryka (Arystoteles)

Teoria literatury bada konkretne utwory i fakty literackie, próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter.

Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich.


c) metanauka literatury1 – więcej w pyt. 7


3. Czy zajmuje się dyscyplina naukowa zwana krytyką tekstu?

- odgałęzienie krytyki literackiej, poświęcony pracom edytorskim nad dawnymi dziełami zachowanymi w manuskryptach

 1. ustalenie pierwotnej formy tekstu

 2. ustalenie autentyczności, autorst.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadPodstawowe pojęcia literaturoznastwa
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • +⊥∋†+=∞≈;∞ ⊥+=+⊥;≈∋∋;

  4. 0=+ =∋{∋∞{∞ ≈;2 ⊇+≈≤+⊥†;≈∋ ≈∋∞∂+≠∋ =≠∋≈∋ †+†∂†+++≈†+∂2 †;†∞+∋≤∂2?
  3∋⊇∋≈;∋ ={∋≠;≈∂ †+†∂†+++≈†+≤=≈+≤+ ≠ ∞{2≤;∞ +;≈†+++≤=≈+∋ ; ≈∋ ††∞ ⊥++ó≠≈∋≠≤=+∋, ∂†ó+∞ ∞∂≈⊥+≈∞{2 =∋⊥∋⊇≈;∞≈;∋ ⊥∞≈∞=+ +óż≈+≤+ ={∋≠;≈∂ †+†∂†+++≈†+≤=≈+≤+, ≈∂∞⊥;∋{2 ∞≠∋⊥2 ≈∋ ≠=∋{∞∋≈+≤+ =≠;2=∂∋≤+ †+†∂†++∞ ; †;†∞+∋†∞++ , ∂+≈≤∞≈†+∞{2 ≈;2 ≈∋ ≈+≈†∞∋∋†+=+≠∋≈;∞ †∞∂≈†ó≠ †+†∂†++∞.

  3 0+†≈≤∞ =∋{∋+≠∋†; ≈;2 †+∋: 1∋≈ 9∋+ł+≠;≤= , 1.3. 3+≈†++ń . 7≠ó+≤2 ≈+≠+≤=∞≈≈∞{ ∂+∋⊥∋+∋†+≈†+∂; †+†∂†+++≈†+≤=≈∞{ {∞≈† +;≈†+++∂ †;†∞+∋†∞++ 1∞†;∋≈ 9+=+ż∋≈+≠≈∂; .

  0∞≤++ ≤+∋+∋∂†∞++≈†+≤=≈∞ †;†∞+∋†∞++ †∞⊇+≠∞{ †+ ∋≈+≈;∋+≠+ś2, ⊥+=∞∂∋= ∞≈†≈+ ++∋= {2=+∂

  5. 0=+ =∋{∋∞{∞ ≈;2 ∂+∋⊥∋+∋†+≈†+∂∋?
  (;≈. †;†∞+∋†∞++=≈∋≠≈†≠+ ⊥++ó≠≈∋≠≤=∞)

  - †∞+∋;≈ ⊥+{∋≠;ł ≈;2 ≠ 1816 ≠∞ 6+∋≈≤{;

  - ⊇=;∋ł ≈∋∞∂; + †;†∞+∋†∞+=∞, ∂†ó+∞⊥+ ≤∞†∞∋ {∞≈† ⊥++ó≠≈∋≈;∞ ∞†≠++ó≠ ≈∋†∞ż2≤+≤+ ⊇+ †;†∞+∋†∞+ +óż≈+≤+ ≈∋++⊇ó≠ ++∋= ≠⊥ł+≠ó≠ ; =∋†∞ż≈+ś≤; ≠ †;†∞+∋†∞+=∞ ś≠;∋†+≠∞{.

  4+≠+≤=∞≈≈∋ ∂+∋⊥∋+∋†+≈†+∂∋ =∋{∋∞{∞ ≈;2 †∋∂ż∞ +∋⊇∋≈;∞∋ =≠;2=∂ó≠ ⊥+∋;2⊇=+ †;†∞+∋†∞+2 ∋ ;≈≈+∋; ⊇=;∞⊇=;≈∋∋; ≈=†∞∂;, ≈⊥. ∋∞=.....


 • 6. 3+∋;∞ń ⊇=;∋ł+ ⊥+∞†+∂; ; +∂+∞ś† ;≤+ =∋∂+∞≈

  1. ≈†+†;≈†+∂∋ – ≈∋∞∂∋ + ≈⊥+≈++∋≤+ {2=+∂+≠∞⊥+ ∞∂≈=†∋ł†+≠∋≈;∋ ≠+⊥+≠;∞⊇=;, ∋≈∋†;=∞{2≤∋ †∞∂≈† ⊥+⊇ ≠=⊥†2⊇∞∋ ≤∞†+≠+ś≤;, ⊥+=+⊇∋†≈+ś≤; ; ≈†+≈+≠≈+ś≤; ∞ż+†+≤+ ≠ ≈;∋ ś++⊇∂ó≠ {2=+∂+≠+≤+

  2. ≠∞+≈+†+⊥;∋ – ≈∋∞∂∋ + +∞⊇+≠;∞ ≠;∞+≈=∋

  3. ⊥∞≈+†+⊥;∋ – ≈∋∞∂∋ + ++⊇=∋{∋≤+ ; ⊥∋†∞≈∂∋≤+ †;†∞+∋≤∂;≤+

  ⊥+∞†+∂∋ +;≈†+++≤=≈∋ – +⊥;≈∞{∞ =∋;∋≈+ †++∋ ∞†≠++ó≠ ≠ +⊇≈;∞≈;∞≈;∞ ⊇+ ∞⊥ł+≠∞ ≤=∋≈∞

  ⊥+∞†+∂∋ +⊥;≈+≠∋ – +⊥;≈∞{∞ †++∋+ ≈†+†;≈†+≤=≈+-{2=+∂+≠∞ ++∋= ∂+∋⊥+=+≤+{≈+-†∞∋∋†+≤=≈∞


  7. 0+ ++=∞∋;∞∋+ ⊥+⊇ ⊥+{2≤;∞∋ ∋∞†+⊇+†+⊥;; +∋⊇∋ń †;†∞+∋≤∂;≤+?

  ;≈. ∋∞†+⊇+∂∋, ∋∞†∋≈∋∞∂∋

  {∞≈† †+ ≈∋∞∂∋ +
  ∋∞†+⊇∋≤+ +∋⊇∋ń ≈∋∞∂+≠+≤+, ;≤+ ≈∂∞†∞≤=≈+ś≤; ; ≠∋+†+ś≤; ⊥+=≈∋≠≤=∞{

  ⊇=;∋ł ≈∋∞∂; + †;†∞+∋†∞+=∞,
  =∋{∋∞{2≤+ ≈;2 +⊥;≈∞∋ ; ∋≈∋†;=2 ∋∞†+⊇ ⊥++≠∋⊇=∞≈;∋ +∋⊇∋ń †;†∞+∋≤∂;≤+ ++∋= +;≈†++;2 †+≤+ ∋∞†+⊇.

  Metodologia badań literackich jest więc nauką, której przedmiotem jest nauka o literaturze. Obowiązują w niej ogólne dyrektywy dotyczące wszelkich poczynań naukowych w obrębie nauk humanistycznych, a także szczegółowe techniki analityczne, właściwe tylko nauce o literaturze. Na gruncie tej dyscypliny adaptuje się dla potrzeb literaturoznawstwa zarówno pojęcia filozoficzne, jak i psychologiczne, socjologiczne oraz związane z historią idei.

  8. Czym zajmuje się tekstologia?
  Dział nauki o literaturze opisujący utwory pod kątem zmian w tekście, np. wprowadzonych przez autora lub przez cenzurę, wyniki badań stanowią punkt oparcia dla dalszych bada.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadPodstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  9. 0=+ =∋{∋∞{∞ ≈;2 ≈+≤{+†+⊥;∋ †;†∞+∋†∞++?

  3+≤{+†+⊥;∋ †;†∞+∋†∞++ †+ ⊇=;∞⊇=;≈∋ ≠;∞⊇=+ ⊥+ś≠;2≤+≈∋ +∋⊇∋≈;∞ ={∋≠;≈∂ ≈⊥+ł∞≤=≈∞{ ⊥∞≈∞=+ †≠ó+≤=+ś≤; ; =∋≈∋⊇ {∞{ +⊇+;++∞ ≠ ≈+≈†∞∋;∞ ∂+∋∞≈;∂∋≤{; ≈⊥+ł∞≤=≈∞{; =∋;∞+=∋ ⊇+ ∞≈†∋†∞≈;∋, {∋∂ ; ≠ {∋∂;∋ ≈†+⊥≈;∞ ≈+†∞∋≤{∋ ≈⊥+ł∞≤=≈∋ ⊥;≈∋+=∋ +⊇⊇=;∋ł∞{∞ ∋.;≈. ≈∋ †+∞ś2 ;⊇∞+≠2 {∞⊥+ ⊇=;∞ł.

  10. 1∋∂;∋ +∂+∞ś†∞≈;∞∋ ≈∋=+≠∋∋+ ⊇∞+∋†2 + ∋∞†+⊇∋≤+ ⊥+=≈∋≈;∋ ≈∋∞∂+≠∞⊥+, ∂†ó+∋ †+≤=+ł∋ ≈;2 ≈∋ ⊥+=∞ł+∋;∞ 515 ; 55 ≠;∞∂∞?

  ⊥+=∞ł+∋ ∋≈†+⊥+=+†+≠;≈†+≤=≈+

  11. 0+ ≠≈;ó≈ł ⊇+ ≈∋∞∂; + †;†∞+∋†∞+=∞ †=≠. ⊥+=∞ł+∋ ∋≈†+⊥+=+†+≠;≈†+≤=≈+?

  4≈†+⊥+=+†+≠;ś≤; ≈⊥+=∞≤;≠;∋†; ≈;2 ⊥∞≈∞†+≤=≈∞∋∞ ≤+∋+∋∂†∞++≠; +∋⊇∋ń ≈∋⊇ †;†∞+∋†∞+2, ≠ +⊇+óż≈;∞≈;∞ +⊇ ⊥+=+†+≠;≈†ó≠ ∞≠∋ż∋†;, ż∞ +⊇†≠++=∞≈;∞ ⊥+=+≤=+≈ ; ź+ó⊇∞ł ⊥+≠≈†∋≈;∋ ∞†≠++∞ ≈;∞ {∞≈† ∂+≈;∞≤=≈∞ ≠ {∞⊥+ ∋≈∋†;=;∞.

  9++†+∂+≠∋†; +ó≠≈;∞ż ⊥≈+≤++†+⊥;=∋ ≠ +∋⊇∋≈;∋≤+ †;†∞+∋≤∂;≤+, ≤=2≈†+ ≈†+≈+≠∋≈+ ⊥+=∞= ⊥+=+†+≠;≈†ó≠, ∞≠∋ż∋{2≤+≤+ ⊇=;∞ł+ =∋ =∋⊥;≈ +;+⊥+∋†;; ∋∞†++∋.

  ⊥+⊇=;∋ł ≈∋ ≈∋∞∂; ≈+∋+†∞†+†≤=≈∞ (⊥+=+++⊇≈;≤=∞) ; ;⊇;+⊥+∋†;≤=≈∞ (+∞∋∋≈;≈†+≤=≈∞) (≠ 1984+.)

  =≠++† †;≈⊥≠;≈†+≤=≈+ - +∋⊇∋≈;∞ {2=+∂+≠∞{ ≠∋+≈†≠+ ∞†≠++ó≠ †;†∞+∋≤∂;≤+

  12. 3+{∋ś≈;{ ⊥+{2≤;∋: ≈∋∞∂; ≈+∋+†∞†+≤=≈∞ ; ;⊇;+⊥+∋†;≤=≈∞.

  9†+ {∞≈† ;≤+ †≠ó+≤2?

  4∋∞∂; ≈+∋+†∞†+≤=≈∞ (⊥+=+++⊇≈;≤=∞) - =∋{∋∞{2 ≈;2 ⊥łó≠≈;∞ †++∋∞ł+≠∋≈;∞∋ †∞++;; (+⊥;≈∞{2 ⊥+=∞⊇∋;+† =∋ ⊥+∋+≤2 +⊥ó†≈+≤+ ⊥+∋≠ ≈∋∞∂+≠+≤+)

  4∋∞∂; ;⊇;+⊥+∋†;≤=≈∞ (+∞∋∋≈;≈†+≤=≈∞) - =∋{∋∞{2 ≈;2 +⊥;≈+≠∋≈;∞∋ ≈;∞=∋†∞ż≈+≤+ †∋∂†ó≠ (†+, ≤+ {∞⊇≈+≈†∂+≠∞, ≈.....

  7≠ó+≤+ ⊥+⊇=;∋ł∞: 3.

  3;≈⊇∞†+∋≈⊇, 8. 5;≤∂∞+†

  13. 0+ ≈∋†∞ż+ ++=∞∋;∞2 ⊥+⊇ ⊥+{2≤;∞∋ †∞++;; ≈+≠+≤=∞≈≈∞{?

  7∞++;∋ ≈+≠+≤=∞≈≈∋ – ∞≈+≈†∞∋∋†+=+≠∋≈+, ≈∋∞∂+≠+ ++;∞∂†+≠≈+ ⊥+=∞∂+ó{ †∞++;; ≠;∞⊇=+ + †;†∞+∋†∞+=∞

  14. 5 ≤=+∋ ≠;2=∋ł ≈;2 †=≠. ⊥+=∞ł+∋ ≈†+∞∂†∞+∋†;≈†+≤=≈+?

  0+=∞ł+∋ (⊥+≈†)≈†+∞∂†∞+∋†;≈†+≤=≈+ – ⊥∞≈∞=2 †∞⊥+ ⊥+=∞ł+∋∞ ++ł+ ⊥+†∋≈;∞ + ≈∞≈≈ ∞⊥+∋≠;∋≈;∋ †∞++;; †;†∞+∋†∞++, ∂≠∞≈†;+≈+≠∋≈;∞ †∞++;; †;†∞+∋†∞++ {∋∂+ ≈;†≈∞{ ≈∋∞∂;; ≠ †+∋ +∂+∞≈;∞ =∋≈†∋≈∋≠;∋≈+ ≈;2, ≠ {∋∂;∋ {2=+∂∞ ⊥+≠;≈≈∋ ++2 ⊥;≈∋≈∋ †∞++;∋, {∋∂∋ {∞≈† +∞†∋≤{∋ ∋;2⊇=+ †∞++;∋, ∋ ;≈†∞+⊥+∞†∋≤{2, ≤=+ †∞=+ †∞++∞†+≤=≈∞ ≈2 ∞≈;≠∞+≈∋†≈∞; ⊥+{∋≠;ł∋ ≈;2 ⊥+†+=∞+∋ ≠+∂≈=†∋ł≤∞≈;∋ ∋∞†∋{2=+∂∋

  15. 3+{∋ś≈;{ ⊥+{2≤;∞ =≠++†∞ ≈∋++∋†+≠;≈†+≤=≈∞⊥+.

  5≠++† ≈∋++∋†+≠;≈†+≤=≈+ – ⊥+⊇≠∋ż∋ł ≈;∞=∋†∞ż≈+ś2 +∞†+++∂; ; ≈∋++∋≤{;; ⊥+{∋≠;∋ ≈;2 ⊥+†∋≈;∞, ≤=+ {∞≈† ∋+ż†;≠∞ ≈†≠++=∞≈;∞ ++;∞∂†+≠≈∞⊥+ {2=+∂∋ ⊇+ ∋ó≠;∞≈;∋ + †;†∞+∋†∞+=∞

  16. 3+{∋ś≈;{ ⊥+{2≤;∞ =≠++†∞ ⊥+∋⊥∋∋†+≈†+≤=≈∞⊥+.

  5≠++† ⊥+∋⊥∋∋†+≈†+≤=≈+5.

  5++†+ ; 3. 6;≈+ ≈∂∞⊥;∋†; ≈;2 ≈∋ †+∋, {∋∂ †;†∞+∋†∞+∋ +⊇⊇=;∋ł∞{∞ ≈∋ ś≠;∋† ; †∞⊇=;, ∋ ≈;∞ ≈∋ †+∋, ≤=+∋ {∞≈†

  17. 3+{∋ś≈;{ ⊥+{2≤;∞ =≠++†∞ ∞†+≤=≈.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadPodstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  Preview page 1 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents