Examination questions

Podstawowe pojęcia literaturoznastwa

9.657 Words / ~31 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 14.95 $
Document category

Examination questions
Literature

University, School

University of Warsaw

Author / Copyright
Text by Valérie Q. ©
Format: PDF
Size: 0.20 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/6More documents
„Może dajmy sobie spokój z prezentami?” Obdarowywanie się prezentami jest tradycją równie starą, jak zachodzące między ludźmi relacje społeczne. Prezenty dajemy sobie na przeróżne okazje, jak: Boże Narodzenie, urodziny, imieniny, ślub, Dzień Dziecka czy Matki, kierując się rozmaitymi pobudkami (chęć wyrażenia uznania, miłości, szacunku, lojalności, itp.), chcąc tym samym uzyskać różne efekty (radość obdarowywanego, impuls do rozwijania zainteresowań, podtrzymanie znajomości, itp.). Kupują i dając prezenty nie myślimy…
Autorka ďalej ozrejmuje, že v sedemdesiatych rokoch sa uskutočnili presuny rómskeho obyvateľstva po celej Československej republike, štátna politika riadila všetky dôležité oblasti ich života – bývanie, vzdelávanie i zdravotníctvo. Pre osemdesiate roky bolo charakteristick­é, že sa povinnou školskou dochádzkou podarilo znížiť analfabetizmus. Štátny školský systém však vyžadoval každodennú prípravu, počítal s pomocou rodičov pri domácich úlohách. Bol postavený na samostatnej práci, rýchlom osvojení a schopnosti…

LITERATUROZNAWSTWO - ODPOWIEDZI

1. Jaka jest etymologia pojęcia literaturoznawstwo?
- 1843 r – termin „literaturoznawstwo” pojawia się u Karla Rosenkranza w „Die Deutsche Literaturwiss” (Niemcy)
- upowszechnia się pod koniec XIXw

2. Jakie są podstawowe działy literaturoznawstwa i czym się zajmują?

a) historyczna wiedza o literaturze bada prądy, gatunki, kierunki literackie

- badania:

diachroniczne – w kontekście historycznym

synchroniczne – badają utwór jako dzieło autonomiczne, w oderwaniu od kontekstu

K. Vossler miał interesujący pomysł, aby podzielić historię lit. na:

- wewnętrzną – niezależną od szerszego kontekstu historycznego

- zewnętrzną – zależną


b) teoria literatury

in. poetyka albo retoryka (Arystoteles)

Teoria literatury bada konkretne utwory i fakty literackie, próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich.


c) metanauka literatury1 – więcej w pyt. 7


3. Czy zajmuje się dyscyplina naukowa zwana krytyką tekstu?

- odgałęzienie krytyki literackiej, poświęcony pracom edytorskim nad dawnymi dziełami zachowanymi w manuskryptach

 1. ustalenie pierwotnej formy tekstu

 2. ustalenie autentyczności, autorstwa, daty powstania tekstu

 3. opatrzenie przypisami

4. Czy zajmuje się dyscyplina naukowa zwana folklorystyką literacką?
Badania zjawisk folklorystycznych w ujęciu historycznym i na tle porównawczym, które eksponują zagadnienia genezy różnych zjawisk folklorystycznych, skupiają uwagę na wzajemnych związkach folkloru i literatury , koncentrują się na systematyzowaniu tekstów folkloru. W Polsce zajmowali się tym: Jan Karłowicz , J.S. Bystroń .

Twórcą nowoczesnej komparatystyki folklorystycznej jest historyk literatury Julian Krzyżanowski .

Cechy charakterystyczne literatury ludowej to anonimowość, przekaz ustny oraz język

5. Czy zajmuje się komparatystyka?
(in. literaturoznawstwo porównawcze)

- termin pojawił się w 1816 we Francji

- dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej. Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem.


6. Wymień działy poetyki i określ ich zakres

1. stylistyka – nauka o sposobach językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych

2. wersologia – nauka o budowie wiersza

3. genologia – nauka o rodzajach i gatunkach literackich

poetyka historyczna – opisuje zmiany form utworów w odniesieniu do upływu czasu

poetyka opisowa – opisuje formy stylistyczno-językowe oraz kompozycyjno-tematyczne


7. Co rozumiemy pod pojęciem metodologii badań literackich?

in. metodyka, metanauka

jest to nauka o
metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej

dział nauki o literaturze,
zajmujący się opisem i analizą metod prowadzenia badań literackich oraz historią tych metod. Metodologia badań literackich jest więc nauką, której przedmiotem jest nauka o literaturze. Obowiązują w niej ogólne dyrektywy dotyczące wszelkich poczynań naukowych w obrębie nauk humanistycznych, a także szczegółowe techniki analityczne, właściwe tylko nauce o literaturze.

Na gruncie tej dyscypliny adaptuje się dla potrzeb literaturoznawstwa zarówno pojęcia filozoficzne, jak i psychologiczne, socjologiczne oraz związane z historią idei.

8. Czym zajmuje się tekstologia?
Dział nauki o literaturze opisujący utwory pod kątem zmian w tekście, np. wprowadzonych przez autora lub przez cenzurę, wyniki badań stanowią punkt oparcia dla dalszych bada.....[read full text]

Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Stanowiska dotyczące interpretacji utworu literackiego:

 1. Umberto Eco - stanowisko konserwatywne :

 • Postulował, by ograniczyć swobodę interpretacyjną oraz wprowadzić klarowne kryteria do poprawnego odczytu tekstu

 • Źródła znaczenia literatury wg. Eco to intencja autora, intencja dzieła oraz intencja czytelnika

 • Sformułował ideę falsyfikowalności testu ( nie można wybrać jednej poprawnej interpretacji, ale można z łatwością wskazać niepoprawną)

 1. Richard Rorty – stanowisko odwrotne do Eco:

 • Postulował, by zrezygnować z idei odkrywania, o czym mówi tekst, nie dociekać sensu

 • Należy używać tekstu dobrowolnie; pochwała czytania

 • Sposób odczytania tekstu wg. Rorty’ego zależy wyłącznie od nas, naszych przeżyć i doświadczeń

 1. Jonathan Culler – stanowisko kompromisowe:

 • Obrona nadinterpretacji

 • Sam tekst nie przesądza o zakresie pytań, jakie mu stawiamy (tym samym Culler wyklucza intencje autora)

 • Należy doszukiwać się ukrytych sensów

 • Nawiązuje do W.Bootha, który wyróżnia rozumienie oraz nadrozumienie tekstu

22. Jakie wyznaczniki literackości wymieniali/wymieniają literaturoznawcy?
Wyznaczniki literackości według literaturoznawców:

 1. Przeżycie estetyczne – literatura budzi i wywołuje emocje (teoria sporna, ponieważ trudno obiektywnie sklasyfikować przeżycie estetyczne).

 2. Dzieło sztuki i słowa – nacisk na język, kunszt słowa, obrazowość i plastyczność języka (wyróżnia się obrazowanie bezpośrednie, pośrednie oraz konkretne uogólnienie).

 3. Język literacki (Richards) – jest pewną odmianą języka emotywnego (spełniającego ekspresywną funkcję komunikacji), nie ma charakteru obiektywnego, mówi o uczuciach i postawach; charakteryzuje się zagęszczeniem tekstu (wieloznaczność, możliwość oglądu na różnych płaszczyznach i stawiania licznych hipotez interpretacyjnych).

 4. Funkcja poetycka (Jakobson) – na pierwszym planie jest język, a nie przekazywana informacja; tekst to coś ponad samą funkcję informacyjną.

 5. Fikcja – każdy tekst lit. kreuje własny, oderwany od rzeczywistości i realiów świat przedstawiony, który zawsze będzie fikcją.

 6. Intencja czytelnika (Culler) – jeśli podchodzimy do tekstu jako do literatury, wtedy jest to literatura.

23. Co to jest literatura? (Twoim zdaniem)

literatura to wszystkie teksty pochodzące z literatury pięknej i stosowanej, zachowane w formie pisemnej lub przekazie ustnym.


24. Czy jest stylistyka .....

Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

- wolicjonalna – tekst przekazuje polecenia, życzenia nadawcy;

b) uboczne:

- kontaktywna – odpowiednik f.fatycznej (podtrzymanie kontaktu);

- metajezykowa – język o jezyku, tekst o tekście;

c) towarzyszące:

- emotywna – wyraża postawę rozmówcy o inf. zawartej w komunikacie;

- wyróżniająca – sposób zorganizowania wypowiedzi ujawnia cechy nadawcy: wiek, płeć, wykształcenie itd.;

- autoteliczna – kształt językowy wypowiedzi; uporządkowanie naddane.


29. Czym jest styl w literaturze? Jakie czynniki warunkują wybór stylistyczny autora/autorki?


 1. norma językowa – uzależniona od epoki; co poprawne, a co nie; co w zakresie danej epoki jest zaakceptowane w jęz. literatury;

 • wybory indywidualne pisarza;

 • uzależnienie od środowiska literackiego, szkoły literackiej;

 • gatunek literacki;

 • konwencja stylistyczna – zespół chwytów charakterystycznych dla danej szkoły literackiej (preferowane gatunki, słownictwo, metaforyka).


  30. Wyjaśnij pojęcie konwencji stylistycznej, podaj przykłady


  konwencja stylistyczna (wyżej), albo jeszcze jest konwencja literacka (łacińskie conventio - umowa), kanon, umowny wzorzec, wedle którego utwór ma zostać napisany, utrwalony w tradycji literackiej np. kompozycji, gatunków, stylów, tematów, motywów, bohaterów, środków stylistycznych itd. Konwencjonalizacji podlegają wszystkie elementy utworu. Wybór konwencji determinuje określona epoka, prąd, styl.


  31. Język mówiony a język pisany – scharakt.....

 • Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
 • informacje przekazane w prosty sposób

 • stałe zwroty, nie możemy ich zmieniać

 • słowo używane w mowie potocznej,codziennej może mieć tu inne, określone znaczenie

 • 35. Scharakteryzuj styl naukowy


  • terminologia naukowa

  • zdania oznajmujące

  • hipotaksy- zdania złożone

  • niewyszukany stylistycznie

  • brak odbiorcy, nadawcy

  • najważniejszy jest komunikat

  • formy bezosobowe, suche fakty


  36. Czym różni się praca naukowa od innych prac twórczych?

  1. jest poparta badaniami

  2. konstruuje pojęcia (tworzy terminologię)

  3. wprowadza coś nowego, podczas gdy prace twórcze nie.


  37. Jaka jest różnica między pracą naukową a publicystyką?

  Praca naukowa:

  • odzwierciedla rzeczywistość (nie krytykuje)

  • korzysta z badań metody naukowej

  Publicystyka:

  • ocenia rzeczywistość

  • brak terminologii,podobna do literatury


 • 38. Wymień i scharakteryzuj etapy pracy naukowej

  1. USTALENIE/ UZASADNIENIE PROBLEMU

  - temat nie może być zbyt szeroki lub zbyt wąski

  - znalezienie luki w badaniach

  - zbadanie problematyki pod innym kątem, z innej perspektywy

  - próba stworzenia nowego tematu, np. na zasadzie krytyki poglądu już istniejącego


  1. KRYTYKA PROBLEMU W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ (ANALIZA LITERATURY PZREDMIOTU- ZBIERANIE INFORMACJI)

  - zbieranie informacji o autorze, gdzie żył, w jakim okresie , info o jego otoczeniu, zobrazowani.....

  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  40. Z jakich części powinna składać się praca naukowa?

  1. strona tytułowa

  2. motto, dedykacja

  3. spis treści

  4. przedmowa, wprowadzenie

  5. rozdziały i podrozdziały

  6. wnioski, podsumowanie

  7. streszczenie

  8. bibliografia

  9. przypisy

  10. mapy, tabele, indeksy osób, pojęć, rzeczy


  41. Gdzie powinien znaleźć się w pracy naukowej spis treści?

  Zazwyczaj na początku pracy naukowej, po dedykacji i przed przedmową(wprowadzeniem).


  42. Co powinno znaleźć się we wprowadzeniu do pracy naukowej?


  • wyjaśnienie, skąd pomysł na badanie

  • cele pracy

  • zachęta dla czytelnika, wprowadzenie w temat

  • wyjaśnienie, jaką metodą będziemy się posługiwać

  • kto wcześniej napisał na ten temat(opcjonalnie), czemu nasza praca jest ciekawsze

  43. Co powinno znaleźć się w podsumowaniu pracy naukowej?


  • wyjaśnienie, w jaki sposób udało nam się potwierdzić tezę


  44. Co powinno zawierać streszczenie pracy naukowej? Jak powinno być skonstruowane?

  Powinno stanowić 10% pracy, w języku pracy.

  Jeśli piszemy po polsku,to streszczenie ma być po:

  • polsku

  • fińsku – krócej niż po polsku

  • angielsku – krócej niż po polsku

  Powinno zawierać streszczenie tego, o czym pisaliśmy w pracy.


  45. Wyjaśnij pojęcie: bi.....

  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Schemat układu bibliografii:

   1. książki posiadającego 1, 2, 3 lub 4 autorów

   2. książki, które są pracą zbiorową (mają więcej niż 4 autorów i redaktora)

   3. czasopisma

   4. strony internetowe


  1. Poprawna pozycja bibliografii zawiera:
   nazwisko i pierwszą literę imienia autora cytowanego dzieła,
   tytuł pracy
   (kursywą),
   miejsce i rok wydania.

  Przykład:

  Mickiewicz A.,
  Pan Tadeusz, Warszawa 1990

  1. Jeżeli tekst, z którego korzystaliśmy był drukowany w czasopiśmie, obowiązuje kilka innych informacji. Musimy podać
   nazwisko autora, tytuł czasopisma (zwykłą czcionką w cudzysłowie), rocznik i numer wydania oraz numer stron/y.

  Przykład:

  Mickiewicz A.,
  Pan Tadeusz, [w:] „Dekada Literacka” 1989/4, str. 3 – 33

        Symbol
  [w:]
  oznacza, że tekst, z którego korzystaliśmy nie jest osobną publikacją, tylko częścią pracy zbiorowej albo był drukowany w jakimś czasopiśmie.

  1. Jeszcze inna procedura obowiązuje przy pracy zbiorowej (książce, w której są teksty wielu autorów).

   1. jeżeli korzystamy z całej pracy (np. słownik) procedura jest następująca –
    tytuł, nazwisko redaktora, miejsce rok wydania. 

  Przykład:

  Słownik polsko-litewski,
  pod red. A. Mickiewicza, Warszawa 1989

   1. jeżeli korzystamy z publikacji, która znajduje się w tomie zbiorowym procedura jest następująca:
    nazwisko imię autora, tytuł tekstu (z którego korzystaliśmy), [w:] tytuł pracy zbiorowej, nazwisko redaktora, miejsce r.....

  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download Podstawowe pojęcia literaturoznastwa
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents