<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.17 $
Document category

Essay
Educational Science / Pedagogy

University, School

National University of Kiev-Mohila Academy

Grade, Teacher, Year

12, Petrov, 2011

Author / Copyright
Text by Dietmar J. ©
Format: PDF
Size: 0.12 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/5More documents
Hygiene of voice. Фо&­#10­88;l­4;у ку&­#10­83;n­0;т пр&­#10­86;m­2;е го&­#10­83;l­6;с Ос&­#10­86;k­3;л го&­#10­83;l­6;с вч&­#10­80;m­0;е Гі&­#10­75;o­0;є го&­#10­83;l­6;с пе&­#10­76;k­2;г Вп&­#10­88;k­2;в…
на&­#10­74;m­5;и пр&­#10­72;k­4;и ви&­#10­82;l­6;р ан&­#10­75;l­3;і в ні&­#10­84;k­7;ц мо&­#10­74;o­0; як од&­#10­85;l­6;г з ви&­#10­76;o­0;в за&­#10­87;l­6;з сл&­#11­10;k­4; Мета даної роботи - навчитися…

Проблеми підлітків: шляхи розв'язання


Самопізнання, виділен­ня і зіставлення свого «Я» з іншими створює умови для самовдосконалення. Підліток, оцінюючи здібності, досягнення, зовнішню приваб­ливість, моральність, свою со­ціальну роль у колективі, свої недоліки, емоційно переживає все це і прагне завоювати по­вагу та довіру інших. На основі відношення між рівнем вимог та реальними успіхами у нього формується, відповідно, висока чи низька самоповага.

Підлітковий і юнацький вік є перехідними періодами від залежного дитинства до відпові­дальної і самостійної дорослості. Цей етап доволі тривалий (від 11—12 до 24—25 років), з віковими кризами і винятково важливими змінами у структурі особистості. Найбільше проблем, труднощів виникає саме у роботі з підлітками.

Шкільному психологу, соціальному пра­цівнику, усім тим, хто надає допомогу під­літку, при зустрічі з ним відкривається його складний світ. Допомога буде ефективною, якщо спеціаліст зможе побачити молоду лю­дину у кількох вимірах: у контексті всієї со­ціальної ситуації розвитку підлітка, в історії його розвитку, у його теперішньому і май­бутньому, у системі взаємин з дорослими, ровесниками, із самим собою.

Надаючи допомогу конкретному під­літку, необхідно сприймати його не лише як унікального індивіда із властивими йому особливостями темпераменту, характеру, але і враховувати його вік. Підлітковий пе­ріод (від 11—12 до 14—15 років) — це епоха в житті людини, період суттєвих змін у фізіо­логічному і психічному розвитку, у соціаль­ному статусі, у формах поведінки.

Спілкується підліток з дорослими і ровес­никами, але їхня роль у формуванні його особистості неоднакова. Якщо у спілкуван­ні з дорослими підліток засвоює суспіль-но значущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу навколишньої дійсності і способи дій, то спілкування з ро­весниками є своєрідним випробуванням себе у сфері особистісної, зокрема специфічної (моральної) проблематики. У спілкуванні з дорослими підліток завжди перебуває в по­зиції молодшого, певною мірою підкореного, а за таких умов він може засвоїти не всі морально-етичні норми. Лише у стосунках з ровесниками він рівний, коли є одночас­но організатором і виконавцем, приятелем і суперником, другом, який зберігає чиюсь таємницю, і тим, хто сам довіряє свій секрет к.....[read full text]

Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Важлива для підлітка спільна діяльність із дорослими, організована на основі єдності інтересів, захоплень. Така співпраця може виявлятися по-різному. Підліток може допо­магати батькам по господарству, навіть ради­ти їм щось у певних справах, але дорослі теж мають дослухатися до його думки. Старший може залучити його до справ, якими зайня­тий сам. Така спільна діяльність породжує спільність переживань, почуттів, настроїв, намірів, полегшує контакт із підлітком, зумовлює емоційну та духовна близькість. У ній дитина пізнає складний внутрішній світ дорослих, глибину думок і переживань, вчиться турботливо ставитися до людей.

У підлітковому віці дитина прагне зро­зуміти, що означає бути дорослим, про­водить паралелі між учинками дорослих і своїми. Підліток зауважує їхні прорахунки та помилки, нетерпиме ставиться до спроб принизити його. Та якщо дорослі визна­ють свої помилки, діти щиро їм вибачають. Часто предметом критики (заслуженої і ні) стає вчитель, якого інколи учні звинува­чують у несправедливості. Батькам не слід заохочувати необ'єктивне ставлення підлітка до педагога, доцільніше спонукати його за­мислитися над своєю поведінкою і зробити моральні, адекватні ситуації висновки.

У зв'язку з появою в дітей підлітково­го віку нових психологічних особливостей, інколи їхні стосунки з дорослими супрово­джуються конфліктами, негативними фор­мами поведінки, зокрема проявами грубо­сті, впертості. Це пов'язано, як правило, із прагненням до самостійності, яке дорослі не сприймають і не підтримують. Підлітки хочуть, щоб на їхні думки, бажання та на­строї зважали, не терплять недовіри, байду­жості, насмішок, нотацій, особливо у при­сутності друзів. Однак прояви негативних форм поведінки і конфліктність підлітків не є неминучими. Компетентні, досвідчені батьки і вчителі знають, що передбачити і попередити конфлікт легше, ніж подола­ти його наслідки, і відповідно вибудовують свою взаємодію з підлітками. Як правило, вони дбайливо і з розумінням ставляться до внутрішнього світу молодої людини, її переживань, захоплень, труднощів і осо­бистісних проблем, поєднують високий рі­вень вимог з повагою. Це робить дорослих значущими і потрібними підлітку. А бути значущим і потрібним — означає розділити його тривоги і сумніви, стати другом, у якого можна шукати підтримки, відповідей на свої запитання, що можливо лише за взаємної відвертості й довіри, розуміння і співчуття.

Дорослий, який за будь-яких обставин готовий бути поряд із підлітком, сприйняти його таким, яким він є, вчасно приходити йому на допомогу, дбати про гармонійний розвиток його особистості, виховувати мо­ральні риси, спільно з ним аналізувати вчин­ки і стосунки людей, критично ставитися до себе і своїх дій, виконує неоціненну роль у процесі адаптації підлітка до нової соціаль­ної ролі, в його самопізнанні і пізнанні світу, у соціальному й особистісному самоствер­дженні та самовираженні.

Ефективне спілкування має будуватися з урахуванням того, який психологічний клі­мат існує у групі і які у підлітка стосунки з ровесниками, якою мірою він включений у колектив класу і задоволений навчальною діяльністю, яка його активність як організа­тора (чи дезорганізатора), може, він зовсім відчужений,

Спілкування підлітка з ровесниками. Ха­рактерною особливістю підлітка є посилене прагнення до спілкування з ровесниками, передусім з однокласниками і трохи стар­шими за себе. Ці стосунки дуже важливі у його житті. Він прагне заслужити повагу і визнання ровесників, мати в них авторитет. Для цього він повинен відповідати очікуван­ням однолітків, що не завжди є моральним. У товаристві ровесників починає виробля­тися нова система кри­теріїв оцінювання по­ведінки та особистості людини, відбувається переоцінка цінностей, формуються нові мо­рально-етичні вимоги. У результаті самосві­домість набуває ново­го рівня розвитку. Під час аналізу поведінки та особистісних рис друзів у підлітка скла­дається система вимог не лише до них, а й до себе. У своїх това­ришах він цінує при­нциповість, сумлінне ставлення до справи, громадську активність, щирість, чесність, доб­роту, силу, а часом і правду. Значущими є також риси, що прямо стосуються його взаємодії з однолітками. Підлітки не терп­лять зарозумілості, хвалькуватості, зверх­.....

Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Багато труднощів і проблем підлітків по­яснюються основною суперечністю його роз­витку — рухом до відособлення і соціаліза­цією. Ці взаємопов'язані процеси проходять нелегко: найчастіше вони є драматичними і для самого підлітка, і для людей навколо нього.

У психології поняття соціалізації розгля­дають по-різному. Ми його розуміємо як за­своєння підлітком нових для себе соціальних ролей, входження у дедалі ширші соціальні відносини і те, що для підлітка новою психо­логічною реальністю (порівняно з молодшим школярем) стає група ровесників.

Смисл процесу відособлення полягає у пошуку підлітком своєї автономії. Понят­тя «автономія», що прийшло у вітчизняну психологію з американської гуманістичної психології, точно описує стан індивідуаль­ного буття людини. Людина є автономною настільки, наскільки вона усвідомлює свій особистий простір, його межі, здатна спів­віднести свою автономію з автономією іншої людини. Той, хто є автономним, не допускає порушень кордонів не лише свого особис­того, але й фізичного простору. Психолог Т. Гаврилова розглядає автономію як повагу до свого (та інших) права на особливе при­ватне життя.

Відстоюючи свій особистий і фізичний простір, підліток ще не здатний серйозно і з повагою ставитися до автономії інших лю­дей. У сім'ї ця його риса породжує чимало труднощів для близьких. Підліток егоцент­ричний і вимагає поважати свою інтимність: не слухайте його розмов, не розпитуйте про справи, не заважайте спілкуватися з друзя­ми, не заходьте до його кімнати без дозволу. Проте він і не припускає, що й інші члени сім'ї теж мають право на відпочинок, таєм­ницю, відособленість. Він живе так, ніби інші мають присвятити йому своє життя, віддаючи його до останку.

Підліткова дружба є нестійкою саме через те, що підлітку ще недоступне розуміння цінності автономії іншого. У будь-якому конфлікті він вважає себе жертвою, не вміє зрозуміти свою долю вини у розриві або напру.....

Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Нормальний підліток не розчиняється у групі, він цікавий самий для себе. У нього є уявлення про те, яким він є сьогодні, яким буде завтра. У старших підлітків формують­ся плани на майбутнє і деякі перспективи самозміни.

Важливим моментом самовизначення під­літка стає його ставлення до своєї тілесності, до своєї статі. Особливо інтенсивно розви­вається фізичне «Я» у віці 14—15 років — відбувається оформлення переживання ним своєї статі, стаються серйозні зміни у його статевій свідомості.

У старших підлітків взаємини між хлопчи­ками і дівчатками набувають нових відтінків: вони хочуть подобатися одне одному не як партнери в іграх, а як представники іншої статі. Секс і сексуальні взаємини входять в їхнє життя не як заборона, а як реальність, до якої вони готуються долучитися.

Відчуваючи себе іншим (новим і дорос­лим), підліток вимагає, щоб і дорослі ви­знавали це. Ставлення підлітків до дорос­лих є суперечливим: підліток прагне бути незалежним від оцінок і думок дорослого, від його волі і влади над собою, від контролю й опіки, і водночас дорослий потрібен під­літку як порадник, старший товариш, улюб­лений батько, досвідчений учитель.

Без дорослого підлітку практично не­можливо зорієнтуватися у заплутаному світі людських взаємин, важко знайти межі між добром і злом, розібратись у собі. Підліток шукає у дорослому зразків, незалежно від того, які саме (позитивні чи негативні) зраз­ки його приваблюють.

Що старшим стає підліток, то болючі­шою є його боротьба з дорослими за свою свободу. Він сам хоче визначати спосіб жит­тя, інтереси, форми відпочинку. З віком він стає дедалі нетерплячішим до авторитарно­го стилю вчителів і батьків, до моралізатор­ства дорослих, нав'язування уявлень про те, що йому корисно .....

Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Підліток набагато важче, ніж молодший школяр, переживає розлучення батьків або хронічні конфлікти між ними. Але водно­час підліток здатен налагодити взаємини з батьком, як правило, більш дружні, ніж до розлучення.

Неприховані та приховані конфлікти між батьками негативно відбиваються на підліт­ку. Ті батьки, які зберігають сім'ю «заради дітей», не досягають своєї мети. Засвоюючи модель відчужених взаємин, підліток неми­нуче відтворить їх у власній родині.

Повна сім'я аж ніяк не гарантує повно­цінного розвитку особистості. Якщо батько у повній сім'ї функції виховання передає мамі, то в підлітку він часто виявляє істоту невизначеної статі. Для нормальної статевої ідентичності підлітка йому необхідна лю­бов і матері, і батька, любов і турбота обох батьків. І хлопчику, і дівчинці необхідна безумовна любов, що не залежить від їхніх здобутків і оцінок.

Взаємини підлітка із братами і сестрами, на відміну від молодших школярів, не є та­кими конфліктними. Проте трапляються випадки неприйняття підлітками дітей від нового шлюбу матері, особливо у багатодіт­них сім'ях. Часто важко переживають появу сестер хлопчики, які народилися першими.

Глибокою внутрішньою проблемою під­літка може бути материнське відторгнення. Психологи і психіатри знають, що таке буває, коли жінка не готова до материнства, якщо у неї були тяжкі пологи, а дитина — ослаб­лена і хвороблива, якщо дитина схожа на чоловіка-нелюба, якщо стать дитини не така, як чекала матір.

Що раніше дитина відчує відторгнення або недостатню любов матері, то глибший конфлікт між прагненням любові і страхом не отримати її. Якщо у дошкільному чи мо­лодшому шкільному віці нелюба дитина та її мама не отримують кваліфікованої психоло­гічної допомоги, то у підлітковому проблеми стануть ще гострішим.....

Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

У підлітковому віці загострюються про­блеми єдиних дітей і дітей самотніх матерів. Особливо це стосується хлопчиків. Хлоп­чики — єдині діти, зазвичай украй інфан­тильні і несамостійні через надмірну опіку, їх не приймає підліткова група, часто вони стають об'єктом знущань, а інколи і насиль­ства однокласників. Якщо вони сумлінні у навчанні, дисципліновані, то їм заздрять, їх дражнять. Такі школярі — безпомічні, не вміють за себе постояти, а пізніше — уже дорослими — згадують своє шкільне життя як суцільне пекло.

Дуже схоже складається і доля хлопчиків, яких виховують без батька. У їхніх взаєминах із матір'ю розвивається специфічна форма емоційного зв'язку — «симбіоз». Нещасливі в любові самотні матері прив'язують до себе синів, роблячи їх одночасно і заміною чо­ловікові, і вічними дітьми. Вони не здатні допомогти їм подорослішати, стати авто­номними, не хочуть готувати їх до відриву від сім'ї, до самостійного життя.

Надаючи допомогу підлітку, психолог зобов'язаний визначити зону своєї компе­тенції. Психолог працює з труднощами ді­тей і дорослих, а психотерапевт — з їхніми проблемами. Слід пам'ятати про відмінності між труднощами і проблемами. Особистісні труднощі — це переживання перешкод у самореалізації, у задоволенні тих чи ін­ших актуальних потреб, у прийнятті рішень. Психолог-консультант допомагає самостійно долати труднощі, змінити щось у тій реальності, в якій вони виникають. Той, хто звер­тається до психолога для подолання своїх труднощів, тією чи іншою мірою усвідомлює їх і може описати чи визначити.

Говорячи про проблеми, ми маємо на увазі внутрішні конфлікти, які заважають нормальній життєдіяльності людини (грі, праці, навчанню, спілкуванню). Внутрішній конфлікт виникає між актуальною потребою людини і неможливістю її задовольнити. Залежно від ступеня дезінтеграції особис­тості доцільно розрізняти конфлікти ядра і периферії (Т. Гаврилова).

Ядерний конфлікт визначає всю поведінку людини, а периферійний — лише у значущих для неї сферах. Перші, як правило, не усві­домлювані, а другі — або усвідомлювані, або близькі до цього.

Оскільки до практичного психолога звер­таються і з проблемами, і з особистісними труднощами, то важливо розрізняти, що стоїть за скаргою. Якщо йдеться про підлітка, то бесіду необхідно побудувати так, щоб з'ясувати, чи можна обмежитися консультативною допомогою. Нагадаємо, що особистісне консультування здійснюєть­ся у формі підтримки, поради, інформації, спільного пошуку рішення.

За скаргою, при уважному аналізі, психо­лог знайде або проблему підлітка, або його труднощі. Якщо, наприклад, 11-річний підлі­ток скаржиться, що діти у класі з ним не то­варишують, ображають його, це означає, що він або не вміє побудувати свої взаємини з однокласниками, або його не приймають, оскільки він сам не .....

This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Проблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents