<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.16 $
Document category

Essay
Educational Science / Pedagogy

University, School

National University of Kiev-Mohila Academy

Grade, Teacher, Year

12, Petrov, 2011

Author / Copyright
Text by Dietmar J. ©
Format: PDF
Size: 0.12 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/3

More documents
Hygiene of voice. Фо ­88;му ку ­83;ьт пр ­86;фе го ­83;ос Ос ­86;бл го ­83;ос
на ­74;чи пр ­72;ви ви ­82;ор ан ­75;лі в ні ­84;ец мо ­74;і як
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національний те.нічний університет України Київський політе.нічний інститут імені Ігоря Сікорського Факультет

Проблеми підлітків: шляхи розв'язання


Самопізнання, виділен­ня і зіставлення свого «Я» з іншими створює умови для самовдосконалення. Підліток, оцінюючи здібності, досягнення, зовнішню приваб­ливість, моральність, свою со­ціальну роль у колективі, свої недоліки, емоційно переживає все це і прагне завоювати по­вагу та довіру інших. На основі відношення між рівнем вимог та реальними успіхами у нього формується, відповідно, висока чи низька самоповага.

Підлітковий і юнацький вік є перехідними періодами від залежного дитинства до відпові­дальної і самостійної дорослості. Цей етап доволі тривалий (від 11—12 до 24—25 років), з віковими кризами і винятково важливими змінами у структурі особистості. Найбільше проблем, труднощів виникає саме у роботі з підлітками.

Шкільному психологу, соціальному пра­цівнику, усім тим, хто надає допомогу під­літку, при зустрічі з ним відкривається його складний світ. Допомога буде ефективною, якщо спеціаліст зможе побачити молоду лю­дину у кількох вимірах: у контексті всієї со­ціальної ситуації розвитку підлітка, в історії його розвитку, у його теперішньому і май­бутньому, у системі взаємин з дорослими, ровесниками, із самим собою.

Надаючи допомогу конкретному під­літку, необхідно сприймати його не лише як унікального індивіда із властивими йому особливостями темпераменту, характеру, але і враховувати його вік. Підлітковий пе­ріод (від 11—12 до 14—15 років) — це епоха в житті людини, період суттєвих змін у фізіо­логічному і психічному розвитку, у соціаль­ному статусі, у формах поведінки.

Спілкується підліток з дорослими і ровес­никами, але їхня роль у формуванні його особистості неоднакова. Якщо у спілкуван­ні з дорослими підліток засвоює суспіль-но значущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу навколишньої дійсності і способи дій, то спілкування з ро­весниками є своєрідним випробуванням себе у сфері особистісної, зокрема специфічної (моральної) проблематики. У спілкуванні з дорослими підліток завжди перебуває в по­зиції молодшого, певною мірою підкореного, а за таких умов він може засвоїти не всі морально-етичні норми. Лише у стосунках з ровесниками він рівний, коли є одночас­но організатором і виконавцем, приятелем і суперником, другом, який зберігає чиюсь таємницю, і тим, хто сам довіряє свій секрет комусь.

Спілкування підлітка з дорослими. Підлі­ток прагне діяти та виглядати як дорослий, мати його права і можливості. Тому його розвиток супроводжується постійною орієн­тацією на дорослого. Це може виявлятись у наслідуванні старших чи однолітків, які в чомусь виявилися вправнішими. Однак вплив ровесників не може применшити зна­чення безпосередніх контактів з дорослими, спільних дій з ними. Саме у спільній діяль­ності дорослий має реальні шанси впливати на становлення особистості підлітка, на його дорослішання. Тому для нього надзвичайно важливо зайняти правильну позицію у сто­сунках із дитиною.

Для підлітка характерна зміна ставлен­ня до дорослих. Він починає критичніше оцінювати їхні слова і вчинки, аналізува­ти поведінку, стосунки, соціальну позицію. Однак вимоги підлітка до дорослого є дещо суперечливими. Він прагне самостійності, протестує проти опіки, контролю, недові­ри, але водночас відчуває тривогу і страх при потребі долати проблеми, сподівається на допомогу і підтримку дорослого, та не зав­жди від.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadПроблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Український педагог В. Сухомлинський вдало відобразив через монолог підлітка основні суперечності його стосунків з дорос&≈++;лими: «Не опікуйте мене, не ходіть за мною, не оцінюйте кожен мій крок, не повивайте мене пелюшками нагляду і недовіри, не на&≈++;гадуйте і словом про мою колиску. Я — са&≈++;мостійна людина. Я не хочу, щоб мене вели за руку. Переді мною — висока гора, це мета мого життя. Я бачу її, думаю про неї, хочу досягти її, але зійти на цю вершину хочу самостійно. Я вже піднімаюсь, роблю перші кроки, і що вище ступає моя нога, то шир&≈++;ший горизонт відкривається мені, то більше я бачу людей, то краще пізнаю їх, то більше людей бачить мене. Від величі до безмеж&≈++;ності того, що мені відкривається, робиться страшно. Мені необхідна підтримка стар&≈++;шого друга. Я досягну своєї вершини, якщо буду спиратись на плече сильного і мудрого друга. Та мені соромно і боязко сказати про це. Я хочу, щоб усі вважали, наче я самостій&≈++;но, самотужки дістануся вершини».

Дорослий має бути другом підлітка, але особливим — другом-приятелем, другом-наставником. Його завдання — допомог&≈++;ти дитині пізнати себе, оцінити свої сили і здібності, знайти своє місце у світі дорос&≈++;лих. Підлітки багато чого довіряють дорос&≈++;лим, якщо відчувають їхню прихильність, їхня байдужість же дуже болить. Відсутність взаємної довіри не лише ображає, а й завдає значної шкоди морально-духовному розвит&≈++;ку підлітка. Присутність поруч дорослого друга є найважливішою умовою нормаль&≈++;ного розвитку, гармонійного становлення особистості.

Важлива для підлітка спільна діяльність із дорослими, організована на основі єдності інтересів, захоплень. Така співпраця може виявлятися по-різному. Підліток може допо&≈++;магати батькам по господарству, навіть ради&≈++;ти їм щось у певних справах, але дорослі теж мають дослухатися до його думки. Старший може залучити його до справ, якими зайня&≈++;тий сам. Така спільна діяльність породжує спільність переживань, почуттів, настроїв, намірів, полегшує контакт із підлітком, зумовлює емоційну та духовна близькість. У ній дитина пізнає складний внутрішній світ дорослих, глибину думок і переживань, вчиться турботливо ставитися до людей.

У підлітковому віці дитина прагне зро&≈++;зуміти, що означає бути дорослим, про&≈++;водить паралелі між учинками дорослих і своїми. Підліток зауважує їхні прорахунки та помилки, нетерпиме ставиться до спроб принизити його. Та якщо дорослі визна&≈++;ють свої помилки, діти щиро їм вибачають. Часто предметом критики (заслуженої і ні) стає вчитель, якого інколи учні звинува&≈++;чують у несправедливості. Батькам не слід заохочувати необ'єктивне ставлення підлітка до педагога, доцільніше спонукати його за&≈++;мислитися над своєю поведінкою і зробити моральні, аде.....

У зв'язку з появою в дітей підлітково&≈++;го віку нових психологічних особливостей, інколи їхні стосунки з дорослими супрово&≈++;джуються конфліктами, негативними фор&≈++;мами поведінки, зокрема проявами грубо&≈++;сті, впертості. Це пов'язано, як правило, із прагненням до самостійності, яке дорослі не сприймають і не підтримують. Підлітки хочуть, щоб на їхні думки, бажання та на&≈++;строї зважали, не терплять недовіри, байду&≈++;жості, насмішок, нотацій, особливо у при&≈++;сутності друзів. Однак прояви негативних форм поведінки і конфліктність підлітків не є неминучими. Компетентні, досвідчені батьки і вчителі знають, що передбачити і попередити конфлікт легше, ніж подола&≈++;ти його наслідки, і відповідно вибудовують свою взаємодію з підлітками. Як правило, вони дбайливо і з розумінням ставляться до внутрішнього світу молодої людини, її переживань, захоплень, труднощів і осо&≈++;бистісних проблем, поєднують високий рі&≈++;вень вимог з повагою. Це робить дорослих значущими і потрібними підлітку. А бути значущим і потрібним — означає розділити його тривоги і сумніви, стати другом, у якого можна шукати підтримки, відповідей на свої запитання, що можливо лише за взаємної відвертості й довіри, розуміння і співчуття.

Дорослий, який за будь-яких обставин готовий бути поряд із підлітком, сприйняти його таким, яким він є, вчасно приходити йому на допомогу, дбати про гармонійний розвиток його особистості, виховувати мо&≈++;ральні риси, спільно з ним аналізувати вчин&≈++;ки і стосунки людей, критично ставитися до себе і своїх дій, виконує неоціненну роль у процесі адаптації підлітка до нової соціаль&≈++;ної ролі, в його самопізнанні і пізнанні світу, у соціальному й особистісному самоствер&≈++;дженні та самовираженні.

Ефективне спілкування має будуватися з урахуванням того, який психологічний клі&≈++;мат існує у групі і які у підлітка стосунки з ровесниками, якою мірою він включений у колектив класу і задоволений навчальною діяльністю, яка його активність як організа&≈++;тора (чи дезорганізатора), може, він зовсім відчужений,

Спілкування підлітка з ровесниками. Ха&≈++;рактерною особливістю підлітка є посилене прагнення до спілкування з ровесниками, передусім з однокласниками і трохи стар&≈++;шими за себе. Ці стосунки дуже важливі у його житті. Він прагне заслужити повагу і визнання ровесників, мати в них авторитет. Для цього він повинен відповідати очікуван&≈++;ням однолітків, що не завжди є моральним. У товаристві ровесників починає виробля&≈++;тися нова система кри&≈++;теріїв оцінювання по&≈++;ведінки та особистості людини, відбувається переоцінка цінностей, формуються нові мо&≈++;рально-етичні вимоги. У результаті самосві&≈++;домість набуває ново&≈++;го рівня розвитку. Під час аналізу поведінки та особистісних рис друзів у підлітка скла&≈++;дається система вимог не лише до них, а й до себе. У своїх това&≈++;ришах він цінує при&≈++;нциповість, сумлінне ставлення до справи, громадську активність, щирість, чесність, доб&≈++;роту, силу, а часом і правду. Значущими є також риси, що прямо стосуються його взаємодії з однолітками. Підлітки не терп&≈++;лять зарозумілості, хвалькуватості, зверх&≈++;ності.

Дорослий не повинен старатися замінити підліткові друзів-ровесників, побоюючись їхнього негативного впливу. Щоб певною мірою коригувати стосунки з однолітками, він мусить знати коло спілкування підлітка, його специфіку.

У підлітковому віці дитина більше часу проводить із друзями, наслідує їх. Дружба підлітків ґрунтується на спільних інтересах та вподобаннях. Вони однаково проводять час, читають однакові книжки, слухають однакову музику, обирають схожий одяг та манеру поведінки. Своїх друзів підлітки вважають найрозумнішими, найвеселішими, найкращими, а наслідуючи їх, творять себе, вихову.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadПроблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Дуже важлива для підлітка оцінка друзями його особистісних рис, знань і вмінь, здіб&≈++;ностей. У товаришів він знаходить співчуття, адекватне сприйняття своїх радощів і нега&≈++;раздів, які дорослим часто здаються незна&≈++;чущими.

Для групи підлітків-ровесників харак&≈++;терні непостійність, змінність стосунків та інтересів. Зміна симпатій, авторитетів, по&≈++;силення і послаблення впливу однолітків у групі є свідченням постійного внутріш&≈++;нього осмислення і переосмислення, пере&≈++;живання, приміряння вчинків і стосунків друзів до вимог моралі.

Отже, спілкування у підлітковому віці є провідною діяльністю, без нього неможли&≈++;вий нормальний розвиток. Тільки в контакті з дорослими, однолітками підліток бачить себе збоку, порівнює свої сили, випробовує різні соціальні ролі, формує та вдосконалює себе.

Багато труднощів і проблем підлітків по&≈++;яснюються основною суперечністю його роз&≈++;витку — рухом до відособлення і соціаліза&≈++;цією. Ці взаємопов'язані процеси проходять нелегко: найчастіше вони є драматичними і для самого підлітка, і для людей навколо нього.

У психології поняття соціалізації розгля&≈++;дають по-різному. Ми його розуміємо як за&≈++;своєння підлітком нових для себе соціальних ролей, входження у дедалі ширші соціальні відносини і те, що для підлітка новою психо&≈++;логічною реальністю (порівняно з молодшим школярем) стає група ровесників.

Смисл процесу відособлення полягає у пошуку підлітком своєї автономії. Понят&≈++;тя «автономія», що прийшло у вітчизняну психологію з американської гуманістичної психології, точно описує стан індивідуаль&≈++;ного буття людини. Людина є автономною настільки, наскільки вона усвідомлює свій особистий простір, його межі, здатна спів&≈++;віднести свою автономію з автономією іншої людини. Той, хто є автономним, не допускає порушень кордонів не лише свого особис&≈++;того, але й фізичного простору. Психолог Т. Гаврилова розглядає автономію як повагу до свого (та інших) права на особливе при&≈++;ватн.....

Відстоюючи свій особистий і фізичний простір, підліток ще не здатний серйозно і з повагою ставитися до автономії інших лю&≈++;дей. У сім'ї ця його риса породжує чимало труднощів для близьких. Підліток егоцент&≈++;ричний і вимагає поважати свою інтимність: не слухайте його розмов, не розпитуйте про справи, не заважайте спілкуватися з друзя&≈++;ми, не заходьте до його кімнати без дозволу. Проте він і не припускає, що й інші члени сім'ї теж мають право на відпочинок, таєм&≈++;ницю, відособленість. Він живе так, ніби інші мають присвятити йому своє життя, віддаючи його до останку.

Підліткова дружба є нестійкою саме через те, що підлітку ще недоступне розуміння цінності автономії іншого. У будь-якому конфлікті він вважає себе жертвою, не вміє зрозуміти свою долю вини у розриві або напруженні взаємин.

У процесі соціалізації та відособлення іс&≈++;нує ще один аспект: потреба бути пов'язаним із групою і пошук власної ідентичності. За допомогою поняття «ідентичність» пси&≈++;хологи описують уявлення людини про себе як про відмінну від інших особистість, таку, що має унікальні риси, світобачення і сві&≈++;товідчуття.

Підліток прагне до прийняття тієї гру&≈++;пи ровесників, інтереси якої він поділяє. Це може бути шкільний клас, компанія од&≈++;нокласників чи друзів із двору. Для підлітків група — це не просто діти, яких він вважає цікавішими за інших і з якими хоче відпочи&≈++;вати. Це — співтовариство зі своїми норма&≈++;ми, правилами, відмінними від інших. Бути членом підліткової групи означає бути своїм серед своїх, жити за спільними законами, ра&≈++;зом протистояти іншим. Відторгнення групи підліток сприймає не як применшення цінності своєї особистості, а загрозу залишатися поза групою часто вважає трагедією.

Потреба підлітка бути пов'язаним із гру&≈++;пою суперечить прагненню самовизначи&≈++;тися, бажанню набути свою ідентичність. Що старшим стає підліток, то гостріше по&≈++;стає запитання: «Я знаю, хто ми, хто вони, а хто ж я? Який я? Хто я поза групою, без усіх?». Настає момент, коли навіть лідер гру&≈++;пи, який для всіх — безумовний авторитет, запитує себе про це.

Будь-який дорослий пам'ятає болючі для нього ситуації, коли доводилося йти за групою, підкоряючись її рішенням і не поділяючи їх. Треба — обов'язково всім класом — зірвати урок, «довести» осоруж&≈++;ного вчителя, зчинити бійку з іншою ком&≈++;панією. Тих, хто йде проти, група жорстоко карає, не обов'язково фізично. Є таке слово «бойкот». Якщо не зробиш те, що вирішила група, будуть бойкотувати: не розмовляти, не помічати, ігнорувати. Вчора ти була най&≈++;кращою подругою, а сьогодні ти —невидим&≈++;ка, ти є .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadПроблеми підлітків: шляхи розв'язання
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents