swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Automation technology

Report648 Words / ~ pages Pwsz sulechow Engine silniki 12. SILNIKI SPALINOWE 12.1. PODZIA£ Silniki spalinowe dziel¹ siê na trzy podstawowe grupy: silniki spalinowe t³okowe o postêpowo-zwr­otnym­ lub kr¹¿¹cym ruchu t³oka, silniki turbinowe czyli turbiny spalinowe, o obrotowym ruchu organu czynnego, którym jest wirnik, silniki odrzutowe, dzia³aj¹ce na zasadzie reakcji dynamicznej strumienia spalin uchodz¹cych z silnika. 12.2. SILNIKI SPALINOWE T£OKOWE T³okowe silniki spalinowe s¹ to maszyny energetyczne przetwarzaj¹c­e energiê ciepln¹ doprowadzan¹ w postaci paliwa cieklego lub gazowego na energiê mechaniczn¹. Przemiany termodynamicz­ne towarzysz¹ce temu przetwarzaniu­, zachodz¹ w tzw. przestrzeni roboczej silnika, której objêtoœæ jest zmienna. Silnik t³okowy ma co najmniej jeden t³ok, stanowi¹cy ruchome ograniczenie przestrzeni zajmowanej…[show more]
Term paper1.430 Words / ~8 pages Hong Kong Polytechnic University - PolyU HK The Robot Vacuum Cleaner Project Proposal Professional Communication in English Individual Proposal \ Content 1.Background 3 1.1Current Relevant 3 1.2Importance 3 1.3Significan­t for the pet owners 4 2.Objective 4 3.Technical Details 4 3.1Technical Concept 4 3.2Pilot Study 5 4.Working Schedule 6 5.Budget 7 6.References: 8 Abstract An increasing number of people decided to be a pet owner. Although the pets are lovely, a main problem that traditional vacuum cleaner cannot solve perfectly is the hairs of their pets are difficult to sweep up. This project proposal attempts to examine the work principle of the Robot Vacuum Cleaner, distinguish the problems after used and give recommendatio­n. In particular, this project will study the reasons why the Robot Vacuum Cleaner can work effectively and automatically­. As the quality…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents