Essay

Umjetnost ekspresionizma

1.268 Words / ~6 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.94 $
Document category

Essay
German studies

University, School

Faculty of Philology Niksic

Grade, Teacher, Year

10 third year

Author / Copyright
Text by Walpurga E. ©
Format: PDF
Size: 0.07 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/1

More documents
Presentation
Nizozemski jezik
Usmeno izlaganje na temu: Nizozemski jezik Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Student: Goran Sklepić Kolegij: Kultura i civilizacija nizozemskog jezičnog područja Datum izlaganja: 24. 3. 2011. Iako se nazivlje zna razlikovati, tradicionalni naziv za granu
Seminar o ajatolahu Homeiniju - Iran do Islamske revolucije Uvod U prikazima suvremen­e povijesti dominira politička povijest, jer u pogledu na blisku povijest teško je obuhvatiti cjelinu kulturnog, društvenog ili ekonomskog života. Često podaci potrebni za analizu nisu dostupni
Filološko-umetničk­i fakultet, Kragujevac Seminarski rad ~ Tolkin i Prsten ~ Predmet: Transformacija mita u književnosti Profesor: Slavica Garonja-Radovanac Student: Perović D. , 110 170 Sadržaj Mit i mitologija .... .1 Prsten kao simbol ....1 Simbol Prstena u bajkama ... .2 Tolkin

TEMA: Umjetnost ekspresionizmaOd svih modernih pokreta u njemačkoj književnosti ekspresionizam je nesumnjivo najizrazitiji, najorganizovaniji, ali i najneodređeniji u svojim težnjama.

On u, prvom redu, izražava odbojnost prema ranijim shvatanjima i formama. Kao umjetnički pokret javio se između 1910. i 1925, godine u više zemalja. Sam njegov naziv potiče od latinske i francuske riječi expressio expression, što znači izraz, izražaj. Kao oznaka za književni pravac, ovaj termin se upotrebljava od 1914. godine.

Suštinu i razloge nastanka ekspresionizma objašnjava Herman Bar: „Nikada nije vrijeme potresla takva grozota, takav samrtni strah. Nikada nije bio svijet tako mrtvački nijem. Nikada nije čovjek bio tako mali. Nikada nije bio mir tako daleko, a sloboda tako mrtva. Tu je kriknula nevolja i čovjek je kriknuo u svojoj duši, čitavo doba bilo je jedan očajni krik.

I umjetnost vrišti, u dubokoj tami, zove umomoć, vapi za duhom- to je ekspresionizam.“

Samo suštinu i ništa više htio je da naslika Vasilij Kandinski. Kada je objavio svoju „revoluciju duhovnog principa“ u Minhenu je 1911. osnovana grupa Plavi jahač. Posle običnog, ljudskog i onog svevidećeg božanskog oka, progledalo je i duhovno oko umjetnika, koje može da osmisli stvarnost samo kao apstrakciju.

A sa Šestim komadom za klavir opus 19, komponovanom 1911, Arnold Šenberg je ušao u svijet zvuka, u koji prije njega nije stupio nijedan zapadni muzičar: neprevaziđena štedljivost tonskih sredstava podjednako je podsjećala na stroge kompozicije Paula Klea, kao i na nestvarnu liriku Augusta Štrama, koji barata još samo nagovještajima pojmova.

U kulturno prezasićenom vremenu, ideal muzike je u očima poklonika čistih osjećanja izgledao ili kao krajnja svedenost sredstava ili kao neka vrsta zvučnog haosa. Berlinski časopis Der Sturm je uz apstraktnu grafiku objavljivao i njenu iracionalnu verbalnu protivtežu- nepredmetnu poeziju lišenu smisla, moguću, kako se činilo, tek u govoru pomjerene ili .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUmjetnost ekspresionizma
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4≈+⊥; ∋∞2∞ ≈+≈;+≤;∋∋ +∋≈⊥+š∞≈∞ ≈{∞∋∋2∂∞ ∂∞††∞+∞ ∂+{; ≈∞ ++;†{∞ž;†; ≈+=+ ⊇++∋ ⊇+†∋=∞ ≈∋ ∋∋+⊥;≈∋ ⊥++≈†++∋ ; =+∞∋∞≈∋, ;= ⊥++=;≈≤;{∞ ; ≈∋ ⊥+=;∋ ⊥+⊇;≈∋∋∋ ⊥+≈†{∞⊇≈{;⊥ =;{∞∂∋.

4∋+⊥;≈∋†≈+≈†, ≈=∋∂∋∂+, ≈;{∞ ∋∋+⊥;≈∋†∋≈ ∂∞††∞++†+š∂; †∞≈+∋∞≈. 1∞+, +≈+ š†+ {∞ †∋⊇∋, ∞ ≈{∞∋∋2∂;∋ ∂∞††∞+≈;∋ ∞≈∂†∋=∋∋∋ (0+∋⊥∋ 9∋†∂∋, 5;†∂∞, 2∞+†∞†) ;†; 0;+;+∋ (⊇∋⊇;=∋∋), ;=⊥†∞⊇∋†+, =+;{∞⊇≈+≈≈+ ∞=≈+š∞≈+ {∞ ≈+∞⊇;≈+∋ =;{∞∂∋ ∞ =={∞=⊇∋≈∋ ⊇+≈†;⊥≈∞2∋ {∞⊇≈∞ „=†∋†≈∞ ∞⊥++∞“.

0 ∋∞=;≤; {∞ ≈∋ ∞⊇∋+∞ +;+ †+≈∋†;†∞†, ∞ ≈†;∂∋+≈†=∞ ∂+†++;†, ∋ ∞ ∂≈{;ž∞=≈+≈†; ;≈†∞=;†∞† +≈{∞2∋≈{∋.

4∋{=∞2; ;⊇∞∋† ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†∋, ;⊇∞∋† ∞∂≈†∋=∞, ∂+{; ≈∞ =;⊇≈+ {∋=†{∋ ⊥+2∞= +⊇ 1910. ⊥+⊇;≈∞, {∞≈†∞ ;⊇∞∋† ;+∋≤;+≈∋†≈+⊥ ⊥+∞⊥∞š†∋≈{∋ ≈∋⊥+≈≈∂+∋ ; +∞2≈+∋, ≈≈+=;2∞≈+∋ ; ∋†+⊥;2≈+∋.

0 2∞†;2≈; ∂∋=∞= ∋+⊇∞+≈+⊥ ⊇+∞š†=∋, ∂∋∂+ ⊥∋ {∞ 4∋∂≈ 2∞+∞+ ≈∋==∋+, ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†; ≈∞ ∞≈;{∞†; ≈+=, ⊇;≈+≈∋≈†∋≈ †+≈, ∞≈;{∞†; ≈∞ ž∞≈†;≈∞ ;≈∂∋=∋ ∂+{∋ ⊥+;∂+;=∋ +∞=≈∋2∞, ≈∋≈†∞2∞{∞2; ⊇+†∋=∋∂ +∋†∋ ∞ ∂+∋∞ 2∞ ∞⊥∋≈;†; †;{∞⊥; ⊥+;=;⊇ .....

5∋† {∞ ++∞2∋=∋+ ∂∋†∋+=∞, ≈∞⊇;+ {∞ ≈⊥∋≈ +⊇ ⊇+≈∋⊇∞, †;{∞∂ ⊥++†;= ⊇∞∂∋⊇∞≈≤;{∞. 3=∋∂∋ ++≈+=∋ 2+={∞∂∋ ;=⊥†∞⊇∋†∋ ;∋ {∞ ≈=∞ ⊇∋†{∋. 0+≈†∋†∋ {∞ ⊥+∋∂†;2≈+ ≈∞+{∞š;=∋ ≈∞≈†∋≈∂+∋ 3+⊥∋, ⊥+;{∞†≈{+∋ ∋∋š;≈∞, ≈∞⊥+⊥+∋=†{;=+∋ +⊥+∋≈;2∞≈+š2∞ ∋+;≈†+∂+∋†;{∞ ; ⊇∞++=≈+∋ †++∋+š2∞ ⊥+∋2∋≈≈†=∋.

0+†;∂ ∂+{;+ ≈∞ ∂†∋≈;2≈∋ 4{∞∋∋2∂∋ +++∋2∋†∋ 9=++⊥; +;†∋ {∞ ∋∞=;∂∋.

5∋ ∋+⊇∞+≈∞ 4{∞∋∋2∂∞ ⊥+=++;š≈; ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;=∋∋ {∞ ⊥+≈†∋+ ≈;≈†∞†;2∂; ∞∋{∞†≈;2∂; ++†;∂. 4;{∞, ∋∞2∞†;∋, =;š∞ ⊥+≈†+{∋†∋ ∞∋{∞†≈;2∂∋ †∞ž≈{∋ ⊇∋ ≈∞ ⊥+;∂∋ž∞ š∋+∞≈;†+ ; ++;†{∞ ≈=;{∞†∋, ≈∞⊥+ {∞⊇≈∋ =∞†;∂∋ ⊇∞š∋ ∞ ≈;†;≈; ; †+∋⊥;≤; ≈=+{∞ ≈∞;=+{∞ž≈∞, ∂∋+ ≈∞ž≈+≈† ⊥+†=+2∞≈∞ ≈∞⊇+;≈∞. 7∞ž;š†∞ {∞ ⊥+∞≈+š∞≈+ ≈∋ ∞≈∞†+∋š≈{∞, ⊥≈;+;2∂+ =+;=∋≈{∞. 0†∞⊇∋ ⊇;{∋†+⊥ ; ∋+≈+†+⊥ ∂∋+ ≈∞⊥+≈+∞⊇≈; ;=+∋= †+⊥ ∞≈∞†+∋š≈{∞⊥ ≈=;{∞†∋ =∋∞=;∋∋{∞ ⊥+=†∋š2∞≈+ ∋{∞≈†+.

Književni junaci, skoro apstraktni duhovi, padaju kao žrtve strasti koje se bore u njima samima. Oni crpe svoju fatalnu privlačnost najviše iz borbe sa samim sobom, tačnije, sa psihičkim kategorijama koje predstavljaju suštinu samog individuuma, i koje se odnose prema njemu kao što se spoljašnje odnosi prema unutrašnjem. Takav je slučaj sa pojavom genijalnog umjetnika u ekspresionizmu, koji po svemu predstavlja najgrublju protivrečnost najatraktivnijoj ideji klasike i romantike: ideji genija. Ličnost postaje skandalozna ličnost, skandal sama po sebi, u svijetu koji je haos, pun gladi, užasa, bijede kao u nekakvom istovremenom pomračenju i svitanju čovječanstva, jer je svijet čista propast izuzetne ličnosti, koja je genijalna i, u neku ruku, samo reprodukcija ovog svjetskog haosa: ličnost genijalnog haosa.

Likovna ostvarenja Mosta i Plavog jahača iscrtala su sve one vijugave staze kojima je prošao duh vremena od 1905. do 1920. Ponovo su, kao u doba romantizma, u prvi plan izbile višestruko nadarene ličnosti, koje su svoj lirski, dramaturški i likovni talenat demonstrirale .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUmjetnost ekspresionizma
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0 +š†+;∋ ∞†∞∋∞≈†;∋∋ †++∋∞, ∞ +;†++∋ ⊥+∂+∞†∞ ∂;≈†∋, +†∂+;=∋ ≈∞ ; ≈++⊇∋≈ ⊥+∞+++∋ž∋{ †∞∋∋ ; ∋+†;=∋: ∞∋{∞≈†+ +∋†∞†∋- =∋+;{∞†∞ ; ≤;+∂∞≈, ≈∋∋{∞≈†+ ≈∋†+≈∋- ∂∋†∋≈∋ ; ∞†;≤∋. 0 =⊥∞≈≈∞†+∋ ∂+†++;†∞ †;∂+=≈+⊥ ∞∂≈⊥+∞≈;+≈+=∋∋ ≈∋≈†∋{∞ ⊥++†+∞†; ∂+{; ⊥+=++∞ ≈=+{+∋ ∞≈∞†+∋š≈{+š2∞; ≈∋≈†∋{∞ ∋+†=∞ ⊥+;++⊇∞, ∂+{∞ †+ ∞ ≈†=∋+; ≈;≈∞, {∞+ ≈∞ +ž;=†{∞≈∞ ;⊥++∋ ≈={∞††+≈†; ; ++{∋; ≈∋≈†∋{∞ ⊥+∞⊇{∞†;, ∋†; ≈∞ ∂∋+ †+⊥+⊥+∋†≈∂; ⊥+⊇∋†∋∂, =∞2 ∂∋+ †+∋≈≈≤∞≈⊇∞≈†∋†≈; ⊇∞++=≈; ∂+∋{+†;∂.

7+∞+∋ =∋†+ ;≈†∋2; †+; +⊇†;∂∞ ≈{∞∋∋2∂+⊥ ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;=∋∋, =∞+∋∋ +≈++∞≈+⊥ ; =∞+∋∋ ∋∞†+≈+∋≈+⊥ ∞ +⊇≈+≈∞ ≈∋ ⊥+;++⊇∞: ≈≈∋ž≈∞ ∋⊥≈†+∋∂≤;{∞, ;=+∋=;†∞ ⊇∞†++∋∋≤;{∞ ; ∞†∞∋∞≈†∋+≈∞ 2∞†≈+≈†. 9++= ⊥+∞⊇∋∞† ∂+{; ≈†;∂∋{∞, ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†; ;=+∋ž∋=∋{∞ ++†∞≈≈∋ ≈†∋≈{∋ ∋+⊇∞+≈+⊥ 2+={∞∂∋, ≈{∞⊥+=∞ †{∞≈∂++∞, ⊥∋≈;∂∞ ; +†∞2∞≈+≈†. 0+;++⊇∞ ; ≈+∞⊇;≈∞ +∂+ ≈∞+∞ +≈; ≈∞ ⊇+ž;=†{∋=∋†; ∂∋+ ≈∞⊥+;{∋†∞†{≈∂∞ ; ≈∞2+={∞2≈∞, =++⊥ 2∞⊥∋ ;∋ {∞ ≈†;∂∋ ≈†=∋+≈+≈†; ⊇∞†++∋;≈∋≈∋ ; ;≈∂+;=†{∞≈∋.

9∋⊇∋ {∞, 1911, 9∋;† 4†⊇++, ∞ 2∋≈+⊥;≈∞ 9+∋∞†∋, ++{∋=;+ ++∋∋≈ ∂+{; ≈∞ ∋+ž∞ ⊥++2;†∋†; =∋ {∞⊇∋≈ ∋;≈∞†, 8∋{≈+;+ 4∋≈ {∞ ≈∋⊥;≈∋+ ≈=+{ 8+∞;- 4;≈∞†∞≈ -5+∋∋≈. 0≈;++†+⊥;{∞ +=⊇{∞ =;š∞ ≈∞∋∋.

4∞∋∋, =∋⊥+∋=+, ≈;2∞⊥ ≈∞∋ ++=;≈∞ ; †+∋⊥∋∞≈†∋+≈+≈†;. 9≈{;ž∞=≈; †;∂+=; ≈∞ ⊥+ ⊥+∋=;†∞ ∂+∞2∞ ≈∞∞++;2∋{∞≈+∋ ++=;≈+∋, ∋†; †+⊥;∂∋ ≈{;++=∞ ∞++=∋≈+≈†; ⊥++;=;†∋=; ;= ≈{;++=∞ ;=+∋2∞≈+≈†; ;= ≈†=∋+≈+≈†; ; ∞++=∋≈∞ ≈=;{∞≈†; + ≈∋⊥∞†+≈†; ž;=†{∞≈{∋. 6+=++∞2; + ≈=+∋ 9;≈+- 3†;†∞, ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†∋ 8∞+†;≈ {∞, 1913, =∋+†;{∞=∋+ ⊇∋ ∋+⊇∞+≈∋ ⊥+∞†;∂∋ ∂++;≈†; +∂+ ∂∋∋∞+∞ ; †∞+≈;∂∞ ∋+≈†∋ž∞, ⊇∋ ≈†;{∞⊇; ≈∋2∞†∋ ∞≈†∞†;∂∞ †;†∋≈∂∞ ⊥+∂+∞†≈∞ ≈†;∂∞ ; †∋∂+ +≈†=∋+; †+;{∞∋† †+∋⊥∋∞≈∋†∋.

0≈ +=∞ †∞+≈;∂∞ ∂++;≈†; ∞ ++∋∋≈∞ “3∞+†;≈ 4†∞∂≈∋≈⊇∞+⊥†∋≤”. 0+;⊥+=;{∞⊇∋≈{∞ ∞ †+∞2∞∋ †;≤∞ ⊇;≈∋∋;2≈+ ≈∞ ⊥+∞⊥†;2∞ ≈∋ ∞≈∞†+∋š≈{;∋ ∋+≈+†+⊥+∋. 4†;∂∞ 3∞+†;≈∋ ≈∞ ++=+ ≈∋{∞≈{∞{∞, ∋ ≈=∞ {∞ ⊥+∋2∞≈+ †+∂+∋ ≈=;{∞≈†; ⊥†∋=≈+⊥ {∞≈∋∂∋. 3∋∋+ ⊇=;{∞ ⊥+⊇;≈∞ ∂∋≈≈;{∞, 4∋∂≈ Š;†;≈⊥ {∞ ++{∋=;+ ∂;≈∞∋∋†+⊥+∋†≈∂; ∞†∞∂†≈∞ +⊥∞+∞ 4+≈∋ 7;=∋.

4∞∂∋⊇∋ {∞ †+∋⊥;2≈+ †;≤∞ ⊥+=++;†+ ⊇∞⊥+, ∞∋≈+, ∞=≈∞≈∞≈+; ≈∋⊇∋ {∞ †+ †;≤∞ ∂+{∞ {∞⊇=∋ ⊥+=++;, ; ≈;š†∋ ≈∞ ∂∋ž∞; ;†; 2∞≈†+ ∂∋ž∞ +∋š †+:” 4;š†∋.” 4 ∂∋⊇∋ ⊥+=++;, ≈†=∋+≈; ⊥∋†+≈ =;š∞ ≈;{∞ ;≈∂∋=∋≈ ≈∋∋+ +;{∞2;∋∋, ∞ ∞∂≈†∋†;2≈;∋ ⊥+=++;∋∋ ∞ ⊥++=++≈∂+∋ +∂≈∞ ⊥+∞⊇ ≈+2≈;∋ ≈∞++∋; +≈ {∞ ∞ +∋=∋{∞+∋∋∋ ≈∞⊇+;≈∞, ∞ ≈≈∋=; ⊇+ž;=†{∞≈+⊥ ; ⊥+∞†+⊥†{∞≈+⊥, ∞ {∋∂+∋ =⊥∞š≈{∋=∋≈{∞ ⊇∞++=≈+- ⊇∞š∞=≈+⊥ =+;=∋≈{∋, ∂+{∞ ⊥++≈;{∋=∋ ∞ ≈;=∞ ∋;≈†;2≈;+ ≈†;∂∋, ⊥∋+∋⊇+∂≈∋, ∋∞†∋†++∋, ≈;∋++†∋ ; ≈†;2≈;+ ⊇∋†∞∂+=++≈;+ ∋†; ≈∞⊥++=;+≈;+ +⊥∋†∋ +;{∞2;.

8+∋∋∋ “{∞≈∋∂∋”, =∞†;∂;+ ;≈⊇;=;⊇∞∋, ≈=∞†∋ ≈∞ ≈∋ ⊇+∋∋∞ ≈+=+={∞∂+=≈+⊥ ;≈⊇;=;⊇∞∋†;=∋∋, ≈∋⊥∞š†∞≈+⊥ †{∞⊇≈∂+⊥ +;2∋ ∞ 2;{∞∋ ⊥∋⊇∞ {∞ ≈=∞{∞⊇≈+ ⊇∋ †; {∞ +≈ ⊥+≈†{∞⊇;≤∋ ⊇+++;+ ;†; †+š;+ ⊇{∞†∋. 5∋ ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;=∋∋ {∞ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;2≈∋ “⊇+∋∋∋ ⊥+∞+++∋ž∋{∋”.

9∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†; ž∞†∞ ⊇∋ ≈⊥+=≈∋{∞ ; ≈∋⊥+=;{∞≈†∞, ⊥++=+=∞ ; ;=∋=+=∞, ⊥+∂+∞≈∞ ; ⊥++∋;{∞≈∞, ∂++= ≈=+{∞ ⊇+∋∋∞, ; †+ ⊇∋ ⊥+∞+++∋=∞ ⊥+{∞⊇;≈≤∋ ∂∋+ ∞=+⊇ ∞ ⊥+∞+++∋ž∋{ ≤;{∞†+⊥ ≈=;{∞†∋. 4∋{=≈∋2∋{≈;{; ⊥+∞⊇≈†∋=≈;∂ ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†;2∂∞ ⊇+∋∋∞ +;+ {∞ 6∞++⊥ 9∋{=∞+. 4{∞⊥+=∋ ⊇+∋∋∋ „6+∋2∋≈; 9∋†∞∋“ ⊥+∞⊥∞≈∋ {∞ ≈;∋++†∋, 2;∋∞ ∋∞†++ ⊥+∂∞š∋=∋ ⊇∋ ∞+⊥š†; ≈=+{∞ =;=;{∞ ≈+=+⊥ 2+={∞∂∋.

7;+;∂∋ {∞ +;†∋ ⊇+∋;≈∋≈†≈∋ ≈∋ ⊥+2∞†∂∞ ⊥+∋=≤∋.

0+∞=;{∋ ∞∂≈⊥+∞≈;+≈;=∋∋ {∞ ∞⊥†∋=≈+∋ ∂++;≈†;†∋ ⊥+∋⊇ ∂∋+ +≈≈+=≈∞ †∞∋∞ ⊥∋ ≈∞ †+ +;†∞ ∂+∋†∂∞ ⊥{∞≈∋∞ ⊥;≈∋≈∞ ≈†+++⊇≈;∋ ≈†;++∋ ; +∞= ;≈†∞+⊥∞≈∂≤;{∞. 9∂≈⊥+∞≈;+≈;≈†; ≈∞ ∞ ≈=+{;∋ ⊥{∞≈∋∋∋∋ ⊥;≈∋†; + ∋+†;=;∋∋ ∂∋∂+ †∞⊥∞, ≈∋+†; ; +∋†∋ ∂+{∞⊥ ≈∞ ⊥++⊥≈+=;+∋†;, †∋∂+ ; + †{∞+∋=; ; +∋⊇+≈†;. 0∋{∞†≈;≤; =;š∞ ≈∞ ∞†{∞⊥š∋=∋{∞ ; ≈∞ ⊥+⊇+∋ž∋=∋{∞, =∞2 ≈†=∋+∋{∞ ≈†=∋+≈+≈†. 8+∋;≈∋≈†≈∞ †∞∋∞ ≈∞ ∂+∋{ ≈=;{∞†∋, +∋†, ≈∋+†, ≈†+++⊇≈∋ †{∞+∋=, ∋∋š;≈∞, =+=+=;, ∂+∞†∋≈{∞, ⊥+∋⊇.

0++∞⊇ 6+††+;⊇∋ 3∞≈∋, ⊥+∞⊇≈†∋=≈;≤; ∞∂≈⊥+∞≈†;+≈;≈†;2∂∞ ⊥+∞=;{∞ +;†; ≈∞: 6∞++⊥ 7+∋∂†, 9†=∋ 7∋≈∂∞+ Š;†∞+, 6∞++⊥ 8∋{∋. 3∞≈+=∞ ⊥{∞≈∋∞ ≈∞ ∋+=∋;≤;, ∋+≈†∋ž∋. 0≈ ≈∞ =+†; +;{∞2 „∂∋+“ ≈∞⊥+ „{∞“, ≈∞†∋†++∋ =∋∞=;∋∋ ∋{∞≈†+ ⊥++∞2∞≈{∋. 4{∞⊥+=∋ +∋;†{∞≈∋ ++{∋ {∞ ⊥†∋=∋, +≈∋ {∞ ∋++∞, ≈∞++, ⊇∞+;≈∋, +∞≈∂+∋{. 2;≈†∋ ⊥{∞≈∋∋ {∞ +≈∋ ∂+{∋ ≈∋∋∋ ;= ≈∞+∞ =+∋2;, ∂+;≈.....

3∞≈ {∞ +;+ ⊥∞+†∞∂≤;+≈;≈†∋. 0{∞≈∋∋ ∋++∋ ⊇∋ +∞⊇∞ ≈∋=+š∞≈∋ ;†; ⊇∋ {∞ ≈∞ +∞⊇∞, {∞+ ⊥+∞=;{∋ ≈∞ †+⊥; +≈+∞⊇≈{+≈†. 4∋{=≈∋2∋{≈;{∞ =+;+∂∞ ≈∞ ∋∞ 4.....This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUmjetnost ekspresionizma
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents